Princíp partnerstva je jednou zo zásad využívania finančných prostriedkov EÚ, ktorý vyžaduje úzku spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

S cieľom aktívne spolupracovať a prispievať k formovaniu politiky súdržnosti po roku 2020, bola vo februári 2017 na národnej úrovni zriadená pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Od mája 2024 pracovná skupina vystupuje pod novým názvom Partnerstvo pre politiku súdržnosti.

Pracovná skupina predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci príslušných programových období.

Pracovná skupina pozostáva so zástupcov:

  • ústredných orgánov štátnej správy,
  • regionálnej a miestnej samosprávy,
  • akademickej sféry,
  • záujmových združení,
  • reprezentatívnych profesijných združení,
  • mimovládnych a iných organizácií.

Zoznam členov pracovnej skupiny (k 17. 6. 2024)

Štatút pracovnej skupiny

Informácie o zapojení partnerov do prípravy Partnerskej dohody SR vrátane predložených pripomienok a ich vyhodnotenia nájdete v sekcii „Príprava PARTNERSKEJ DOHODY SR 2021-2027“.

Informácie o príprave programového obdobia po roku 2027 nájdete v sekcii „Príprava programového obdobia po roku 2027″.