Za koordináciu oblasti politiky súdržnosti EÚ zodpovedá v podmienkach SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V rámci svojho predsedníctva bude prizývať na podujatia aj zástupcov Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska.

Podujatia

Bratislava, 5.6.2019

Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie inteligentnej špecializácie ako nástroja na lepšie ukotvenie krajín V4+4 v globálnych hodnotových reťazcoch

zobraziť podujatie
Bratislava, 2. - 3.4.2019

Expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti po roku 2020

zobraziť podujatie
Bratislava, 23. - 24.10.2018

Neformálne stretnutie ministrov krajín V4 + 4

zobraziť podujatie