Do online konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sa prihlásilo okolo 1100 zástupcov odbornej a laickej verejnosti. Do diskusie prostredníctvom aplikácie sli.do bolo predložených okolo 700 návrhov/komentárov/pripomienok, ktorých väčšina bola zodpovedaná priamo počas online diskusie.  Prostredníctvom samostatného formulára bolo prijatých 255 návrhov/komentárov/pripomienok, ktoré boli gestormi jednotlivých cieľov z prostredia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhodnotené v spolupráci s príslušnými rezortmi.

Hlavné závery z národnej konzultácie:
• Veľká časť písomných pripomienok bola zameraná na konkrétne opatrenia a aktivity, ktoré nie je možné zohľadniť na úrovni Partnerskej dohody SR 2021 – 2027 (PD SR), ale môžu byť relevantné pre proces prípravy OP Slovensko 2021 – 2027.
• Niektoré pripomienky mali horizontálny charakter, ako napríklad požiadavky na zásadné zjednodušenie čerpania fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 alebo zjednodušenie procesov verejného obstarávania, ako aj nastavenie systému riadenia, či využitie hodnotiteľov v procese implementácie fondov EÚ, atď.
• Sumárne možno konštatovať, že väčšina pripomienok do značnej miery potvrdila zámery už obsiahnuté v návrhu priorít PD SR.
• Relevantné pripomienky boli zohľadnené a zapracované do textu PD SR. Konečná úprava textu PD SR bude závisieť od viacerých faktorov, ako napr.: dohodnuté deliace línie s Plánom obnovy a odolnosti SR, rozhodnutie o prerozdelení alokácie podľa jednotlivých cieľov politiky súdržnosti 2021 – 2027, negociácie s EK a pod. Text PD SR bude zároveň v neskoršej fáze negociácií s EK skrátený na predpísaný počet znakov v zmysle prílohy 2 tzv. všeobecného nariadenia EÚ.

Kompletné vyhodnotenie všetkých zaslaných návrhov/komentárov/pripomienok nájdete na webovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – www.mirri.gov.sk