Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť hodnotenia: odpadové hospodárstvo, Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Špecifický cieľ RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva Programu Slovensko 2021 – 2027.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.11.2023
Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 456 kB)


Výzva č.2/2023/RSO3.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov; Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií, Špecifický cieľ: RSO3.2, Opatrenie: 3.2.3 a 3.2.4 Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 2/2023/RSO3.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy, rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov;  Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií, Špecifický cieľ: RSO3.2, Opatrenie: 3.2.3  a 3.2.4  Programu Slovensko 2021 – 2027.

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 552 kB)


Výzva na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg VI-A NEXT HU-SK-RO-UA 2021-2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva zahraničných veci a obchodu Maďarska si Vás dovoľuje upozorniť na otvorenie výzvy na odborných hodnotiteľov pre program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. Viac informácií v prílohe alebo na webovom sídle programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-qualified-and-experienced-professionals-to-join-the-programmes-pool-of-assessors

Trvanie výzvy: do 30. novembra 2023, 23:59 hod.


Výzva č.1/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023/FST na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie, Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.3.1  Programu Slovensko 2021 – 2027

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Prílohy (ZIP, 556 kB)


Výzva na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov predložených v rámci výziev na Správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02 (Výzva č. SKCZ-2023-OH-3/FMP)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvu č. ,,SKCZ-2023-OH-3/FMP” na výber odborných hodnotiteľov, ktorí sa budú podieľať na procese odborného hodnotenia projektov predkladaných v rámci výziev na Správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02.

Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do databázy OH (DOCX, 100 kB)
Príloha č. 2 – Čestné_vyhlásenie (DOCX, 104 kB)


VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 („INTERREG SK-AT/OH/2023/01“)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 („INTERREG SK-AT/OH/2023/01“). Ďalšie podrobné informácie k výzve je možné získať na webovom sídle programu www.sk-at.eu v nasledujúcom odkaze: https://www.sk-at.eu/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/ .

Trvanie výzvy: do 15.09.2023


Výzva č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu č. 1/2023 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oblasť hodnotenia: informatizácia, digitalizácia, kybernetická bezpečnosť, inovatívne technológie a riešenia pre cieľ politiky 1 Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci opatrení 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2 a 1.5.1:

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 04.08.2023
Dátum uzavretia 1. kola: 18.08.2023
Dátum uzavretia 2. kola: 18.09.2023
Dátum uzavretia 3. kola: 18.10.2023
Dátum uzavretia 4. kola: 31.12.2023


VÝZVA NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 (SKCZ-2023-OH-1)

Príloha č. 1: Žiadosť o zaradenie do databázy OH (DOCX, 104 kB)
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie (DOCX, 104 kB)

Trvanie výzvy: 16.06.2023 – 31.08.2023


VÝZVA PRE HODNOTITEĽOV programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovensko

Trvanie výzvy: 15.02.2023 – 26.02.2023