Program Interreg Slovensko – Česko podporuje rozvoj turizmu v slovensko-českom pohraničí s cieľom riešiť problémy, ktoré presahujú hranice oboch štátov.  Koncom apríla boli v Trenčíne  slávnostne uvedené prvé tri výzvy z nového programového obdobia. Financie z nich budú určené do oblasti životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu, a v neposlednom rade na rozvoj inštitucionálnej spolupráce.  

Na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof je vyčlenených 10,3 mil. €. Prijímatelia ich môžu použiť napríklad na obnovu lesov, či protipovodňové bariéry. Z druhej výzvy bude možné financovať napríklad ochranu pamiatok, cyklotrasy, turistické a bežecké trasy. Pre tento účel je alokovaných 25,8 mil. €. V rámci inštitucionálnej spolupráce je možné rozširovať cezhraničné partnerstvá v rozmanitých oblastiach. Začnúc sociálnymi službami až po obehové hospodárstvo. Pre tento cieľ je vyhradená suma 4,8 mil. €.

V roku 2023 by mali byť vyhlásené ešte ďalšie tri výzvy. Prvá znovu nasmeruje investície do životného prostredia. Druhá bude zameraná na vzdelávanie a prostredníctvom tretej sa podporia menšie projekty miestnych iniciatív. Celkovo je v novom programovom období v programe Interreg SK – CZ alokovaných 107 mil. €.

Viac info o výzvach a  Programe cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko TU.