Kategórie projektov:

  • LIFE+ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007-2013

    Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov (Danube Birds)

  • LIFE+ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007-2013

    Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode (WATLIFE)