Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo diskusné okrúhle stoly k podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, ktoré sa konali v júni 2024 v Bratislave. Okrúhle stoly predstavujú príspevok do prípravy národnej pozície SR k budúcnosti politiky súdržnosti EÚ, ktorá bude vypracovaná do konca roka 2024.

Diskusií sa počas troch dní zúčastnilo vyše 60 zástupcov sociálno-ekonomických partnerov zo štátnej správy a územnej samosprávy, zamestnávateľov, akademickej obce, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií.

Prvý okrúhly stôl (11. 6. 2024) za účasti sociálno-ekonomických partnerov bol venovaný základným otázkam týkajúcich sa obsahového zamerania, postavenia, charakteru a priorít politiky súdržnosti EÚ po roku 2027.

Druhý okrúhly stôl (13. 6. 2024) s rezortnými partnermi bol viac technicky zameraný a venoval sa vybraným pravidlám/aspektom politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, a to aj v kontexte jej realizácie v podmienkach SR. Zástupcovia rezortov spoločne diskutovali otázky týkajúce sa príspevku k plneniu európskych cieľov, potenciálu prepojenia investícií s reformami, územného zamerania investícií zabezpečenia komplementarít a synergií s inými zdrojmi, posilnenia výsledkovej orientácie, využívania finančných nástrojov, zjednodušenia/uplatnenia zjednodušených foriem vykazovania, možnosti flexibilít, atď.

Tretí okrúhly stôl (26. 6. 2024) s územnými partnermi bol realizovaný hybridnou formou – osobne sa zúčastnili zástupcovia VÚC a online zástupcovia územia udržateľného mestského rozvoja, ZMOS a Únie miest Slovenska. Zástupcom územných partnerov bol predstavený proces národných konzultácií k politike súdržnosti po roku 2027 a jeho aktivity. Vo vzťahu k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ boli diskutované najmä otázky možného posilnenia územného prístupu.

Podnety z realizovaných okrúhlych stolov budú zohľadnené pri tvorbe návrhu Východiskovej pozície SR k politike súdržnosti po roku 2027.