Podpora šírenia a využívania (D&E) Referenčný rámec EÚ pre úsporu energie Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) – národné a nadnárodné uzly (boj proti dezinformáciám) Sieť centier bezpečnejšieho internetu (SICs) Posilnenie digitálnych zručností mladých ľudí, najmä dievčat Posilnenie zručností v oblasti polovodičov Vývoj CitiVerse Koordinácia sektoriálnych testovacích a experimentálnych zariadení pre umelú inteligenciu Digitálny produktový pas Genóm Európy Federalizovaná európska infraštruktúra pre dáta jednotiek intenzívnej starostlivosti (ICU) Vysoko bezpečná platforma spolupráce pre letecký a bezpečnostný priemysel Cloud IPCEI Exploatačná kancelária Fytomanažment; vytvrdzovanie pôdy priemyselnými plodinami, využívanie kontaminovanej a slanej pôdy na výrobu priemyselných plodín Výroba bezpečných, udržateľných a účinných biologických hnojív na zlepšenie zdravia a kvality pôdy Zlepšiť fermentačné procesy (vrátane následného čistenia) na konečné bioprodukty Optimalizované a integrované hodnotové reťazce na báze dreva Biorafinácia v malom rozsahu vo vidieckych oblastiach Recyklácia bioplastov, zvýšenie triedenia a recyklovaného obsahu (upcyklácia) Rozšírenie a/alebo dodatočné vybavenie biorafinérií smerom k biologickým chemikáliám a medziproduktom s vyššou hodnotou Obalové materiály na biologickej báze so zlepšenými vlastnosťami: bariéra, kontakt s potravinami, tvarovanie, potlačiteľnosť, bezpečnosť, recyklovateľnosť/obehovosť už v štádiu návrhu Vysokovýkonné, obehové kompozity na biologickej báze Selektívne, udržateľné výrobné cesty k biologickým alternatívam k chemickým stavebným blokom na báze fosílnych palív Vývoj škálovateľných, bezpečných povrchovo aktívnych látok na biologickej báze so zlepšeným profilom udržateľnosti Aplikačná podpora vysokovýkonných výpočtov Metodika monitorovania vplyvu leteckej klímy a technológií Integrácia pokročilých kabín a kabínových systémov pre lietadlá na vodíkový pohon s krátkym a krátkym až stredným doletom Ultravýkonné technológie krídel a integrácia pre lietadlá krátkeho a krátkeho až stredného doletu Demonštračné letové prostriedky s vysokou úrovňou TRL pre mimoriadne účinné pohonné systémy pre lietadlá krátkeho a krátkeho až stredného doletu Otvorená digitálna platforma pre hybridné elektrické konštrukcie regionálnych lietadiel Inovatívny dizajn trupu pre hybridné elektrické regionálne lietadlá Multi-MW pohonný systém palivových článkov pre lietadlá na vodíkový pohon Technológie distribučného systému kvapalného vodíkového paliva pre lietadlá pre aplikácie priameho spaľovania Vodíkový palivový systém na vykonávanie pozemných testov motorov s priamym spaľovaním a prípravu letových testov Podpora organizovania sympózií medzi EÚ a USA v oblasti výskumu dopravy Moderné siete na monitorovanie emisií z dopravy Smerom k vykonávaniu akčného programu vnútrozemskej plavby so zameraním na ekologickú a prepojenú vnútrozemskú vodnú dopravu Vývoj malých, flexibilných a automatizovaných plavidiel s nulovými emisiami na podporu presunu nákladu z cestnej dopravy na udržateľnú vodnú dopravu Zníženie vplyvu lodeníc na životné prostredie a vypracovanie stratégie celého životného cyklu na meranie a minimalizáciu neprevádzkových vplyvov lodnej dopravy na životné prostredie Rozvoj flexibilných dodávok pomocnej energie s nulovými emisiami na mori pre lode kotviace alebo kotviace na mori, ktoré možno zaviesť pred rokom 2030 (partnerstvo ZEWT) Integrované digitálne riešenia v reálnom čase na optimalizáciu navigácie a zastávok v prístavoch s cieľom znížiť emisie z lodnej dopravy (partnerstvo ZEWT) Demonštrácie na urýchlenie prechodu na bezpečné používanie nových udržateľných klimaticky neutrálnych palív vo vodnej doprave (partnerstvo ZEWT) Vývoj novej generácie technológií premeny energie pre udržateľné alternatívne uhlíkovo neutrálne palivá vo vodných aplikáciách (partnerstvo ZEWT) Synergie v oblasti leteckého výskumu medzi programami Horizont Európa, AZEA a národnými programami Konkurencieschopnosť a digitálna transformácia v letectve – rozvoj ďalších spôsobilostí, digitálny prístup k dizajnu Urýchlenie klimaticky neutrálnej leteckej dopravy na vodíkový pohon/elektrifikácie Letectvo na vodíkový pohon Sieť spolupráce v oblasti výskumnej politiky medzi EÚ a pridruženými krajinami na urýchlenie cestnej mobility s nulovými emisiami (partnerstvo 2ZERO) Meranie výsledkov cestnej dopravy smerom k 2ZERO KPIs (partnerstvo 2ZERO) Prístupy obehového hospodárstva pre vozidlá s nulovými emisiami (partnerstvo 2ZERO) Šetrné koncepcie vozidiel s nulovými emisiami pre výzvu mestských cestujúcich (partnerstvo 2ZERO) Inovatívne systémy riadenia batérií pre vozidlá novej generácie (partnerstvo 2ZERO a Batt4EU) Dizajn a prevádzka EV zameraná na používateľa pre optimalizovanú energetickú účinnosť (partnerstvo 2ZERO) Podpora zavádzania výsledkov výskumu a inovácie na zmiernenie zmeny klímy. Synergie s inovačným fondom ETS Otvorená pilotná linka/testovacie zariadenie pre vodík Riešenia uskladňovania hybridnej elektrickej energie pre podporu siete a nabíjaciu infraštruktúru (partnerstvo Batt4EU) Systém riadenia batérií (BMS) a návrh batériového systému pre stacionárne systémy uskladňovania energie (ESS) s cieľom zlepšiť interoperabilitu a uľahčiť integráciu batérií druhej životnosti (partnerstvo Batt4EU) Pokročilé digitálne dvojčatá pre linky na výrobu batériových článkov (partnerstvo Batt4EU) Nové procesy pre nadchádzajúcu recykláciu krmív (partnerstvo Batt4EU) Technológie pre udržateľné, nákladovo efektívne a nízkouhlíkovú stopu následného spracovania a výroby materiálov pre batérie (partnerstvo Batt4EU) Adaptácia na zmenu klímy v Afrike založená na potrebách Zlepšenie dôkazovej základne týkajúcej sa vplyvu vzdelávania v oblasti udržateľnosti a zmeny klímy a súvisiacich výsledkov vzdelávania Zmena správania a riadenie v záujme systémovej transformácie smerom k odolnosti proti zmene klímy Modifikácia slnečného žiarenia: riadenie výskumu Modelovanie miestnej odolnosti – vývoj na podporu miestnych adaptačných hodnotení a plánov Rozšírenie škály možností politiky v analýze ciest prechodu Veda pre úspešné dobrovoľné iniciatívy v oblasti klímy s vysokou integritou Zlepšené poznatky o interakcii oblak – aerosól Vplyv vodíkového hospodárstva na klímu Body zlomu súvisiace s klímou Ďalšie poznatky o klíme prostredníctvom pokročilej vedy a technológií na analýzu údajov z pozorovania Zeme a údajov zo systému Zeme Mikrobiómy bojujúce proti plytvaniu potravinami prostredníctvom použiteľných riešení pri spracovaní, balení a trvanlivosti potravín Podpora odolných európskych potravinových systémov v meniacom sa svete Poskytovanie marketingových riešení na prevenciu a zníženie plytvania potravinami v súvislosti s obchodnými normami Kultivované mäso a kultivované morské plody – súčasný stav a vyhliadky do budúcnosti v EÚ Tematická sieť na zaistenie bezpečnosti potravín prenesením výskumu a inovácií do praxe Nové metódy detekcie výrobkov získaných novými genomickými technikami v záujme vysledovateľnosti, transparentnosti a inovácie v potravinovom systéme Odstránenie nedostatkov mikroživín v EÚ Využívanie automatického rozpoznávania druhov a umelej inteligencie na boj proti nezákonnému odhadzovaniu úlovkov rýb a revolúciu v kontrole rybárstva Inovácie v ochrane rastlín: alternatívy