DOTAZNÍK K BUDÚCNOSTI POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ

Cieľ – preskúmanie názorov širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov SR na otázky týkajúce sa súčasných skúseností a perspektívy  politiky súdržnosti po roku 2020.

Prezentácia so stručným vyhodnotením dotazníka 
Vyhodnotenie dotazníka podľa jednotlivých otázok

 

Dotazníkové otázky boli zamerané na päť tematických oblastí:

Základné črty politiky súdržnosti
 • ciele a priority
 • tematická koncentrácia
 • forma podpory
 • geografický rozsah
Územné zameranie politiky súdržnosti
 • integrované nástroje územného rozvoja
 • územná spolupráca
 • mestská politika
Osobitné špecifiká politiky súdržnosti
 • prepojenie s ekonomickým riadením
 • výsledková orientácia
 • flexibilita
 • synergické účinky
Riadenie politiky súdržnosti
 • rozdelenie právomocí
 • kompetencie regiónov
 • komunikačná stratégia
Zjednodušenie politiky súdržnosti
 • administratívna záťaž
 • procesy
 • riadiaca dokumentácia
 • vykazovanie výdavkov