Jednou z dôležitých oblastí pre rozvoj inovačného ekosystému regiónov sú špičkové univerzity. Preto Regionálne centrum Prešov iniciovalo na pondelok, 24. apríla stretnutie s vedením Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity Košice so sídlom v Prešove (FVT TUKE). Zamestnanci RC si v diskusii s dekanom fakulty Jozefom Zajacom, prodekanom pre rozvoj a vonkajšie vzťahy Jánom Piteľom a prodekankou pre vzdelávanie Denisou Olekšákovou načrtli možnosti užšej spolupráce pri podpore inovácií v regióne východného Slovenska.  

Na FVT TUKE so sídlom v Prešove v súčasnosti študuje približne tisícka študentov. Fakulta je jedinou technickou fakultou v Prešovskom kraji a zároveň jednou z najlepšie hodnotených fakúlt technického zamerania na Slovensku. Poskytuje vzdelanie v študijných programoch so zameraním na smart technológie v priemysle, priemyselný manažment, inteligentné technológie v priemysle, počítačovú podporu výrobných technológií, technológie automobilovej výroby a obnoviteľné zdroje energie.  

Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka jednotlivých špecializovaných laboratórií, vrátane výskumného centra dezintegrácie materiálov technológiou vodného prúdu, Smarttechlabu pre priemysel 4.0, laboratória nedeštruktívneho testovania, laboratórií výpočtovej techniky a aplikovanej fyziky,  laboratória riadiacich a informačných systémov, laboratória inteligentných a výrobných systémov a centra skúšania a monitorovania technických systémov.  

Fakulta je vďaka svojej expertíze a špecializácii na inovatívne technológie jedným z hlavných aktérov pre tvorbu medzisektorových inovačných partnerstiev (MIP) na úrovni kraja. Stretnutie vytvorilo priestor pre ďalšie spoločné aktivity, hľadanie možnosti rozvoja a podpory regiónu s využitím prostriedkov z Programu Slovensko a ďalších dostupných zdrojov.