na zníženie používania pesticídov so zameraním na látky, ktoré sa majú nahradiť Smerom k udržateľným systémom chovu hospodárskych zvierat: Európska platforma pre získavanie dôkazov a transformačná politika Pokrok vo vývoji vakcíny proti africkému moru ošípaných Smerom k výskumu a inováciám nad rámec cieľov stratégie “z farmy na stôl” pre pesticídy po roku 2030 Zlepšenie výnosov v systémoch ekologického pestovania plodín Globálna koordinácia výskumu expozómov Vplyv chemických látok narúšajúcich endokrinný systém na zdravie: preklenutie vedecko-politických rozdielov riešením pretrvávajúcich vedeckých neistôt Intervencie založené na dôkazoch na podporu duševného a fyzického zdravia v meniacom sa pracovnom prostredí (pracoviská po pandémii) Zdravie planéty: pochopenie súvislostí medzi zhoršovaním životného prostredia a vplyvmi na zdravie Inkluzívne a inteligentné spôsoby komunikácie udržateľnosti potravín Posudzovanie vplyvov mestského poľnohospodárstva Skúmanie prínosu zemepisných označení k trvalo udržateľnému rozvoju a optimalizácia podpory novovytvorených systémov Medzinárodné referenčné porovnávanie vidieckych a územných politík a mechanizmov realizácie Zlepšenie budúcnosti vidieka prostredníctvom lepšej územnej správy a synergií medzi vidiekom a mestami Posilnenie sociálneho začlenenia vo vidieckych oblastiach: zameranie na ľudí v zraniteľnej situácii a sociálne hospodárstvo Podpora spravodlivého prechodu z hospodárstiev s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré čelia výzvam, na modelové regióny obehového biohospodárstva Obchodné modely, ktoré vyvažujú podiel moci a zisku v biohospodárstve Ekologické spotrebné výrobky – stavebné biologické materiály s nízkou toxicitou/nulovým znečistením Symbióza v priemyselných ekosystémoch na biologickej báze Biologické riešenia pre humanitárne aplikácie Rozšírenie spektra robustných enzýmov a mikrobiálnych hostiteľov v priemyselnej biotechnológii Biologický prieskum na pevnine a výroba bioaktívnych zlúčenín a funkčných materiálov pre viaceré hodnotové reťazce využívajúce biologické materiály Využitie inovačného potenciálu a prenikania úspešných projektov obehového hospodárstva súvisiacich s vodou na trh Sto obehových modelových domácností: zabezpečenie udržateľnosti európskych domácností prostredníctvom inkluzívnych obehových postupov Posilnenie spolupráce medzi organizáciami na podporu obehových miest a regiónov (CCRI) Ďalšie činnosti pre európske partnerstvo v oblasti biodiverzity: Biodiversa+ Prepojenia medzi stratou biodiverzity a degradáciou ekosystémov a vznikom zoonotických chorôb Zhodnocovanie ekosystémových služieb poskytovaných strukovinami Integratívne obhospodarovanie lesov pre viaceré ekosystémové služby a zvýšenú biodiverzitu Postupy šetrné k biodiverzite v poľnohospodárstve – šľachtenie pre integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) Príbuzní voľne rastúcich plodín pre udržateľné poľnohospodárstvo Posilnenie podpory vedeckej politiky prostredníctvom IPBES a IPCC v záujme lepšieho prepojenia politík v oblasti biodiverzity a klímy Strata biodiverzity a zlepšenie ekosystémových služieb v mestských a prímestských oblastiach Budovanie poznatkov o prírode pozitívnej ekonomike a podpora jej rozširovania Biodiverzita, hospodárstvo a financie: uvoľnenie finančných tokov na zvrátenie straty biodiverzity Riešenie poklesu biodiverzity a podpora riešení blízkych prírode vo vysokoškolskom vzdelávaní Demonštrácia morských a pobrežných infraštruktúr ako hybridných modrošedých riešení blízkych prírode Obnova hlbokomorských biotopov Pochopenie a zníženie vedľajších úlovkov chránených druhov Ochrana prírody: Lepšie metódy a poznatky na zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov chránených EÚ Interdisciplinárne hodnotenie zmien ovplyvňujúcich suchozemské a sladkovodné ekosystémy vychádzajúce z pozorovacích programov Vplyv svetelného a hlukového znečistenia na biodiverzitu Lepšie pochopenie ciest expozície a toxikologických a ekologických dopadov chemického znečistenia na suchozemskú biodiverzitu Bezpečné a udržateľné biochemické platformy, aditíva, materiály alebo produkty ako navrhované alternatívy Optimalizácia využívania hnoja v celom hospodárskom reťazci na zníženie emisií skleníkových plynov a minimalizáciu rozptylu živín/kontaminantov v životnom prostredí Stratégie na prevenciu a zníženie znečistenia plastových obalov z potravinového systému Biosenzory a užívateľsky prívetivé diagnostické nástroje pre environmentálne služby Priemyselné biotechnologické prístupy na zlepšenie trvalej udržateľnosti a výsledkov priemyselných bioprocesov Kritériá environmentálnej udržateľnosti a obehovosti pre priemyselné biologické systémy Riešenie znečistenia spôsobeného ľudskou činnosťou a zmenou klímy v Arktíde – budovanie odolných sociálno-ekologických systémov Integrované hodnotenie a monitorovanie vznikajúcich znečisťujúcich látok v morskom prostredí Znalosti a inovatívne riešenia v poľnohospodárstve pre dostupnosť a kvalitu vody Riešenia založené na údajoch na podporu príspevku priemyslu k inkluzívnym a udržateľným potravinovým systémom Digitálne technológie podporujúce včasnú detekciu zdravia rastlín, dohľad nad územím a fytosanitárne opatrenia Digitalizácia v poľnohospodárstve a lesníctve: trhy s údajmi, digitálnymi technológiami a infraštruktúrou – súčasný stav a predvídanie v rýchlo sa meniacom regulačnom, obchodnom a technologickom prostredí Digitálne a dátové technológie na sledovanie hospodárskych zvierat Open source riešenia pre okrajové, cloudové a zmiešané modelové aplikácie na posilnenie výrobných a administratívnych kapacít v poľnohospodárstve Umožnenie občanom monitorovať, podávať správy a konať v partnerstve s príslušnými verejnými orgánmi s cieľom chrániť ich životné prostredie v kontexte zabezpečenia súladu so životným prostredím Zníženie pozorovacích medzier v oblasti rozhrania medzi pevninou a morom Podpora koordinácie iniciatívy EuroGEO/zriadenie sekretariátu EuroGEO Koordinácia a podpora opatrení na zvýšenie synergie pri šírení a využívaní pozorovaní klímy Svetovou meteorologickou organizáciou a jej pridruženými orgánmi Mobilizácia sietí “BIOEAST” (Iniciatíva strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v oblasti biohospodárstva) na rozvoj národných akčných programov biohospodárstva na podporu Európskej zelenej dohody Integrované hodnotenie využívania pôdy a dopytu po biomase prispieva k trvalo udržateľnému zdravému a spravodlivému biohospodárstvu Revitalizácia európskych miestnych, vidieckych, prímestských komunít pomocou inovatívnych biologických obchodných modelov a sociálnych inovácií Opatrenia na spoločné vytváranie a budovanie dôvery pre biotechnológiu a biologické inovačné systémy Rozvoj interdisciplinárnej a inkluzívnej celoeurópskej akademickej siete pre vedu o potravinovom systéme Smerom k Spoločnej poľnohospodárskej politike “CAP” po roku 2027: dôkazy o pobádaní farmárov, aby využívali udržateľnejšie postupy a správanie Európske partnerstvo údajov o poľnohospodárstve Posilnenie analytickej kapacity a nástrojov na podporu agropotravinárskych politík EÚ po roku 2027 EIC Accelerator Challenge: Nový európsky Bauhaus a digitalizácia architektúry, inžinierstva a stavebníctva na dekarbonizáciu EIC Accelerator Challenge: Inovatívne vesmírne technológie a služby