Odkaz na webové sídlo o regionálnej politike EÚ: https://ec.europa.eu/regional_policy/home_en

Odkaz na Cohesion Open Data Platform: https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Odkaz na webové sídlo odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) na Úrade vlády SR: https://www.olaf.vlada.gov.sk

Odkaz na webové sídlo Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF): https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_sk

Odkaz na webové sídlo gestora horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia: https://horizontalneprincipy.gov.sk/hp-v-novom-po-2021-2027/index.html?csrt=1204226376383265457