Signálom k naštartovaniu diskusií o formovaní budúcej podoby politiky súdržnosti po roku 2027 bola Ôsma kohézna správa „Súdržnosť v Európe do roku 2050“ (ďalej len Správa EK), ktorú Európska komisia (EK) vydala vo februári 2022. Správa predstavuje prvý ucelený pohľad na dopad pandémie koronavírusu na regionálnej úrovni. Ukazuje tiež pozitívne aj negatívne trendy v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach EÚ. Správa hodnotí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ. Ukazuje, že menej rozvinuté regióny dobiehajú, ale že mnohé prechodné regióny uviazli v rozvojovej pasci.

Na Správu EK priamo reagovala Rada EÚ počas Predsedníctva Francúzska, ktorá v júni 2022 k správe prijala Závery. Zároveň počas predsedníctva Českej republiky prijaté Závery k politike súdržnosti obsahujú aj osobitnú časť k budúcnosti politiky súdržnosti.

DG REGIO v januári 2023 zriadilo Pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti zloženú z popredných expertov, predstaviteľov samospráv a tretieho sektora, ktorá v priebehu roka zasadá k 10 témam, ktoré sú kľúčové z pohľadu budúceho nastavenia politiky súdržnosti:

  1. Vytvorenie európskeho modelu rastu (31. január)
  2. Posilnenie odolnosti regiónov voči nastupujúcim výzvam (9. marec)
  3. Úloha politiky súdržnosti pri riešení rozdielneho vývoja európskych regiónov (27. apríl)
  4. Úloha politík PBA a stratégií rozvoja (23. máj)
  5. Geografia nespokojnosti v EÚ a regionálneho rozvojové pasce v EÚ (19. jún)
  6. Posilnenie územnej spolupráce a riešenie výziev v oblasti európskej integrácie (4. júla)
  7. Zakotvenie finančnej podpory z politiky v reformách, v kontexte európskeho semestra a v synergii s ostatnými politikami EÚ (14. septembra)
  8. Zvyšovanie účinnosti politiky prostredníctvom obnovených kondicionalít (10. októbra)
  9. Opätovné preskúmanie spôsobu implementácie s prihliadnutím na priority (14. novembra)
  10. Posilnenie schopnosti politiky reagovať na náhle otrasy a krízy (14. decembra)

Vo februári 2023 adresovala komisárka DG REGIO pre oblasť eurofondov, Elisa Ferreira, každému členskému štátu list s výzvou na zahájenie interných diskusií o budúcnosti politiky súdržnosti. Predmetný list je v súlade s plánovanými aktivitami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). MIRRI SR organizovalo 30. mája 2022 v Bratislave stretnutie regionálnych ministrov zodpovedných za oblasť politiky súdržnosti. Závery so stretnutia zdôraznili aj do budúcnosti podporu prístupom založeným na dôležitosti územia (place-based approaches) a viacúrovňového riadenia, oprávnenosti všetkých kategórií regiónov, či HDP ako hlavného nástroja pre stanovenie výšky národnej alokácie na základe kategórií regiónov.

Hlavné závery z diskusie minister Peter Balík tlmočil aj v panelovej diskusii počas Globsec Bratislava forum rovnako 30. mája 2023.

MIRRI SR pri príprave nového programového obdobia má záujem využiť skúsenosti širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov združených v pracovnej skupine „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“. MIRRI SR prezentovalo zámer diskutovať/uvažovať o zefektívnení spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi a zlepšení modelu spolupráce s partnermi na zasadnutí pracovnej skupiny 9. júna 2023. MIRRI SR považuje za správne nastaviť si model spolupráce v dostatočnom predstihu, aby bolo možné partnerov aktívne zapojiť do prípravy SR na nové programové obdobie hneď od začiatku.