riadené zákazníkmi EIC Accelerator: Nové komponenty polovodičových alebo kvantových technológií EIC Accelerator: Skladovanie energie EIC – Nové testy založené na biomarkeroch na usmernenie personalizovanej liečby rakoviny EIC Accelerator Open 2023 EIC – Aerosólová a povrchová dekontaminácia pre riadenie pandémie Riešenie nerovností v zelených a digitálnych prechodoch Riešenie nerovností v oblasti bývania udržateľným, inkluzívnym a cenovo dostupným spôsobom Riešenia integrovanej starostlivosti vedúce ku kvalitnejšej dlhodobej starostlivosti zameranej na človeka a prekonávaniu územných nerovností v jej poskytovaní Riešenie európskeho nedostatku zručností a pracovnej sily Mapovanie dlhodobých údajov a hodnotenie nerovností vo vzdelávaní, odbornej príprave a študijných výsledkoch Efektívnosť investícií do vysokokvalitného vzdelávania a odbornej prípravy Prepojenie výskumu migrácie s politickými medzerami Smerom k paradigmám udržateľnej hospodárskej politiky Vzdialené pracovné opatrenia a ich ekonomické, sociálne a priestorové účinky Politické perspektívy pre východné susedstvo a západný Balkán Intersekcionalita a rovnosť v deliberatívnom a participatívnom demokratickom priestore Demokratická správa vecí verejných v časoch rušivých spoločenských zmien Klimatický imperatív a jeho vplyv na demokratickú správu vecí verejných Globálne nedostatky a partnerstvá v oblasti zručností Emocionálna politika demokracií Nové prístupy v boji proti korupcii a iným nenáležitým vplyvom na politické rozhodovanie Rozvoj lepšieho chápania blokovania informácií štátnymi orgánmi ako príkladu manipulácie a zasahovania zahraničných informácií Detekcia, analýza a boj proti manipulácii a zasahovaniu cudzích informácií Prípravná fáza nových projektov výskumnej infraštruktúry “ESFRI” Posilnenie medzinárodného rozmeru výskumných infraštruktúr “ESFRI” alebo “ERIC” Posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti výskumných infraštruktúr s Latinskou Amerikou Príprava spoločných stratégií pre budúci rozvoj technológií a služieb výskumných infraštruktúr v rámci širokých komunít Rozvoj komplementárnosti, synergií alebo integrácie medzi súborom paneurópskych výskumných infraštruktúr Individuálna podpora vývoja a dlhodobej udržateľnosti paneurópskych výskumných infraštruktúr Počiatočná fáza implementácie projektov Európskeho startegického fóra o výskumných infraštruktúrach “ESFRI” , ktoré vstúpili do plánu “ESFRI” v roku 2018 Vývoj koncepcie výskumných infraštruktúr na riadenie, integráciu a udržiavanie veľkých lekárskych kohortových štúdií Služby výskumných infraštruktúr, ktoré posúvajú poznatky na hraniciach poznania – spolufinancovanie pilotných projektov s celoeurópskymi alebo národnými výskumnými centrami Služby výskumných infraštruktúr, ktoré zlepšujú hraničné znalosti Služby výskumných infraštruktúr umožňujúce výskumu a inováciám riešiť hlavné výzvy a priority EÚ Pokročilé materiály pre magnety v aplikáciách pre trh s novými energiami Pokročilé nano a biologické materiály pre udržateľné poľnohospodárstvo Inteligentné senzory pre trh s elektronickými spotrebičmi Bioinšpirované a biomimetické materiály pre trvalo udržateľné textílie Inteligentné získavanie údajov a analýza materiálov a produktov v existujúcich stavbách ERC Konsolidačné granty Dôveryhodné prostredia pre správu citlivých údajov v “EOSC” ERC Dôkaz o grantoch koncepcií Služby novej generácie pre prevádzkovú a udržateľnú základnú infraštruktúru “EOSC” Plánovanie, sledovanie a hodnotenie produkcie vedeckých poznatkov Vývoj komunitných prístupov na zabezpečenie a zlepšenie kvality vedeckého softvéru a kódu Stavajte na prístupe vedeckého zoskupenia, aby ste zabezpečili, že výskumné infraštruktúry a výskumné komunity prevezmú Európsky cloud pre otvorenú vedu “EOSC” EIC Accelerator Challenge: Nový európsky Bauhaus a digitalizácia architektúry, inžinierstva a stavebníctva na dekarbonizáciu Digitálne zdravotnícke technológie “DHT” na prevenciu a personalizovaný manažment duševných porúch a ich dlhodobých zdravotných následkov Posilnenie európskeho ekosystému translačného výskumu pre lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch ” ATMP” pre zriedkavé choroby Kombinácia nemocničných intervenčných prístupov na zlepšenie výsledkov pacientov a zvýšenie efektivity nemocníc Dôkazy generované pacientmi na zlepšenie výsledkov, podporu rozhodovania a urýchlenie inovácií Skríningová platforma a biomarkery na predpovedanie a prevenciu chorôb v rámci verejného zdravia NOVINKY: Novinárske partnerstvá – Pluralizmus Európsky mini-bridlicový vývoj NOVINKY: Novinárske partnerstvá – Spolupráca NOVINKY – Mediálna gramotnosť Európsky spoločný rozvoj Európske festivaly Európska filmová distribúcia Inovačné labortórium CEF 2 Energy – Cezhraničné projekty v oblasti obnoviteľnej energie CEF 2 Energy – Cezhraničné projekty štúdií o obnoviteľnej energii Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Odborné vzdelávanie a príprava “VET” Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Vzdelávanie dospelých Virtuálne výmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní a mládeži Otvorená výzva na predkladanie návrhov na prevádzkové granty pre mimovládne organizácie: finančný príspevok na fungovanie mimovládnych zdravotníckych organizácií, ktoré realizujú jeden alebo viacero špecifických cieľov nariadenia 2021/522 Výzva na predkladanie návrhov na podporu členských štátov a iných relevantných aktérov pri implementácii relevantných výsledkov inovatívneho výskumu verejného zdravia v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Digitálne vzdelávanie (medzisektorové) Aliancie pre vzdelávanie a podniky Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (implementácia „Blueprintu“) Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: centrá excelentnosti Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: moduly Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: katedry Akcie Jean Monnet pre iné oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – odborná príprava učiteľov Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy: Iniciatívy EÚ v oblasti vzdelávania Politická diskusia Jean Monnet: Otázky zahraničnej politiky: EÚ – AFRIKA Siete Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy Politická diskusia Jean Monnet: Otázky zahraničnej politiky: Hodnoty a demokracia Politická diskusia Jean Monnet: Vnútorné problémy EÚ: Digitálna transformácia v Európe Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania-oblasť 2 Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania – oblasť 1 Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania – oblasť 3 Európska mládež spolu Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti mládeže – európske mimovládne organizácie Partnerstvo pre excelentnosť – centrá odbornej excelentnosti Spoloční magistri Erasmus Mundus Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Vzdelávanie dospelých Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Digitálne medzisektorové vzdelávanie Budovanie kapacít v oblasti mládeže Partnerstvá pre inovácie – Projekty zamerané na budúcnosť – Odborné vzdelávanie a príprava Projekty európskej spolupráce veľkého rozsahu Projekty európskej spolupráce stredného rozsahu Projekty európskej spolupráce malého rozsahu Obeh európskych literárnych diel Cena CASSINI