Dňa 30. júna 2021 bol zverejnený v Úradnom vestníku EÚ legislatívny balík k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 (v predchádzajúcom období nazývaného európske štrukturálne a investičné fondy) vo forme nariadení EÚ, ktorých súčasťou sú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Európska územná spolupráca (Interreg), ako aj nový Fond na spravodlivú transformáciu (FST). Predmetné nariadenia EÚ nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

Každý členský štát EÚ na základe schválenej legislatívy EÚ predloží Európskej komisii návrh Partnerskej dohody a taktiež aj operačné programy. V prípade Slovenska pôjde v rámci fondov politiky súdržnosti o Operačný program Slovensko. Prostredníctvom tohto programu sa budú môcť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 vo výške 12,8 mld. EUR v rámci 5 cieľov politiky súdržnosti:

  1. Inteligentnejšia Európa
  2. Zelenšia Európa
  3. Prepojenejšia Európa
  4. Sociálnejšia Európa
  5. Európa bližšie k občanom

Ide o tieto nariadenia EÚ:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („všeobecné nariadenie EÚ“)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 („nariadenie ESF+“)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov („nariadenie EÚS“)
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu („nariadenie FST“)

Schválením novej legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti sa ukončil negociačný proces, ktorý začal zverejním návrhov nariadení EÚ ešte v roku 2018.

Predmetné nariadenia môžete nájsť na stránke Úradného vestníka EÚ.