Dňa 22.2.2022 sa konal online informačný deň Národnej kancelárie Horizontu v Slovenskej republike zameraný na predstavenie 5 misijných oblastí. Misie EU sú súčasťou Programu Horizont Európa na roky 2021 2027, ktorých cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša európska spoločnosť v súčasnosti čelí. Na misie EU je z celkového rozpočtu programu Horizont Europe vyčlenených cca 5,3 mld. EUR.

Zástupkyňa Generálneho riaditeľstva EK pre opatrenia na ochranu klímy predstavila politické a odborné východiská vzniku misii a ich všeobecné ciele. Cieľom podujatia bolo dozvedieť sa ako sa môžu zapojiť regióny, samosprávy a občania do činnosti misií.

Jednotlivé národné kontaktné body detailne predstavili jednotlivé misie, ich ciele, zameranie a podrobne informovali o možnostiach účasti slovenských subjektov v aktuálne otvorených resp. pripravovaných výzvach v rámci každej misie.

Národná Kancelária Horizontu na nasledovnom odkaze publikovala prezentácie z podujatia.

Výskumno-inovačné misie sú Jednou z kľúčových noviniek rámcového programu Horizont Európa. Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších výziev v 5 misijných oblastiach, ktorým v súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet.

Európska komisia aktualizovala 15. decembra 2021 Pracovný program pre misie na roky 2021-22, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Samotná misia predstavuje portfólio interdisciplinárnych činností a projektov. Zameriava sa na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má konkrétny a hmatateľný vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Jej činnosti a projekty majú celospoločenský význam.

Misie si stanovujú realistické ciele a snažia sa mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi odbormi a typmi výskumu a inovácií. Misia je spôsob, ako prepojiť početné iniciatívy, projekty a ďalšie činnosti do jedného rámca sledujúceho spoločný cieľ. Lepšie zosúladenie európskych, národných a súkromných investícií do výskumu je tiež jedným z cieľov Európskeho výskumného priestoru (ERA).