Výzva č. 4/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 4/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ: RSO2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, Opatrenie 2.4.3 Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou.

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.5.2024

Prílohy výzvy (ZIP, 386 kB)

 

Výzva č. 3/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Odpadové a vodné hospodárstvo, Špecifický cieľ: RSO2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 3/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, Opatrenie 2.6.2 Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.5.2024

Prílohy výzvy (ZIP, 386 kB) 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie malých projektov predložených v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko – Česko pre prioritu Kultúra a cestovný ruch

Euroregion Bílé – Biele Karpaty – Správca Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 vyhlasuje
Výzvu č. 1/OH na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie malých projektov v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch.

Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov je možné posielať do 20. 5. 2024.

Viac informácií o výzve nájdete na webovej stránke.

Príloha 1 – žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (DOCX, 128 kB)
Príloha 2 – životopis (DOCX, 152 kB)
Príloha 3 – čestné prehlásenie (DOCX, 124 kB)


Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „výzva na výber OH“) MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „MH SR“) konajúci v zastúpení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením, reg. č. MH SR: 52/2023- 2060-4250 vyhlasuje túto výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci nasledujúcich cieľov politiky (ďalej aj „CP“), priorít, špecifických cieľov a opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027:

 • Priorita „1P1 Veda, výskum a inovácie“, špecifický cieľ „RSO1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a
  inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií“
 • Priorita „8P1 Fond na spravodlivú transformáciu“, Špecifický cieľ: „JSO8.1. Umožnenie regiónom a ľuďom riešiť dôsledky v sociálnej, hospodárskej a
  environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti spôsobené transformáciou smerom k energetickým a klimatickým cieľom Únie na rok 2030 a k dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody. (FST),

Kód výzvy: 1/2024/RSO1.1/JSO8.1.
Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 04. 2024
Dátum uzavretia výzvy: otvorená

Prílohy


Výzva na odborných hodnotiteľov pre Interreg VI-A NEXT HU-SK-RO-UA

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska si Vás dovoľuje upozorniť na otvorenie výzvy na odborných hodnotiteľov pre program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. Do oprávneného programového územia za Slovenskú republiku patrí Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Priority, ktorých sa výzva týka sú:

 • Priorita 1: odolný a zelený pohraničný región
 • Priorita 2: zdravý a atraktívny pohraničný región
 • Priorita 3: spolupracujúci pohraničný región

Žiadosti je možné zasielať v termíne do 22. marca 2024, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve.

Viac informácií ohľadom podmienok výzvy na odborných hodnotiteľov nájdete na webovej stránke.


Výzva č. 1/2024_USVRK na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v  oblasti hodnotenia: Sociálno-ekonomické začlenenie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia, Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+)

Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje Výzvu č. 1/2024_USVRK na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+).

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.03.2024

Prílohy (ZIP, 1 MB)


Výzvu č. 2/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia a Vodozádržné opatrenia, Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy – 2. aktualizácia výzvy 

Typ výzvy: otvorená

Dátum aktualizácie výzvy: 20.05.2024

Prílohy (ZIP, 383 kB) – aktualizácia príloh

 

Výzva č. 2/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 2/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, Opatrenie 2.4.4 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy:22.02.2024

Prílohy (ZIP, 384 kB)


Výzva č. 1.2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Energetická efektívnosť a vodozádržné opatrenia, Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy – 2. aktualizácia výzvy

Typ výzvy: otvorená

Dátum aktualizácie výzvy: 20.05.2024

Prílohy (ZIP, 385 KB) – 2. aktualizácia príloh

 

Výzva č. 1/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Energetická efektívnosť a dekarbonizácia, Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2024/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.4 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy, Opatrenie 2.4.1 Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami Opatrenie 2.4.5 Vytváranie koncepčných východísk pre realizáciu adaptačných opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy:22.02.2024

Prílohy (ZIP, 386 kB)


Výzva č. 1/2024/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Oblasť hodnotenia: Podpora čistej energie a obehového hospodárstva (relevantné pre región horná Nitra); Podpora čistej energie (relevantné pre Košický a Banskobystrický kraj), Priorita 8P1, Špecifický cieľ JSO8.1, Opatrenie: 8.2.1 Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2024/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Oblasť hodnotenia: Podpora čistej energie a obehového hospodárstva (relevantné pre región horná Nitra); Podpora čistej energie (relevantné pre Košický a Banskobystrický kraj), Priorita 8P1, Špecifický cieľ JSO8.1, Opatrenie: 8.2.1 Programu Slovensko 2021 – 2027

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 556 kB)

Aktualizácia výzvy (PDF, 812 kB)

Aktualizácia – prílohy (ZIP, 476 kB)


Výzva č. 1/2024 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje Výzvu č. 1/2024 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre:

Oblasť hodnotenia:

Prístupný trh práce, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, získanie zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu na základe potrieb trhu práce, aktívne začlenenie a podporu dostupných sociálnych služieb pre znevýhodnené a najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, rodinné poradne, ako aj podporu sociálnych inovácií a potravinovú a materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby.

Cieľ politiky 4:

Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv

Dátum vyhlásenia výzvy:25.01.2024

Dátum uzavretia výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP. 743 kB)


Výzva na odborných hodnotiteľov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko oznamuje, že prebieha výzva na odborných hodnotiteľov.

