Október bol mesiacom nadviazania užšej spolupráce s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Žiline. Účelom bolo najmä posilniť regionálny rozvoj prostredníctvom podpory vzniku subjektov, ktoré majú potenciál rozširovať a skvalitňovať služby obyvateľstvu aj návštevníkom.

Hlavnou úlohou Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Žiline je aktívne rozvíjať partnerstvá a spoluprácu so samosprávami, podnikateľmi aj neziskovým sektorom s cieľom podporovať vznik subjektov s potenciálom skvalitňovania služieb obyvateľstvu aj návštevníkom a zároveň tak zvyšovať zamestnanosť a rozvoj územia. Sociálna ekonomika sa snaží modernizovať sociálny štát a jeho partnerov. Je spájaná predovšetkým s témami, ako sú podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,  rozvoj verejných služieb alebo podpora regionálneho rozvoja. Jedným z hlavných cieľov sociálnej ekonomiky je čo najviac ľudí vyviesť so situácie pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia.

Sociálne podnikanie je efektívne v mestách a obciach, ktoré môžu svoj sociálny podnik využiť na komunálne služby, odstraňovanie havárií, rozvíjanie ekonomického potenciálu obce, či znižovanie nezamestnanosti. Ďalším prínosom je, že môžu zamestnávať znevýhodnených na trhu práce, zvyšovať kvalifikáciu obyvateľstva, budovať osobné a praktické zručnosti či pomáhať riešiť ťažké životné situácie. Obec môže navyše v určitých prípadoch svoj sociálny podnik využívať i v rámci verejného obstarávania, kde si zadaním in-house zákazky dokáže zabezpečiť služby, na ktoré je zriadený jej sociálny podnik, bez súťaže.

Takéto využitie obecného sociálneho podniku má však pravidlá, na ktoré treba brať zreteľ ako pri jeho fungovaní, tak i pri zakladaní. Práve preto vznikli Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, kde dokážu poradiť so zámerom, podnikateľským plánom, usmerniť pri zakladaní a činnosti sociálneho podniku.

Ak Vás téma sociálneho podnikania v obci zaujala, navštívte naše Regionálne centrum Žilina dňa 8.11.2023 medzi 9.30-12.00, kedy sa uskutoční školenie na tému „Obecný sociálny podnik v praxi“. Obsahom školenia budú okrem teoretických poznatkov i príklady z praxe.