Začiatok nového roka sa niesol v úzkej spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Naši pracovníci sa na úvodnom stretnutí s koordinátormi strategicko-plánovacích regiónov (SPR) snažili nájsť synergie za účelom lepšieho využívania finančných prostriedkov v území. Taktiež hľadali prienik pri tvorbe projektového zásobníka Integrovaných územné investícií v kontexte Programu Slovensko a aktuálnych informácií k riadiacej dokumentácii.

S cieľom efektívnejšie pôsobiť v piatich strategických regiónoch žilinského kraja, ktorými sú Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, sme sa na vzájomnom stretnutí dohodli na spoločných výjazdoch do miest a obcí celého kraja. V nich budeme schopní vďaka vzájomnej spolupráci lepšie riešiť jednotlivé projektové zámery a nájsť čo najvhodnejšie možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom stratégií VÚC a UMR.

Rovnako dokážeme usmerňovať a pomáhať koordinátorom pri zadefinovaní správneho opatrenia pre projekty, ktoré budú chcieť čerpať financie z Programu Slovensko. Vzájomná spolupráca tak bude prínosná pre všetky strany a veríme, že pomôže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie mestám a obciam v našom regióne.