Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) aplikuje pri príprave nového Programu Slovensko široko participatívny prístup. V súlade s princípom partnerstva spolupracuje na jeho príprave pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ (široké spektrum sociálne-ekonomických partnerov z prostredia štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, profesijných združení, mimovládnych neziskových organizácií), mimovládne neziskové organizácie (aktívna spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).

Otvorenie odbornej diskusie o novom Programe Slovensko.

V septembri 2021 sa prípravy na spustenie nového programového obdobia dostali do dôležitej fázy. MIRRI odštartovalo sériu odborných dialógov/workshopov o Programe Slovensko. Zapojilo sa doň približne stovka sociálno-ekonomických partnerov a pozostávali zo siedmich workshopov, z ktorých každý bol zameraný na jeden konkrétny politický cieľ alebo časť Programu Slovensko. Toto, prvé kolo workshopov, bolo zamerané hlavne na to, do čoho budeme investovať európske zdroje a kto budú oprávnení prijímatelia.

Týždeň pred každou konzultáciou bolo partnerom poskytnuté znenie príslušného politického cieľa (resp. znenie FST a technickej pomoci). V rámci konzultácie mohli partneri uplatňovať svoje pripomienky / podnety a mohli ich posielať aj písomne, a to spravidla v termíne do 1 týždňa po konzultácii. Paralelne organizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti stretnutia zástupcov neziskového sektora, čím sa zabezpečilo to, že aj zástupcovia, ktorí nie sú členmi partnerstva mohli predložiť pripomienky.

Prvá konzultácia zameraná na politický cieľ 3 – Prepojenejšia Európa sa uskutočnila dňa 23.09.2021. Zúčastnilo sa jej 61 zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a gestorov politického cieľa z radov štátnej a verejnej správy (ďalej len partneri). Tento cieľ sa javí ako najmenej komplikovaný, čo preukazuje aj relatívne nízke množstvo predložených pripomienok a podnetov. Spolu bolo k návrhu politického cieľa 3 predložených 40 pripomienok / podnetov (z toho 2 zo samostatného dialógu neziskového sektora).

Prezentácia z workshopu (formát PDF, 886 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 509 kB)

Program Slovensko, politický cieľ 3, verzia k 23.09.2021 (formát DOCX, 57 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 113 kB)

 

Partnerský dialóg k politickému cieľu 5 – Európa bližšie občanomFondu na spravodlivú transformáciu (FST) boli konzultované v partnerskom dialógu dňa 27. 9. 2021. Dialógu sa zúčastnilo 70 partnerov za časť, týkajúcu sa FST a 90 partnerov za politický cieľ 5. Spolu bolo k návrhu politického cieľa 5 predložených 64 pripomienok / podnetov (z toho 18 zo samostatného dialógu neziskového sektora) a k FST 91 pripomienok / podnetov (z toho dialóg neziskového sektora ich mal 40).

Politický cieľ 5 – Európa bližšie k občanom:

Prezentácia z workshopu (formát PDF, 709 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 475 kB)

Program Slovensko, politický cieľ 5, verzia k 27.09.2021 (formát DOCX, 41 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 44 kB)

Fond spravodlivej transformácie:

Prezentácia z workshopu (formát PDF, 1 449 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 643 kB)

Program Slovensko, Fond spravodlivej transformácie, verzia k 27.09.2021 (formát DOCX, 89 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 57 kB)

 

Tretia konzultácia, zameraná na politický cieľ 4 – Sociálnejšia Európa, sa uskutočnila dňa 4. 10. 2021. Na procese konzultácie sa zúčastnilo 106 partnerov. Tento cieľ je z pohľadu neziskového sektora najviac relevantný, čo preukazuje to, že zo všetkých pripomienok / podnetov, ktorých bolo spolu 356 predstavovalo 214 zo strany neziskového sektora.

Prezentácia z workshopu (formát PDF, 748 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 535 kB)

Program Slovensko, politický cieľ 4, verzia k 04.10.2021 (formát DOCX, 218 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 148 kB)

 

K politickému cieľu 2 – Ekologickejšia Európa sa uskutočnila konzultácia dňa 11. 10. 2021. Zúčastnilo sa jej 157 partnerov. Spolu bolo k návrhu politického cieľa 2 predložených 132 pripomienok / podnetov (dialóg neziskového sektora prispel 26 pripomienkami a podnetmi).

Prezentácie z workshopu (formát ZIP, 2 835 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 519 kB)

Program Slovensko, politický cieľ 2, verzia k 11.10.2021 (formát DOCX, 97 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 114 kB)

 

Dňa 18. 10. 2021 sa uskutočnila konzultácia k politickému cieľu 1 – Inteligentnejšia Európa. Zúčastnilo sa jej 157 partnerov. Spolu bolo k návrhu PO1 predložených 97 pripomienok a podnetov (z dialógu neziskového sektora vzišlo 12 pripomienok / podnetov).

Prezentácia z workshopu (formát ZIP, 2 553 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 513 kB)

Program Slovensko, politický cieľ 1, verzia k 18.10.2021 (formát DOCX, 98 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 67 kB)

 

K technickej pomoci sa konzultácia so sociálno-ekonomickými partnermi uskutočnila 20. 10. 2021. Zúčastnilo sa jej 88 partnerov. Spolu bolo k návrhu technickej pomoci predložených 23 pripomienok / podnetov. Pre túto oblasť nebol uskutočnený samostatný dialóg neziskového sektora.

Prezentácia z workshopu (formát PDF, 906 kB)

Zápisnica z workshopu (formát PDF, 316 kB)

Program Slovensko, technická pomoc, verzia k 20.10.2021 (formát DOCX, 38 kB)

Prijaté pripomienky od partnerov a ich vyhodnotenie (formát XLSX, 31 kB)

 

Celkovo bolo predložených viac ako osemsto podnetov / pripomienok, ktoré boli predmetom vyhodnotenia zo strany príslušných gestorov (relevantné ministerstvá) a zohľadnené v znení programu. Z každej konzultácie bola spracovaná zápisnica, ktorá bola následne poslaná partnerom.

MIRRI SR predložilo po prvom kole workshopov aktualizovaný návrh Programu Slovensko Európskej komisii do Bruselu 22. októbra 2021. V priebehu vyjednávaní s Európskom komisiou, sa uskutoční druhé kolo workshopov, kde sa budeme sústrediť na alokácie a výsledkové ukazovatele. Toto kolo uskutočníme pravdepodobne koncom roka 2021. V treťom kole workshopov prediskutujeme slovenskú reakciu na pripomienky Európskej komisie k Programu Slovensko. Toto kolo predpokladáme v prvom štvrťroku 2022.