Odbor Národný úrad pre OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2023.

Výročná správa bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj o spolupráci sieťových partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom – OLAF.

Viac informácií sa nachádza v samotnej Výročnej správe (PDF, 4 MB).