V dňoch 12.-13. júna 2024 sa v Bratislave konalo zasadnutie pracovných skupín, ktoré boli vytvorené v rámci projektu financovaného OECD s názvom „Zvýšenie absorpčnej schopnosti EŠIF, eliminácia gold-platingu a zabezpečenie výsledkovo orientovaných investícií v programovom období 2021-2027“.

Slovenská republika podniká viaceré kroky na zlepšenie čerpania fondov Európskej politiky súdržnosti. Na žiadosť Úradu vlády SR, Európska komisia prostredníctvom svojho nástroja technickej podpory financuje OECD, aby konzultovala so Slovenskou republikou potrebné kroky v rámci uvedeného projektu. Ako prvý krok preskúmala OECD systém riadenia fondov Európskej politiky súdržnosti a v spolupráci so slovenskou stranou identifikovala štyri oblasti ponúkajúce viaceré príležitosti na zlepšenie.

Na návrh OECD vytvorilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku štyri pracovné skupiny, ktoré majú za úlohu vypracovať akčné plány pre každú z identifikovaných oblastí. Tieto pracovné skupiny zastrešuje Spoločná pracovná komisia, ktorá bude diskutovať o návrhoch konkrétnych spôsobov implementácie akčných plánov.

Pre lepšie pochopenie pojmu „gold-plating“: v byrokratickom alebo manažérskom kontexte ide o situáciu, keď sa do projektu alebo systému pridávajú nadmerné detaily alebo požiadavky, ktoré zvyšujú náklady a zložitosť procesu bez zodpovedajúceho prínosu. Napríklad, keď európske nariadenia sú implementované v národných legislatívach s množstvom ďalších dodatočných požiadaviek, ktoré pôvodné nariadenie vôbec neobsahuje, resp. absolútne nevyžaduje alebo ich prínos je oveľa menší ako samotná náročnosť ich implementácie.

Pracovné skupiny na prvom stretnutí prerokovali nasledovné témy:

  1. Programovanie, návrh výziev a výber projektov: Táto skupina sa zaoberala prípravou prístupu a metodiky programovania pre obdobie po roku 2027, rozšírením alebo úpravou metodických usmernení pre výzvy a kritériá výberu projektov, interným preskúmaním výziev a opatreniami na budovanie kapacít pre riadenie zamerané na miestne potreby.
  2. Príprava projektov a budovanie kapacít prijímateľov: Zamerali sa na zlepšenie prípravy projektov a vzťahov s prijímateľmi; vypracovanie stratégie budovania kapacít prijímateľov, vrátane osobitnej časti zameranej na kapacity prípravy projektov; podporu regiónov pri budovaní vzťahov s územnými prijímateľmi či budovanie zručností a kompetencií v systéme riadenia a kontroly na podporu „kultúry orientovanej na prijímateľa“.
  3. Ľudské zdroje: Skupina sa zaoberala možnosťami zlepšenia kapacity a schopností ľudských zdrojov, implementáciou zmien v administratívnych kapacitách pre Program Slovensko, monitorovaním dopadov týchto zmien a riadením zmien pri implementácii Programu Slovensko.
  4. Verejné obstarávanie: Táto skupina sa sústredila na efektivitu centralizovaného prístupu ku kontrole verejného obstarávania; prístup ku kontrolám verejného obstarávania založený na riziku; podporu prijímateľov pri orientácii v zložitých postupoch obstarávania a pod.

Po rokovaní všetkých štyroch pracovných skupín sa uskutočnilo aj prvé stretnutie spoločnej pracovnej komisie, kde sa stanovili spoločné ciele a priority a načrtol sa celkový pracovný plán.

Pre pracovníkov odboru regionálnych centier (oRC) MIRRI SR bolo veľkou cťou stať sa riadnymi členmi viacerých pracovných skupín aj spoločnej pracovnej komisie, čím mohli prispieť k diskusii a možnostiam na zjednodušenie procesov v rámci celého projektového cyklu, najmä pri implementácii projektov financovaných z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF).

Okrem pracovníka oRC MIRRI SR sú členmi pracovných skupín aj experti z viacerých odborov a sekcií MIRRI SR, z takmer všetkých ostatných ministerstiev na Slovensku, z Úradov podpredsedu vlády SR, zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Združenia samosprávnych krajov Slovenska a ďalších.