Odborní hodnotitelia budú hodnotiť v nasledujúcich oblastiach:

 • cesty
 • elektromobilita

Podpísanú žiadosť je potrebné zaslať na adresu: kontakt@plsk.eu do 26.01.2024.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Programu.


Výzvu č. 3/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Ochrana prírody a biodiverzity, Špecifický cieľ RSO2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia – 2. aktualizácia výzvy

Dátum aktualizácie výzvy: 20.05.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 386 k B) – 2. aktualizácia výzvy

Výzva č. 3/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Ochrana prírody a biodiverzity, Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia – 1. aktualizácia výzvy 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 3/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, opatrenia

 • 2.7.1 Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny
 • 2.7.2 Mapovanie a monitoring biotopov a druhov a monitoring cieľov ochrany prírody a biodiverzity
 • 2.7.3 Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov

Dátum aktualizácie výzvy: 22.02.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 386 kB) – aktualizácia príloh

Výzva č. 3/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Ochrana prírody a biodiverzity, Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia – pôvodná verzia výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy: 09.01.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP. 412 kB) – pôvodná verzia príloh


Výzvu č. 2/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia – 2. aktualizácia výzvy

Dátum aktualizácie výzvy: 20.05.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 387 KB) – 2. aktualizácia príloh

Výzva č. 2/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Ochrana prírody a biodiverzity, Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia – 1. aktualizácia výzvy 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 2/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia, Opatrenie 2.7.7 Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží.

Dátum aktualizácie výzvy: 22.02.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 386 kB) – .1 aktualizácia príloh 

Výzva č. 2/2023/MŽP na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: Ochrana prírody a biodiverzity, Špecifický cieľ RSO2.7 Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia – pôvodná verzia výzvy 

Dátum vyhlásenia výzvy: 09.01.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP. 455 kB) – pôvodná verzia príloh


Výzva č.3/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Podpora udržateľnej miestnej dopravy, Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.2.3  Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 3/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Podpora udržateľnej miestnej dopravy, Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.2.3  Programu Slovensko 2021 – 2027.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP. 636 kB)

Aktualizácia výzvy (PDF, 812 kB)

Aktualizácia – prílohy (ZIP, 476 kB)


Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: odpadové a vodné hospodárstvo, Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a odpadovými vodami, Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami, Obnova verejných vodovodov, Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva – 2. aktualizácia výzvy

Dátum 2. aktualizácie výzvy: 20.05.2024
Typ výzvy: otvorená

Prilohy (ZIP, 383 KB)_2_aktualizácia

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: odpadové hospodárstvo, Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva – 1. aktualizácia výzvy 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva Programu Slovensko 2021 – 2027.

Dátum aktualizácie výzvy: 22.02.2024
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 386 kB) – 1. aktualizácia príloh 

Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: odpadové hospodárstvo, Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva – pôvodná verzia výzvy 

Prílohy (ZIP, 456 kB) – pôvodná verzia príloh

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.11.2023
Typ výzvy: otvorená


Výzva č.2/2023/RSO3.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov; Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií, Špecifický cieľ: RSO3.2, Opatrenie: 3.2.3 a 3.2.4 Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 2/2023/RSO3.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov;  Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií, Špecifický cieľ: RSO3.2, Opatrenie: 3.2.3  a 3.2.4  Programu Slovensko 2021 – 2027.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 552 kB)

Aktualizácia výzvy (PDF, 820 kB)

Prílohy 2 (ZIP, 472 kB)

Aktualizácia výzvy 2 (PDF, 816 kB)


Výzva na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg VI-A NEXT HU-SK-RO-UA 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva zahraničných veci a obchodu Maďarska si Vás dovoľuje upozorniť na otvorenie výzvy na odborných hodnotiteľov pre program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. Viac informácií v prílohe alebo na webovom sídle programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-qualified-and-experienced-professionals-to-join-the-programmes-pool-of-assessors

Trvanie výzvy: do 30. novembra 2023, 23:59 hod.


Výzva č.1/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie, Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.3.1  Programu Slovensko 2021 – 2027

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 556 kB)

Aktualizácia výzvy (PDF, 812 kB)

Aktualizácia – prilohy (ZIP, 476 kB)


Výzva na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov predložených v rámci výziev na Správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02 (Výzva č. SKCZ-2023-OH-3/FMP)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvu č. ,,SKCZ-2023-OH-3/FMP” na výber odborných hodnotiteľov, ktorí sa budú podieľať na procese odborného hodnotenia projektov predkladaných v rámci výziev na Správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02.

Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do databázy OH (DOCX, 100 kB)
Príloha č. 2 – Čestné_vyhlásenie (DOCX, 104 kB)


VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 („INTERREG SK-AT/OH/2023/01“)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 („INTERREG SK-AT/OH/2023/01“). Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle programu www.sk-at.eu v nasledujúcom odkaze: https://www.sk-at.eu/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/ .

Trvanie výzvy: do 15.09.2023


Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci opatrení 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1:

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 04.08.2023
Dátum uzavretia 1. kola: 18.08.2023
Dátum uzavretia 2. kola: 18.09.2023
Dátum uzavretia 3. kola: 18.10.2023
Dátum uzavretia 4. kola: 31.12.2023


VÝZVA NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 (SKCZ-2023-OH-1)

Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie do databázy OH (DOCX, 104 kB)
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie (DOCX, 104 kB)

Trvanie výzvy: 16.06.2023 – 31.08.2023


VÝZVA PRE HODNOTITEĽOV programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko

Trvanie výzvy: 15.02.2023 – 26.02.2023