Expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020

Bratislava, 2. - 3.4.2019

Experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska sa stretli na ďalšom rokovaní v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Nosnou témou diskusie bol proces programovania budúceho obdobia. Pri príprave programového obdobia 2021 – 2027 sa jedným z hlavných pilierov stáva európsky semester a špecifické odporúčania Rady. Európskemu semestru však chýba regionálny rozmer. Politika súdržnosti je naopak charakteristická silným akcentom na regionálnu a lokálnu úroveň a tá musí zostať základom pri príprave budúcej Partnerskej dohody aj operačných programov. Ďalšou z tém, o ktorej experti diskutovali, boli prísne podmienky tematickej koncentrácie, ktorá znižuje flexibilitu krajín pri programovaní finančných prostriedkov.

Zástupcovia krajín V4+4 prerokovali aj témy, ktorými sa budú zaoberať ministri zodpovední za politiku súdržnosti na blížiacom sa neformálnom stretnutí v Bukurešti 11. – 12. apríla, a to najmä priority v rámci Viacročného finančného rámca a Strategickej agendy lídrov.