Zlepšujeme život ľudí v slovensko-rakúskom pohraničí. V programe cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT je v novom programovom období vyhlásené prvé kolo výziev za takmer 50 miliónov eur, vďaka ktorým sa podporia projekty zamerané napríklad na podporu využívania moderných a inovatívnych technológií, zmierňovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny či zabezpečenie rovnakého prístupu pre všetkých v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Dobré vzťahy so susedmi sú kľúčovým predpokladom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. To sa nám darí aj vďaka eurofondovým programom cezhraničnej spolupráce Interreg. Cez program určený na rozvoj slovensko–rakúskeho pohraničia budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi podporovať projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre lepší život ľudí v pohraničí. Naším cieľom je podporovať vzájomnú spoluprácu, vymieňať si cenné poznatky a know-how, posilňovať väzby a budovať partnerstvá za účelom lepšieho zvládania výziev, ktorým cezhraničný slovensko-rakúsky región čelí,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

Výzva je otvorená do konca septembra a podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Rakúska, aby mali definované spoločné výzvy, ciele a riešenia s cezhraničným presahom a aby prinášali pozitívny dopad na programové územie. Viac podrobností o výzve možno nájsť na webovej stránke programu.

V predošlom programovom období 2014 – 2020 sa z Interregu s Rakúskom podporilo takmer 50 projektov. Jedným z príkladov vzájomnej spolupráce je projekt Vysomarch, prostredníctvom ktorého bolo prepojené cezhraničné územie medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava.

Ďalším úspešným príkladom je projekt Bridges for Birth, kde vďaka cezhraničnej spolupráci bola vytvorená možnosť prevozu novorodencov v urgentných prípadoch z krajinskej nemocnice Landesklinikum Hainburg do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Dôležitosť environmentálneho povedomia podporuje projekt Ecoregion SKAT, ktorý disponuje dvomi národnými parkami – Národný park Donau-Auen a Národný park Neusiedler See-Seewinkel, s cieľom prebudiť záujem o prírodu, posilniť sociálne väzby v kolektíve a rešpekt k okoliu. Prostredníctvom tohto projektu bude na Slovensku obnovená národná kultúrna pamiatka kaštieľ v Čunove. Za pozornosť stojí tiež ďalší inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov. Jeho výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Zároveň sa v rámci projektu skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.

Do programového územia Interreg SK-AT patria na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Na rakúskej strane do programu patria regióny Nordburgenland, Niederösterreich-Süd, St. Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil a Viedeň.