Aktuality k 1.7. 2023

S účinnosťou od 31.5.2023 bol aktualizovaný “Dodatok č. 2 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020”, ktorý nájdete ako súčasť dokumentu Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020“ na tomto odkaze: https://cpv.mirri.gov.sk/upload/files/CPV_AKESIF_v_3_dod_2_prilohy.pdf

Ďalší dôležitý dokument súvisiaci so vzdelávaním je “Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 5” – “Príručka k administratívnym kapacitám fondov EÚ” s dátumom účinnosti od 15.6.2023. Odkaz: https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html

V súčasnej dobe oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít pripravuje dokument Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na PO 2021 – 2027, ktorého cieľom je prispôsobiť obsah vzdelávacích aktivít novému programovému obdobiu v zmysle jeho špecifických potrieb.

V nadväznosti na dodatok č. 2 k CPV boli už v letných mesiacoch 2023 zaradené do programu vzdelávania ďalšie nové vzdelávacie aktivity:

  • Postupy k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020, webinár
  • Synergie a komplementarity na PO 2021 – 2027, webinár

Tieto aj ďalšie pripravované vzdelávacie aktivity nájdete zverejnené na stránke CPV: https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke CPV a Partnerská dohoda: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese: vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

“NEVER STOP LEARNING”


Dňa 02. novembra 2022 vstúpil do platnosti Dodatok č. 1 k CPV na PO 2014 – 2020, ktorý zohľadňuje špecifické potreby a nároky na vzdelávacie aktivity v prechodnom období z PO 2014 – 2020 do PO 2021 – 2027.

Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít v roku 2023 pripravilo v spolupráci s odborníkmi z Úradu pre verejné obstarávania nový e-learningový kurz – Základy verejného obstarávania. Účastníkom poskytne prehľad o základných princípoch verejného obstarávania a pravidlách, ktoré sa naň vzťahujú.

V nadväznosti na dodatok č. 1 k CPV úspešne prebiehajú nové vzdelávacie aktivity:

  • Politika súdržnosti EÚ a Partnerská dohoda pre PO 2021 – 2027,
  • Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Rámec implementácie fondov EÚ v PO 2021 -2027,
  • Jednotný metodický rámec pre územné kooperačné štruktúry a integrované územné investície,
  • Konflikt záujmov,
  • Finančné a nefinančné nedostatky identifikované v rámci vykonávaných auditov a ich dopad,
  • Skúsenosti z výkonu auditu finančných nástrojov a auditu účtov.

V súčasnej dobe je pripravovaný Dodatok č. 2 k CPV na PO 2014 – 2020, ktorého cieľom bude pokryť rozšíriť portfólio vzdelávacích aktivít počas prechodného obdobia dvoch paralelných programových období PO 2014 -2020 a PO 2021 – 2027.

Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:

https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list


Vzdelávacie aktivity v roku 2022

Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s „Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020″.

V roku 2022 sú vzdelávacie aktivity realizované prezenčnou a dištančnou formou prostredníctvom virtuálnej učebne LMS vo forme e-learningových kurzov alebo webinárov. V druhom polroku 2022 bude prvýkrát realizovaný nový typ prezenčnej vzdelávacej aktivity formou workshopu.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené voľné dostupné kurzy k výberu v dištančnej forme.

V súčasnej dobe sa vypracúva Dodatok č.1 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020, ktorý zohľadní špecifické potreby a nároky na vzdelávanie v prechodnom období z PO 2017-2020 do PO 201-2027 a bude zahŕňať aj vzdelávacie moduly k novému programovému obdobiu 2021-2027.

Vzdelávacie aktivity sú predovšetkým určené administratívnym kapacitám (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili.
Pre neštandardizované pracovné pozície je taktiež možnosť prihlasovania na vzdelávacie aktivity. Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:
https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke Partnerská dohoda:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:
vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk