Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 (PDF, 2,26 MB) schválená Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím (PDF, 320 kB) komisie z 18. 7. 2022 + Prílohy (ZIP, 7,50 MB)


Program Slovensko 2021 – 2027 schválený Európskou komisiou dňa 22. 11. 2022 (PDF, 2,13 MB) schválený Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím (ZIP, 1 MB) komisie z 22. 11. 2022

Príloha Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Európskou komisiou 22.11.2022 – Plán spravodlivej transformácie územia (PDF, 2 MB) 

Aktualizácia Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Monitorovacím výborom pre Program Slovensko (MV) na zasadnutí 29.9.2023 (PDF, 6 MB) – odkaz na zasadnutie MV 29.9.2023. Predmet aktualizácie: Navýšenie objemu finančných prostriedkov implementovaných prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií v rámci opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027 v gescii riadiaceho orgánu 

Aktualizácia Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Monitorovacím výborom pre Program Slovensko (MV) na zasadnutí 26.10.2023 (PDF, 6 MB) – odkaz na zasadnutie MV 26.10.2023. Predmet aktualizácie: Presun alokácie medzi opatreniami 1.2.2 a 1.4.2

Aktualizácia Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Monitorovacím výborom pre Program Slovensko (MV) na zasadnutí 30.11.2023 (PDF, 6 MB) – odkaz na zasadnutie MV 30.11.2023. Predmet aktualizácie: Navýšenie objemu finančných prostriedkov implementovaných prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií v rámci opatrení Programu Slovensko 2021-2027v gescii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Aktualizácia Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Monitorovacím výborom pre Program Slovensko (MV) na zasadnutí 15.3.2024 (PDF, 6 MB) – odkaz na zasadnutie MV 15.3.2024. Predmet aktualizácie: Presun časti alokácie Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 5.2.4 do opatrenia 5.1.4 a z opatrenia 5.2.5 do opatrenia 5.1.5

Aktualizácia Programu Slovensko 2021 – 2027 schválená Monitorovacím výborom pre Program Slovensko (MV) na zasadnutí 23.4.2024 (PDF, 6 MB) – odkaz na zasadnutie MV 23.4.2024. Predmet aktualizácie: Navýšenie objemu finančných prostriedkov implementovaných prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií v rámci Programu Slovensko 2021-2027 pre prioritu 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie špecifického cieľa, RSO4.2 


Správa o hodnotení Programu Slovensko 2021 – 2027 ako strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (PDF, 7 MB)