za digitálne vesmírne aplikácie Výmeny zamestnancov MSCA 2022 “GOVSATCOM” Vývoj a demonštrácie služieb Navrhovanie nadväzujúcich aplikácií na báze vesmíru s medzinárodnými partnermi Nadväzujúce aplikácie programu Copernicus a európska dátová ekonomika Rozsiahly odber údajov programu Copernicus pomocou umelej inteligencie “AI”a High Performance Computing “HPC” Verejný sektor ako používateľ programu Galileo alebo Copernicus Aplikácie Európskeho globálneho navigačného satelitného systému “EGNSS” pre inteligentnú mobilitu Iniciatíva EIT HEI – budovanie inovačných kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie MSCA COFUND 2022 Granty “ERC” Konsolidátora Podpora aktivít technologických oblastí strategického plánu energetických technológií “SET”: Akcia venovaná energetickej efektívnosti v priemysle Udržateľnejšie budovy so zníženou energiou, uhlíkom, vysokým výkonom počas životného cyklu a zníženými nákladmi na životný cyklus (Built4People) Budovy pripravené na inteligentnú sieť a inteligentné siete fungujúce ako aktívne uzly inžinierskych sietí (Built4People) Udržateľné a zdrojovo efektívne riešenia pre otvorené, prístupné, inkluzívne, odolné a nízkoemisné kultúrne dedičstvo: prevencia, monitorovanie, správa, údržba a renovácia (Built4People) Riešenia pre udržateľnú, odolnú, inkluzívnu a dostupnú regeneráciu štvrtí umožňujúcu životný štýl a podnikanie s nízkou uhlíkovou stopou (Built4People) Návrhy, materiály a riešenia na zlepšenie odolnosti, pripravenosti a odozvy vybudovaného prostredia na prispôsobenie sa zmene klímy (Built4People) Recyklácia fotovoltických modulov na konci životnosti Vývoj digitálnych riešení pre prevádzku a údržbu existujúcich vodných elektrární Vývoj palív z rias a obnoviteľných palív nebiologického pôvodu Efektívne a nízkoemisné technológie pre priemyselné využitie spaľovacích a splyňovacích systémov z nízkohodnotných biogénnych zvyškov a odpadov Nové technológie tenkého filmu zamerané na vysokú účinnosť Integrované riadenie veternej farmy Efektívna a kruhová umelá fotosyntéza Najlepšia medzinárodná prax na zvyšovanie udržateľných biopalív Inovatívne komponenty alebo podsystémy pre zariadenia koncentrovanej solárnej energie “CSP” alebo koncentračné solárne tepelné zariadenia Priemyselný plán “Hyperloop” a pilotné verzie Technologický vývoj systémov odvodených od “Magleva” Koncepčný vývoj automatizovaných multimodálnych mobilných systémov („Moving Infrastructures“) Plán migrácie digitálneho automatického spojovacieho zariadenia “DAC” smerom k nasadeniu Európske hodnotové reťazce pre železničné zásobovanie Digitalizácia a automatizácia umožňujúca nové železničné služby pre osobnú a nákladnú dopravu Budovanie komunity vedeckého výskumu a umožnenie siete PhD (akademická obec v spolupráci s priemyslom) Štandardizovaná správa ponuky pre agilný prístup k železničnej nákladnej doprave a multimodálnym službám v EÚ Dynamika mosta Nový koncept železničnej stanice pre zelené a sociálne inkluzívne inteligentné mestá Autonómne systémy používané na ochranu infraštruktúry Vylepšená bezpečnosť a boj proti podvodom na správe identity a dokladov totožnosti a cestovných dokladov Účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi Účinný boj proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu s drogami Lepšia, prenosnejšia a rýchlejšia analýza a detekcia pre colné orgány Posilnenie zvyšovania povedomia pre bežné podniky k spolupráci so sociálnymi podnikmi Účinný boj proti korupcii Verejné priestory sú chránené pri rešpektovaní súkromia a vyhýbaní sa hromadnému dohľadu Posilnenie boja proti zneužívaniu kultúry online hier extrémistami Lepšie pochopenie vplyvu organizačných kultúr a ľudských interakcií vo forenznom kontexte ako aj kontexte bežného jazyka Riešenia založené na prírode integrované na ochranu miestnej infraštruktúry Vylepšené možnosti detekcie a kontroly pod vodou na ochranu námorných oblastí a morských prístavov Vylepšené vyšetrovanie miesta činu súvisiace s presunom, pretrvávaním a množstvom pozadia Videohry a vývoj pohlcujúceho obsahu Filmy v pohybe Inovatívne nástroje a obchodné modely TV a online obsah Vývoj európskej bridlice Rozvoj publika a filmová výchova Spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti mládeže Spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti mládeže Spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Multimodálne osobné uzly – štúdie Inteligentné dopravné služby pre cesty “ITS” – práce ERTMS – jednotky Prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely kontrol na vonkajších hraniciach Únie – štúdie, práce alebo zmiešané Prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely kontrol na vonkajších hraniciach Únie – práce eFTI – práce EMSWe – práce Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – práce Integrácia 5G s edge computingom a federatívnymi cloudovými zariadeniami Príprava prác pre Prevádzkové digitálne platformy Prepojenie chrbticových sietí pre cloudové federácie – štúdie Európska kvantová komunikačná infraštruktúra – EuroQCI iniciatíva – práce Chrbticová konektivita pre Globálne digitálne brány – práce 5G siete pre smart komunity – práce Pokrytie 5G sieťami pozdĺž dopravných koridorov – štúdie Pokrytie 5G sieťami pozdĺž dopravných koridorov – práce Cezhraničné projekty obnoviteľnej energie Hluk železničnej nákladnej dopravy – jednotky Námorné diaľnice – štúdie, práce alebo zmiešané RIS – štúdie, práce alebo zmiešané Európske univerzity – zintenzívnenie predchádzajúcej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce Európske univerzity – Rozvoj novej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce “SESAR”-Demonštrátory- iné projekty SESAR – práce Bezpečná a zabezpečená parkovacia infraštruktúra – práce Bezpečnosť na cestách – štúdie, práce alebo zmiešané Námorné prístavy – štúdie, práce alebo zmiešané “SESAR”- Demonštrátory – práce Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – štúdie, práce alebo zmiešané Námorné diaľnice – štúdie, práce alebo zmiešané Špecializované vzdelávacie programy alebo moduly v kľúčových kapacitných oblastiach Nasadenie platformy “AI na požiadanie” Dátový priestor pre smart komunity(nasadzovanie) Dátový priestor pre médiá(nasadzovanie) Dátový priestor pre priemyselnú výrobu (nasadzovanie) Dátový priestor pre mobilitu(nasadzovanie) Veľkoškálové pilotné projekty pre služby založené na cloud-to-edge EIC Accelerator Challenge: Technológie pre otvorenú strategickú autonómiu Monitorovacie a informačné systémy lodnej dopravy-štúdie, práce alebo zmiešané Bezpečná a zabezpečená parkovacia infraštruktúra – práce Cesty, železnično-cestné terminály a multimodálne logistické platformy – štúdie, práce alebo zmiešané Železnice – štúdie, práce alebo zmiešané Cesty, železnično-cestné terminály a multimodálne logistické platformy – štúdie, práce alebo zmiešané Cesty, železnično-cestné terminály a multimodálne logistické platformy – štúdie, práce alebo zmiešané Cesty, železnično-cestné terminály a multimodálne logistické platformy – práce Železnice – štúdie, práce alebo zmiešané Železnice – štúdie, práce alebo zmiešané Námorné prístavy – štúdie, práce alebo zmiešané Vnútrozemské prístavy – štúdie, práce alebo zmiešané Železnice – práce Námorné prístavy – práce Vnútrozemské prístavy – práce Dôveryhodné inteligentné prieskumy 2022 Udržateľný