Robotika prebúdza záujem o prírodovedné predmety a zlepšuje kompetencie budúcej generácie slovensko-rakúskeho pohraničného regiónu.

V Rakúsku ako aj na Slovensku sa v súčasnosti stretávame s malým záujmom žiakov a žiačiek o prírodovedné predmety (matematika, informatika, prírodné vedy a technika). Okrem toho, chýba aj cielené vzdelávanie určené pre učiteľov týchto predmetov.

Partneri projektu Vzdelávanie prostredníctvom robotiky podporené medziregionálnou spoluprácou s akronymom RoboCoop sa snažia využiť multidisciplinárny potenciál v oblasti robotiky: praktická ukážka robotiky v rámci vyučovania sprostredkováva jednoduchým a zároveň hravým spôsobom prácu s technikou, a súčasne rozvíja schopnosti žiakov v prírodovedných predmetoch. Žiaci a žiačky môžu prezentovať získané know-how na konferenciách a na súťažiach. Napríklad aj na medzinárodnej konferencii ECER (Európska konferencia o vzdelávacej robotike) organizovanej v rámci projektu. Pútavé prednášky a roboty v praxi!

Exkurzie do automobilových závodov ponúkajú mladým ľuďom pohľad na technické povolania budúcnosti. Pri všetkých uvedených aktivitách je obzvlášť dôležité brať ohľad na rovnomerné zastúpenie chlapcov a dievčat. Prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho portálu budú dané k dispozícii nové učebné pomôcky pre učiteľov a zároveň bude podporované „objavovanie“ v domácom prostredí. Komplexné hodnotenie aktivít umožní zapojenie robotiky do vzdelávacích politík v zmysle súčasných trendov.

Cielená podpora vzdelávacích inštitúcií a pedagogických pracovníkov je základným predpokladom pre vznik hospodársky silného cezhraničného regiónu. Nastal čas kedy je potrebné tematizovať oblasť digitalizácie na základných školách, a sprostredkovať žiačkám a žiakom obraz o technických povolaniach. Prostredníctvom uvedeného prístupu bude možné uspokojiť stále sa zvyšujúci dopyt po odborníkoch a expertoch v cezhraničnom regióne.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou 0,9 mil. EUR cez Program cehraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko.