Dňa 06. júna 2023 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 23. výročnú správu o činnosti v roku 2022.
Výročná správa úradu OLAF za rok 2022 poskytuje prehľad o hlavných trendoch a aktivitách v minulom roku, počnúc bojom proti falšovaniu a pašovaniu až po ochranu finančných prostriedkov EÚ – vrátane Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti  a nástrojov na  predchádzanie podvodov a na ochranu finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu. Správa informuje aj o vyšetrovaniach protiprávneho konania zamestnancov a členov inštitúcií EÚ a o úlohe, ktorú OLAF zohrával v boji proti obchádzaniu sankcií, ktoré EÚ zaviedla voči Rusku a Bielorusku. Táto správa je po prvýkrát predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Niektoré z kľúčových údajov o výkone vyšetrovania OLAF-u v roku 2022:

  • OLAF uzavrel 256 vyšetrovaní a vydal 275 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ,
  • OLAF odporučil vrátenie 426,8 milióna EUR do rozpočtu EÚ a zabránil neoprávneným výdavkom v hodnote 197,9 milióna EUR z rozpočtu EÚ,
  • OLAF začal 192 nových vyšetrovaní na základe 1 017 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF,
  • OLAF oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 71 prípadov možného spáchania trestného činu, z toho 16 v mene Európskej komisie.

Ochrana finančných prostriedkov EÚ

Podobne ako v minulých rokoch sa vyšetrovania úradu OLAF týkajúce sa vynakladania finančných prostriedkov EÚ týkali obvinení z kolúzie, manipulácie postupov verejného obstarávania, konfliktov záujmov a  navyšovania faktúr. Určitý nárast v počte prípadov podvodov spáchaných digitálne potvrdzuje tendencie, ktoré OLAF zaznamenal v posledných rokoch. V roku 2022 OLAF zriadil ad hoc expertnú skupinu zameranú na IT nástroje na boj proti podvodom pre Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a začal vyšetrovať prípady možného zneužitia financovania z RRF.

Zastavenie falšovateľov a pašerákov

Boj proti falšovaniu a pašovaniu je naďalej ústrednou súčasťou operácií úradu OLAF. V roku 2022 OLAF spoluorganizoval alebo podporil viaceré spoločné colné operácie a iné operatívne aktivity. Tieto akcie umožnili zadržať milióny falšovaných a nebezpečných predmetov ešte skôr, ako sa mohli použiť. Išlo napríklad o  falšované lieky, falšované a potenciálne nebezpečné hračky, 531 miliónov kusov nelegálne obchodovaných cigariet a 14,7 milióna litrov nelegálneho vína, piva a liehovín.
IIII
Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2022, ako aj skrátenú .pdf verziu, nájdete tu.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 06. 06. 2023, k dispozícii aj v slovenskom jazyku.
V tejto súvislosti OLAF zverejnil príspevky aj na svojom twitterovom účte ako aj na LinkedIn.

Prevzaté z webového sídla Národného úradu pre OLAF