rast a budovanie odolnosti v cestovnom ruchu Výzva na predkladanie návrhov v oblasti prevencie rakoviny a iných neprenosných chorôb – akcia v oblasti zdravotných determinantov Výzva na predkladanie návrhov na podporu štruktúrovaného dialógu na národnej alebo regionálnej úrovni o verejnom obstarávaní v sektore zdravotníctva – HERA Výzva na predkladanie návrhov na podporu spustenia druhej kohorty medziodborového školiaceho programu v oblasti rakoviny Výzva na predkladanie návrhov na prevenciu neprenosných chorôb – kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky a iných neprenosných chorôb Hudba hýbe Európou Podpora pre ukrajinské vysídlené osoby a ukrajinský kultúrny a kreatívny sektor Vystúpenia v EÚ Podpora implementácie značky Európske dedičstvo Novinárske partnerstvá Odborné plánovanie a monitorovanie Orientovaný výskum pre prepojené a automatizované ATM Výskum orientovaný na aplikácie ATM pre kapacitu a dynamický vzdušný priestor Základná veda a dosah pre umelú inteligenciu pre letectvo Výskum orientovaný na aplikácie ATM pre integráciu a autonómiu zem-vzduch ATM orientovaný výskum pre virtualizáciu a kyberneticky bezpečné zdieľanie dát Základná veda a dosah pre vesmírnu a mestskú vzdušnú mobilitu Základná veda a dosah pre civilnú a vojenskú interoperabilitu a koordináciu Základná veda a dosah pre multimodalitu a skúsenosti cestujúcich Základná veda a dosah pre prepojené a automatizované bankomaty Vylepšená pripravenosť a riadenie vysoko dôsledkov, nízkej pravdepodobnosti alebo neočakávaných udalostí Vytvorenie harmonizovanej metodiky na podporu využívania skorých štúdií uskutočniteľnosti pre klinickú a inovačnú excelentnosť v Európskej únii Kardiovaskulárne ochorenia – lepšia predikcia, prevencia, diagnostika a monitorovanie Prístup k heterogénnym zdravotným údajom a ich integrácia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti v oblastiach chorôb s vysokou neuspokojenou potrebou verejného zdravia Zobrazovanie novej generácie a obrazom riadená diagnostika a liečba rakoviny Inovatívny systém na podporu rozhodovania pre vylepšené spôsoby starostlivosti o pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami a komorbiditami Personalizovaná onkológia: inovatívne multimodálne terapie proti rakovine zamerané na ľudí Vytvorenie nadnárodnej siete národných kontaktných miest pre misie EÚ Inovácie na zlepšenie pôdy z biologického odpadu Podporovať výchovu k pôde v celej spoločnosti Sanačné stratégie, metódy a finančné modely na dekontamináciu a opätovné využitie pôdy v mestských a vidieckych oblastiach Rámcová dohoda o partnerstve pre štruktúru podpory siete Living Lab Biodiverzita pôdy a jej príspevok k ekosystémovým službám Vývoj a overovanie systémov monitorovania environmentálnej udržateľnosti a obehovosti: zber osvedčených postupov a referenčných hodnôt Surovina do biorafinérií z udržateľných vlákien Alternatívne zdroje pre potraviny a/alebo zložky krmív s vysokou pridanou hodnotou Kooperatívne obchodné modely pre udržateľnú mobilizáciu a zhodnocovanie poľnohospodárskych zvyškov, vedľajších produktov a odpadu vo vidieckych oblastiach Biogénne zachytávanie a využitie uhlíka pre kruhové biologické produkty Proteíny z alternatívnych a nekonvenčných zdrojov #BeInclusive – športom za mier #BeInclusive – Podpora rodovej rovnosti v športe „Buďte si rovní“ #BeInclusive – Prelomenie bariér v športe Pilotný spoločný európsky diplom Pilotné inštitucionalizované nástroje spolupráce EÚ s cieľom preskúmať realizovateľnosť možného európskeho právneho štatútu pre aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania Európska politická sieť pre učiteľov a vedenie škôl Európska politická sieť v oblasti vzdelávania detí a mladých ľudí s prisťahovaleckým pôvodom Materiály na biologickej báze na zlepšenie kruhovitosti zložitých štruktúr Zariadenie infraštruktúry pre alternatívne palivá – nulové emisie Bio nátery, bariéry, spojivá a lepidlá Vysokovýkonné polyméry na biologickej báze pre trhové aplikácie s prísnymi požiadavkami Maximálne zhodnotenie trvalo udržateľných biologických surovín v biorafinériách s viacerými produktmi, nulovým odpadom a nulovým znečistením Spracovanie zmiešaných tokov biologického odpadu Nákladovo efektívne výrobné cesty smerom k biologickým alternatívam k chemickým stavebným blokom na báze fosílií Siete o uhlíkovom poľnohospodárstve pre poľnohospodárske a lesné pôdy Zlepšenie udržateľnosti potravinových systémov a zdravia pôdy pomocou zvyškov zo spracovania potravín Monitorovanie, podávanie správ a overovanie bilancie uhlíka a skleníkových plynov v pôde Integrácia údajov z monitorovania biodiverzity do oceánu digitálneho dvojčaťa Občianska veda pre zdravie pôdy Smerom k európskej knižnici e-DNA morských a sladkovodných druhov Maják v oblasti Baltského a Severného mora – prináša na trh udržateľné produkty a riešenia na báze rias Budovanie úložiska vedomostí misie a rozvoj Európskeho observatória pôdy Transformácia regionálnych ekonomických systémov pre klimatickú odolnosť a udržateľnosť Aplikácie a nástroje riadené používateľmi regionálnych a miestnych orgánov a iných koncových používateľov so zameraním na klimatické vplyvy, údaje a poznatky. Misia Adaptácia na zmenu klímy a Misia Oceán a vody – spoločná demonštrácia odolnosti pobrežia v oblasti Arktídy a Atlantického oceánu Posilniť špongiovú funkciu v krajine ako spôsob, ako zlepšiť klimatickú odolnosť voči výzvam vodného hospodárstva Smerom k obchodným modelom riadených miestnymi komunitami: regeneratívne oceánske poľnohospodárstvo Študentské a školské aktivity na podporu vzdelávania o „modrej“ udržateľnosti a ochrane morských a sladkovodných ekosystémov Osvedčené postupy a pilotné riešenia poistenia na prispôsobenie sa zmene klímy v regiónoch a komunitách EÚ Maják v oblasti Stredozemného mora – Opatrenia na prevenciu, minimalizáciu a nápravu chemického znečistenia Európsky fond na podporu sociálnych inovácií na podporu cieľov misie EÚ replikovaním a rozširovaním existujúcich, preukázateľne úspešných sociálnych inovácií Morský odpad a znečistenie – Inteligentná rybárska výbava s nízkym vplyvom na životné prostredie Maják v povodí Dunaja – Ochrana a obnova mokradí, záplavových území, pobrežných mokradí a slaných močiarov a ich biodiverzity Prevencia a eliminácia odpadu, plastov a mikroplastov: Inovatívne riešenia pre európske rieky bez odpadu Európske modré parky – Riešenia ochrany a obnovy degradovaných pobrežných a morských biotopov Uvoľnenie finančných zdrojov na investície do klimatickej odolnosti Navrhovanie inkluzívnej, bezpečnej, dostupnej a udržateľnej mestskej mobility Zlepšenie a zvýšenie primárnej prevencie rakoviny prostredníctvom implementačného výskumu Zriadenie národných centier pre boj proti rakovine a vytvorenie siete na podporu misie proti rakovine Posilnenie výskumných kapacít komplexných rakovinových infraštruktúr Vytvorenie Európskeho digitálneho centra pre pacientov s rakovinou Pragmatické klinické štúdie na optimalizáciu liečby pre pacientov s refraktérnymi rakovinami Elektrina, plyn, inteligentné siete a siete CO₂ – funguje Elektrina, plyn, inteligentné siete a siete CO₂ – štúdie Prispôsobenie TEN-T duálnemu použitiu na civilnú obranu – práce Prispôsobenie TEN-T duálnemu použitiu na civilnú obranu – štúdie Začlenenie investícií do udržateľnej energie vo finančnom