Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky RIS3 SR

Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

Členské štáty Európskej únie boli zaviazané a mali povinnosť vypracovať Stratégiu inteligentnej špecializácie, ako východiskový dokument podmieňujúci splnenie ex-ante kondicionalít pre Viacročný finančný rámec 2014 -2020. Stratégie inteligentnej špecializácie členských štátov Európskej únie prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu posilnením regionálneho a vnútroštátneho potenciálu EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Národná stratégia Slovenskej Republiky definuje aj opatrenia pre splnenie cieľov Národného programu reforiem a špecifických odporúčaní Rady pre SR. Jej vypracovanie a akceptácia Európskou komisiou bola podmienkou k uzavretiu Partnerskej dohody medzi SR a EK pre obdobie 2014 – 2020.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR vypracovali a na rokovanie vlády SR predložili dokument

Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (SK, EN) ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 13. 11. 2013 uznesením č. 665/2013. Na tvorbe RIS3 sa spolupodieľal Úrad vlády SR, zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.

VÍZIA RIS3 SR

Podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

Vízia stratégie bude naplnená prostredníctvom strategických cieľov:

1.) Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania.
2.) Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.
3.) Vytvoriť dynamickú, otvorenú a inkluzívnu inovatívnu spoločnosť ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života.
4.) Zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko.