Kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Názov projektu: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilita žiakov a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Príjemca grantu: Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina

Škola sa do medzinárodnej spolupráce zapája od roku 2005/2006, je realizátorom viacerých kvalitných medzinárodných projektov v rámci Programu celoživotného vzdelávania a taktiež v rámci programu Erasmus+. Od roku 2015 je držiteľom Charty pre mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Má výbornú spoluprácu s národnou agentúrou programu Erasmus+ na Slovensku.
Posledným realizovaným a úspešne ukončeným projektom je projekt z roku 2016 pod názvom „Prienik teórie a praxe“.
Momentálne má škola bežiaci projekt z roku 2017 pod názvom „Študent – škola – mobilita“.

Ciele projektov: škola prostredníctvom programu poskytuje odborné stáže pre svojich žiakov v mnohých podnikoch a spoločnostiach vo Veľkej Británii, Nemecku a Českej republike. Poskytuje taktiež odborné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Príjemca grantu vysiela ročne priemerne 35 účastníkov z radov žiakov a pedagógov. Hlavným cieľom projektov je predovšetkým prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách a pridanou hodnotou stáží je rozvíjanie IKT technológií a jazykových odborných kompetencií. Cieľom odborných stáží je tiež zabezpečiť žiakom školy odbornú stáž vo firmách, ktoré vytvorili vhodné pracovné podmienky v súlade s pracovným programom, kde žiaci v súlade s dohodnutými podmienkami ECVET využívajú moderné technické zariadenie, s ktorým nenarábali počas odbornej praxe v škole a ani vo firmách v regióne. Ciele pre odborné vzdelávanie pedagógov sú definované každoročne podľa potreby.

Bližšie informácie o projektoch školy sú zverejnené na:

https://sps-snina.edupage.org/ a https://sps-snina.edupage.org/text3/