sektore Technická podpora plánov a stratégií prechodu na čistú energiu v obciach a regiónoch Integrácia nízkokvalitnej obnoviteľnej energie alebo odpadového tepla do vysokoteplotného diaľkového vykurovania Správa životného prostredia Cirkulárna ekonomika, zdroje z odpadu, vzduchu, vody, pôdy, hluku, chemikálií, “Bauhaus” Správa prírody Podpora prechodu na čistú energiu Cirkulárna ekonomika a kvalita života Príroda a biodiverzita Vytvorenie štruktúr na urýchlenie vlny renovácií vo verejnom sektore Projektová rozvojová pomoc pre investície do udržateľnej energie Riešenie stavebných zásahov v zraniteľných oblastiach Smerom k efektívnej implementácii kľúčových právnych predpisov v oblasti udržateľnej energetiky Inovatívne schémy financovania investícií do udržateľnej energie Integrované služby renovácie domov Urýchlenie nasadenia a cenovej dostupnosti tepelných čerpadiel prostredníctvom hromadných nákupov a obstarávaní Rozvoj podporných mechanizmov pre energetické komunity Energetická hospodárnosť a inteligentná pripravenosť budov – zabezpečenie funkčnosti nástrojov Podpora prechodu na čistú energiu v podnikateľskom sektore Národné finančné okrúhle stoly pre investície do udržateľnej energie Sfunkčnenie princípu „Energetická účinnosť na prvom mieste“. Smerom k fondu budov s nulovými emisiami: posilnenie rámca umožňujúceho dôkladnú renováciu Nové podporné zariadenie pre ekodizajn a energetické označovanie pre dodávateľov a maloobchodníkov Klimatická správa a informácie “BUILD UP Skills” – Stratégie a školiace zásahy umožňujúce dekarbonizáciu stavebného fondu Príprava technickej pomoci CLIMA SIP Technická pomoc príprava SNAP Technická pomoc príprava ENV – SIP Strategické integrované projekty – opatrenia v oblasti klímy Zmierňovanie klimatických zmien Strategické integrované projekty – životné prostredie Prispôsobenie sa zmene klímy Strategické projekty v oblasti prírody Akčný grant na podporu siete laboratórií “HERA” Základná veda a dosah pre kapacitu na požiadanie a dynamický vzdušný priestor Výskum umelej inteligencie pre letectvo orientovaný na aplikácie systémov ATM Základná veda a dosah pre civilno – vojenskú interoperabilitu a koordináciu Výskum zameraný na aplikácie systémov ATM pre multimodalitu a skúsenosti cestujúcich Zástupca predaja európskych filmov Siete európskych kín Európsky spoločný rozvoj Európsky mini-bridlicový vývoj Tlačové a mediálne rady a profesionálne štandardy Mechanizmus rýchlej odozvy Výskum pre virtualizáciu a kyberneticky bezpečné zdieľanie údajov orientovaný na aplikácie ATM systémov Výskum orientovaný na aplikácie ATM systémov pre U-priestor a mestskú vzdušnú mobilitu Sieť na prenos znalostí ATM systém orientovaný pre výskum pre letectvo “Green Deal” Terapia a diagnostika na báze RNA pre zložité alebo zriedkavé genetické choroby Základná veda a dosah pre multimodalitu a skúsenosti cestujúcich Základná veda a dosah pre prepojené a automatizované ATM systémy Rozsiahla demonštrácia európskeho ťažkého úžitkového vozidla pozdĺž koridorov TEN-T Implementácia nových optimalizovaných protokolov a komponentov tankovania pre vysoký prietok vo vodíkových čerpacích staniciach “HRS” Plánovanie a riadenie sieťového manažmentu a manažmentu mobility v multimodálnom prostredí a digitálne aktivátory Vývoj a optimalizácia spoľahlivých a všestranných zásobníkov “PEMFC” pre aplikácie s vysokým výkonom Bezpečné riadenie vstrekovania vodíka na úrovni celej siete: smerom k prechodu európskeho plynárenského sektora Vývoj a demonštrácia mobilných a stacionárnych riešení na tankovanie stlačeného vodíka pre použitie vo vnútrozemskej lodnej doprave a námorných operáciách na krátke vzdialenosti Verejné porozumenie vodíkovým a palivovým článkov Efektívny systém na dehydrogenáciu kvapalných organických nosičov vodíka na použitie pri preprave na veľké vzdialenosti Efektívny systém na krakovanie amoniaku na použitie pri preprave na veľké vzdialenosti Dizajn pre pokročilú a škálovateľnú výrobu elektrolyzérov Ukážka výroby zeleného vodíka na mori Vodíkové údolia (malé) Vodíkové údolia (veľké) Podpora duševného zdravia pre ukrajinské vysídlené osoby Dizajn a priemyselné nasadenie inovatívnych výrobných procesov pre palivové články a komponenty palivových článkov Kompatibilita distribučných neoceľových kovových materiálov plynovej mriežky s vodíkom Integrácia multi-MW elektrolyzérov v priemyselných aplikáciách Vývoj rozsiahleho zadržiavania kvapalného vodíka “LH2” v lodnej doprave Spolupráca v oblasti výskumu a inovácií s Afrikou v oblasti vodíka Suché spaľovanie palív obohatených vodíkom s nízkym obsahom NOx pri vysokotlakových podmienkach pre aplikácie plynových turbín Vývoj reverzibilného systému, prevádzka a integrácia energetického systému Inovatívne a optimalizované komponenty “MEA” smerom k ďalšej generácii vylepšených zásobníkov “PEMFC” pre ťažké úžitkové vozidlá Vývoj overených skúšobných metód a požiadaviek na meracie zariadenia určené na meranie zmesí NG/H2 Bezpečnosť technológií prenosu kryogénneho vodíka vo verejných priestoroch pre mobilné aplikácie Systém palivových článkov poháňaný amoniakom so zameraním na vysokú účinnosť, trvalú prevádzku a optimalizáciu dizajnu Vývoj a optimalizácia špeciálnych palivových článkov pre letectvo: prevratná technológia vysokoteplotných palivových článkov novej generácie pre letectvo Metodika odberu vzoriek a hodnotenie kvality na vodíkovej čerpacej stanici “HRS” Validácia vysokovýkonného skvapalňovača vodíka Zvýšená kapacita vodíka cestných prívesov GH 2 Detekcia úniku vodíka a H2NG pre nepretržité monitorovanie a bezpečnú prevádzku HRS a budúcich vodíkových/H2NG sietí Rozšírenie technológií pre elektrolyzéry s pevným oxidom “SOEL” Vývoj a validácia tlakových vysokoteplotných parných elektrolýz Vývoj a optimalizácia vyhradených palivových článkov pre letectvo: od vyhradeného zásobníka (100 s kW) až po úplný systém (MW) Nádrže LH2 pre ťažké úžitkové vozidlá Vývoj a validácia tlakových vysokoteplotných parných elektrolýznych komínov Riešenie trvalej udržateľnosti a kritickosti materiálov elektrolyzérov a palivových článkov Rozsiahla demonštrácia plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy poháňaných vodíkovými palivovými článkami Vývoj špecifického leteckého kryogénneho skladovacieho systému s meraním, meraním paliva, tepelným manažmentom a monitorovacím systémom Vývoj nových alebo hybridných konceptov pre spoľahlivé, vysokokapacitné a energeticky účinné kompresné systémy H2 v reálnom meradle Priblíženie zeleného vodíka v “MW” zariadení zo siete k technickej a finančnej vyspelosti Zvýšenie účinnosti solárneho termochemického štiepenia vody Digitálne a automatizované až autonómne vlakové prevádzky Inteligentná a integrovaná správa aktív Vývoj nízkoteplotných vodných elektrolyzérov na výrobu vysokotlakového vodíka Regionálne železničné služby / Inovatívne železničné služby na revitalizáciu kapilárnych tratí Udržateľné konkurencieschopné digitálne služby zelenej železničnej nákladnej dopravy Udržateľný a ekologický železničný systém SMP-CONS-2022-CPC SMP-CONS-2022-ADR Erasmus pre mladých podnikateľov Školenie vhodné pre MSP pre centrálne nákupné orgány Verejné obstarávanie rozvoja inovácií Virtuálne výmeny so západným Balkánom Virtuálne výmeny s inými špecifickými regiónmi sveta Výzva na predkladanie návrhov na podporu implementácie nariadenia o hodnotení zdravotníckych technológií – odborná príprava pacientov a klinických odborníkov prispievajúcich k spoločným činnostiam hodnotenia zdravotníckych technológií Výzva na predkladanie návrhov na podporu zvýšenej kapacity notifikovaných orgánov pre zdravotnícke pomôcky Výzva na predkladanie návrhov na podporu duševného zdravia Výzva na predloženie návrhov na monitorovanie a posilnenie implementácie inovatívnych prístupov k skríningu rakoviny prostaty, pľúc a žalúdka na úrovni Únie Výzva na predkladanie návrhov na vývoj funkcií včasného varovania a usmernení v oblasti stanovovania cien prostredníctvom databázy “EURIPID” na základe prípadov hospodárskej súťaže Výzva na predkladanie návrhov na prevenciu neprenosných chorôb – iných neprenosných chorôb odlišných od kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky Výzva na predkladanie návrhov na podporu členských štátov a iných relevantných aktérov pri implementácii relevantných výsledkov inovatívneho výskumu verejného zdravia v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 Výzva na predkladanie návrhov na poskytovanie školení pre zdravotníckych pracovníkov vrátane digitálnych zručností Projekty európskej spolupráce v malom rozsahu Projekty európskej spolupráce vo veľkom rozsahu Projekty európskej spolupráce v strednom rozsahu Inovačné laboratórium Európske siete a operátori VOD Obeh európskych literárnych diel NOVINKY-Novinárske partnerstvá Trhy a vytváranie sietí #BeActive – ocenenie za vzdelanie #BeActive – Cena miestneho hrdinu TV a online obsah #BeActive – Ocenenie naprieč generáciami #BeActive – Ocenenie na pracovisku Partnerstvá pre excelentnosť – učiteľské akadémie Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie Neziskové európske športové podujatia Partnerstvo pre excelentnosť – centrá odbornej excelentnosti Aliancie pre vzdelávanie a podniky Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností Budovanie kapacít v oblasti športu Vybavenie chrbticových sietí vysokovýkonnými a bezpečnými infraštruktúrami na rozlíšenie DNS Prepojenie chrbticových sietí pre cloudové federácie s inými cloudovými, HPC a edge infraštruktúrami – štúdie Prepojenie chrbticových sietí pre cloudové federácie Inteligentné komunity 5G Pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov Koordinácia strategického programu nasadenia 5G Pokrytie 5G pozdĺž dopravných koridorov – štúdie Integrácia 5G s edge computingom a federalizovanými cloudovými zariadeniami “Prevádzkové digitálne platformy” – prípravné práce Chrbtica konektivity pre digitálne globálne brány – štúdie Chrbtica konektivity pre digitálne globálne brány GovTech Inkubátor Dátový priestor pre kultúrne dedičstvo (nasadzovanie) Podpora európskych inovácií vo vzdelávaní Krátkodobé školiace kurzy v kľúčových kapacitných oblastiach Bezpečnosť (vynucovanie práva): pilotný projekt v oblasti umelej inteligencie Inteligentná manipulácia s výrobkami na celej výrobnej linke Podpora implementácie Európskeho rámca digitálnej identity a implementácie systému “once only” podľa nariadenia o jednotnej digitálnej bráne Štandardizácia blockchainu EBSI – Nasadzovanie služieb Podpora kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve Nasadenie siete národných koordinačných centier s členskými štátmi Inovácie IKT pre udržateľnosť výroby v MSP (I4MS2) Digitálne nástroje na podporu konštrukcie obehového hospodárstva  Ukážka používania digitálneho denníka pre budovy Obehové toky pevného odpadu v mestskom prostredí Valorizácia tokov CO/CO2 na produkty s pridanou hodnotou Príprava surovín na výrobu čistej ocele Nové cesty elektrochemickej konverzie na výrobu chemikálií a materiálov v spracovateľskom priemysle Modulárne a hybridné vykurovacie technológie vo výrobe ocele Integrácia vodíka na nahradenie fosílnych palív v priemyselných aplikáciách Zariadenie na testovanie a experimentovanie pre inteligentné mestá a komunity Testovacie a experimentálne zariadenie pre agropotravinárstvo Testovacie a experimentálne zariadenie pre výrobný sektor Testovacie a experimentálne zariadenie pre zdravie Otvorené údaje verejného sektora pre AI Federalizovaná európska infraštruktúra pre údaje o snímkach rakoviny Dátový priestor pre bezpečnosť a presadzovanie práva Veľkí demonštranti klimatickej odolnosti vytvárajúci cezhraničnú hodnotu Smerom k modelovaniu klimatických rizík a adaptácie na úrovni aktív Podpora regiónov pri rozvoji ciest k odolnosti voči zmene klímy a zodpovedajúcich inovačných programov Rozvoj hodnotenia rizika zmeny klímy v európskych regiónoch a komunitách na základe transparentného a harmonizovaného prístupu hodnotenia rizika klimatických zmien Zapojenie miestnych občanov do spoluvytvárania spoločenských transformačných zmien pre klimatickú odolnosť Národné stretnutia a podpora zriaďovania laboratórií pre zdravie pôdy Pôdni poradcovia novej generácie Sociálne, ekonomické a kultúrne faktory ovplyvňujúce hospodárenie na pôde a degradáciu pôdy Zapojte sa a aktivujte obce a regióny na ochranu a obnovu zdravia pôdy Stimuly a obchodné modely pre zdravie pôdy Spojenie zdravia pôdy s výživnými a bezpečnými potravinami Potvrdzovanie a ďalší rozvoj ukazovateľov zdravia a funkcií pôdy Od medzier vo vedomostiach k plánom cieľov misie na pôde Pilotovanie občianskej vedy v morských a sladkovodných oblastiach Maják v oblasti Baltského a Severného mora – koordinačné činnosti Maják v oblasti Baltského a Severného mora – Morská akvakultúra s nízkym vplyvom a viacúčelové využitie morského priestoru Maják v oblasti Stredozemného mora – opatrenia na prevenciu, minimalizáciu a nápravu znečistenia odpadom a plastmi Maják povodia Atlantiku a Arktídy – koordinačné činnosti Maják v oblasti Atlantiku a Arktídy – obnova morských a pobrežných ekosystémov a zvýšená odolnosť voči zmene klímy Obnova po pandémii COVID-19 prostredníctvom udržateľného rastu cestovného ruchu a podpory MSP Partnerstvá pre udržateľnosť MSP prijímajúce udržateľnejšie postupy Centrá excelentnosti na podporu superpočítačových aplikácií pre vedu a inovácie Centrá excelentnosti pripravujúce aplikácie v ére Exascale Architektúra systému Zabezpečený vývoj služieb a inteligentné zabezpečenie Dôveryhodné a spoľahlivé softvérové ​​platformy s komplexnou konektivitou Siete s trvalo udržateľnou kapacitou Technológie a zariadenia komunikačnej infraštruktúry Vývoj architektúry pre globálne zelené systémy Bezdrôtové komunikačné technológie a spracovanie signálu Operatívne Smart Networks and Services “SNS” Technológia zeleného rádia Výpočtový vývoj “Edge” Všadeprítomný rádiový prístup Externá spolupráca Smart Networks and Services “SNS” a globálne disciplíny 6G (G6GE) Vyvoj nových metód a technológií na skríning a včasnú detekciu rakoviny Lepšie pochopenie vplyvu rizikových faktorov a zdravotných determinantov na rozvoj a progresiu rakoviny Vývin a overenie súboru opatrení na kvalitu života a preferencií pre pacientov s rakovinou a preživších Globálna spolupráca a výmena v oblasti mestskej klimatickej neutrality Pozitívne oblasti čistej energie Rámcová dohoda o partnerstve (FPA) pre platformu klimaticky neutrálnych a inteligentných miest Uvoľnenie inovačného potenciálu verejnej dopravy ako osi mestskej mobility Urbanistické plánovanie a dizajn pre spravodlivé, udržateľné, odolné a klimaticky neutrálne mestá