ID: CEF-T-2022-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES

Stručný popis výzvy

Všeobecným cieľom v rámci tejto výzvy je modernizácia dopravnej infraštruktúry na základnej a komplexnej sieti TEN-T. Podporené budú projekty, ktoré sú umiestnené v mestskom uzle základnej siete v súlade s prílohou II časť 1 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013  s konkrétnym uvedením miesta projektu, ktoré je súčasťou plánu udržateľnej mestskej mobility vypracovaného v súlade s usmerneniami pre rozvoj a implementáciu plánu udržateľnej mestskej mobility z roku 2019 alebo ekvivalentného plánu; projekty ktoré zlepšia dostupnosť pre všetkých používateľov, najmä pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou; umožnia prepojenie s dostupnými druhmi dopravy na veľké vzdialenosti , pozemné spojenie so železničnými stanicami alebo letiskami alebo prístavmi medzi nimi. Návrhy projektov môžu zahŕňať bezpečné prepojenie s cyklistickou infraštruktúrou, umožnia bezpečné prepojenie s riešeniami zdieľanej mobility ako súčasť širšieho projektu, ktorý spĺňa všetky príslušné kritériá výzvy; môžu riešiť infraštruktúru pre prístup k verejnej doprave a prestupy medzi druhmi dopravy v rámci existujúceho alebo budúceho plánovaného multimodálneho uzla pre cestujúcich vrátane parkovacích zariadení spoločných pre bicykle a autá ako súčasť širšieho projektu, ktorý spĺňa všetky príslušné kritériá výzvy.

Dátum
uzávierky
18/01/2023
Výška
alokácie
100 000 000 €
Stav
uzavretá