Kľúčová akcia 2, STRATEGICKÉ PARTNERSTVÁ:

Názov projektu: ENVI-MOBILE: INTEGRÁCIA MOBILNÉHO UČENIA DO ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA VĎAKA ROZVOJU LOKÁLNYCH KOMUNÍT

Koordinátor: Strom života, Bratislava, Slovenská republika

Cieľ projektu: poskytnúť učiteľom a žiakom na prvom a druhom stupni základných škôl relevantné a inovatívne vzdelávacie materiály zamerané na environmentálne vzdelávanie, cudzie jazyky a IKT zručnosti.

Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-SK01-KA200-000481

https://envi.stromzivota.sk/en/