Zápisnica (PDF, 1 075 kB)

Príloha č. 1 – Program (PDF, 519 kB)

Príloha č. 2 – Prezenčná listina (PDF, 564 kB)

Príloha č. 3 -Prezentácia (PDF, 1363 kB)

Príloha č. 4 . Uznesenia č. 4 – 11 (PDF, 273 KB)


Dokumenty na zasadnutie:

Bod 2 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy, opatrenie 1.2.1 (ZIP, 338 kB)

Bod 3 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 s názvom „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“ – z opatrenia 1.4.2 (DOCX, 295 kB)

Bod 4 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 s názvom „Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte“– z opatrenia 1.2.1. (ZIP, 1 237 kB)

Bod 5 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 s názvom „Nahradenie informačného systému Evidencia odsúdených osôb (IS EOO) v súlade s novým zákonom o registri trestov“ – z opatrenia 1.2.1 (ZIP, 1 320 kB)

Bod 6 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre špecifický cieľ RSO1.1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií, opatrenie 1.1.1 (ZIP, 150 kB)

Bod 7 – Prerokovanie návrhu Hodnotiacich a výberových kritérií pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre špecifický cieľ RSO1.1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií a špecifický cieľ RSO1.3. Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi investíciami, opatrenia 1.1.1, 1.1.3, 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3 (DOCX, 140 kB)

Bod 8 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 1.1.1, 1.1.3, 1.3.3 s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2“ (DOCX, 271 kB)

Bod 9 – Prerokovanie a schvaľovanie zámeru národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 pre opatrenie 1.3.2 s názvom „Podpora internacionalizácie MSP 2“ (DOCX, 169 kB)