do roku 2030 Experimentálna infraštruktúra Smart Networks and Services “SNS” 6G holistický systém Technológie služieb nulového dotyku v reálnom čase Smart Networks and Services “SNS” – skúšky a pilotné verzie vo veľkom meradle (LST&Ps) s vertikálami Riešenia spracovania pre umelú inteligenciu na hrane a hĺbke so zameraním na nové architektúry procesorov a middleware Vývoj otvorených zdrojov RISC-V stavebných blokov Technológie eXtended Reality “XR” Učenie o rozšírenej realite – zapojenie sa a interakcia Medzinárodná spolupráca – USA a Kanada Bezpečnejší internet novej generácie: Technológie na identifikáciu digitálneho materiálu sexuálneho zneužívania detí Internetová architektúra a decentralizované technológie Európsky rozvoj Videohry a pohlcujúci vývoj obsahu Projekty európskej spolupráce vo veľkom meradle Projekty európskej spolupráce v malom rozsahu Stredná miera projektov európskej spolupráce Podpora európskych mediálnych talentov a zručností NOVINKY-Mediálna gramotnosť Inovatívne nástroje a obchodné modely Európska filmová distribúcia Filmy v pohybe MÉDIÁ 360° Siete európskych festivalov Medzinárodná spolupráca v oblasti polovodičov Mimoriadne nízkoenergetické a bezpečné siete Pokročilé metodológie charakterizácie na hodnotenie a predpovedanie zdravotných a environmentálnych rizík nanomateriálov Európske podporné technológie B5G a 6G v kontexte deagregovanej infraštruktúry Pokročilé multi-snímacie systémy Open source pre cloudové služby Sociálno-ekonomické účinky starnúcich spoločností Návrat a znovuprijatie neregulárnych migrantov v EÚ Posilnenie rasovej, etnickej a náboženskej rovnosti Podmienky úspešného rozvoja zručností prispôsobeného potrebám Prekonanie diskriminácie na inkluzívnom trhu práce Rodové a sociálne, ekonomické a kultúrne posilnenie Procesy rozhodovania (ašpirujúcich) migrantov Podmienky nelegálnych migrantov v Európe Vplyv priestorovej mobility na európsku demografiu, spoločnosť, systém sociálneho zabezpečenia a trh práce Verejné politiky a ukazovatele blahobytu a trvalo udržateľného rozvoja Nový európsky Bauhaus – formovanie ekologickejšieho a spravodlivejšieho spôsobu života v kreatívnych a inkluzívnych spoločnostiach prostredníctvom architektúry, dizajnu a umenia Hry a kultúra formujúce našu spoločnosť Vplyv zmeny klímy a prírodných nebezpečenstiev na kultúrne dedičstvo a náprava Ochrana artefaktov a kultúrnych výrobkov pred antropogénnymi hrozbami Smerom ku konkurencieschopnému, spravodlivému a udržateľnému európskemu hudobnému ekosystému Nárast potenciálu medzinárodnej konkurencieschopnosti európskeho filmového priemyslu Tradičné remeslá pre budúcnosť: nový prístup Úloha vnímania, tvorená tradíciami, hodnotami a presvedčeniami, pri formovaní európskych spoločností a politík v 21. storočí Európske kultúrne dedičstvo a umenie – podpora našich hodnôt doma i v zahraničí Ochrana ohrozených jazykov v Európe Globálne vládnutie vo svete v procese zmeny: Normy, inštitúcie, aktéri Zmeny v zastupiteľskej demokracii Politika a vplyv online sociálnych sietí a nových médií Médiá pre demokraciu – demokratické médiá Vývoj politického extrémizmu a jeho vplyv na súčasný sociálny a politický dialóg Vzdelávanie pre demokraciu Budúcnosť demokracie a účasť občanov Vplyv nerovností na demokraciu Umelá inteligencia, veľké dáta a demokracia Európske partnerstvo podporujúce Európsky výskumný priestor (ERA) pre výskum v oblasti zdravia Maják v povodí Dunaja – obnova sladkovodných a brakických vodných ekosystémov Maják v oblasti Stredozemného mora – koordinačné činnosti Zlepšenie a koordinácia technickej infraštruktúry pre inštitucionálne publikovanie s otvoreným prístupom v celej Európe Služby a nástroje na podporu systému hodnotenia výskumu, ktorý podnecuje otvorené vedecké postupy Spolupráca, synergie a vytváranie sietí medzi výskumnými infraštruktúrami a technologickými infraštruktúrami Rozvoj koncepcie výskumnej infraštruktúry Výskum a vývoj pre ďalšiu generáciu vedeckých prístrojov, nástrojov a metód Vzťah mladej generácie k moru a vode: hodnoty, očakávania a angažovanosť Maják povodia Dunaja – koordinačné aktivity Férové a otvorené zdieľanie údajov na podporu zdravých oceánov, morí, pobrežných a vnútrozemských vôd Podpora fungovania spolupráce pripravenosti na infkečné choroby (GloPID-R) Výzva “Hop on” Základné modely pre európsky oceán digitálnych dvojčiat Európske modré parky Ukážka inovatívnych plug-and-play riešení pre správu systému a ukladanie obnoviteľných zdrojov v aplikáciách mimo siete Ukážka nákladovo efektívnych pokročilých technológií biopalív s využitím existujúcich priemyselných zariadení Zníženie rizika neprenosných chorôb v dospievaní a mladosti Pripravenosť na pandémiu Použitie vysokoteplotných geotermálnych nádrží na zabezpečenie skladovania energie pre energetický systém Akčné granty na podporu akreditácie a certifikácie systémov zabezpečenia kvality programov skríningu rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka a krčka maternice Finančný príspevok na fungovanie mimovládnych zdravotníckych organizácií implementujúcich jeden alebo viacero špecifických cieľov nariadenia 2021/522 Finančný príspevok na fungovanie mimovládnych zdravotníckych organizácií implementujúcich jeden alebo viacero špecifických cieľov nariadenia 2021/522 Vplyv prchavých, poloprchavých a sekundárnych častíc emitovaných motorom na kvalitu ovzdušia v Európe Nextgen EV komponenty: Vysokoúčinné a lacné elektromotory pre kruhovitosť a nízke využitie vzácnych zdrojov Digitálne letecké technológie pre nové obchodné modely letectva, služby, vznikajúce globálne hrozby a priemyselnú konkurencieschopnosť Stimulácia výskumu cestnej dopravy a šírenia a implementácie inovácií v Európe a na celom svete Bezproblémová bezpečná logistika prostredníctvom autonómnej služby napájacej slučky nákladnej dopravy Nová generácia plne elektrických mestských a prímestských autobusových systémov Rapid Transit na posilnenie hromadnej dopravy šetrnej ku klíme Nové agro-fotovoltaické systémy Zlepšenie integrovaných modelov hodnotenia na podporu politík v oblasti klímy Podpora formulovania adaptačných stratégií prostredníctvom zlepšených predpovedí klímy v Európe a mimo nej Sociálno-ekonomické riziká klimatických zmien v Európe Vývoj modelov systémov Zeme s vysokým rozlíšením pre globálne a regionálne projekcie klimatických zmien Overenie a zosúladenie odhadov klimatických faktorov Afrika (AU)-EÚ Súvislosť vody, energie a potravín Pokročilá výroba integrovanej fotovoltaiky Demonštrácia inovatívnych materiálov, dodávateľských cyklov, recyklačných technológií na zvýšenie celkovej cirkulárnosti technológie veternej energie a na zníženie primárneho využívania kritických surovín Európske mesto Podpora siete národných kontaktných miest LIFE Príroda a biodiverzita Biodiverzita v najvzdialenejších regiónoch a zámorských krajinách a územiach Cirkulárna ekonomika a kvalita života LIFE 2021 – Budovanie kapacít-TP Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania: Oblasť 3 – Projekty štrukturálnych reforiem Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania: Oblasť 2 – Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania: Oblasť 1 – Podpora prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní Ochrana a trvalo udržateľné hospodárenie s lesnými genetickými zdrojmi veľkého významu pre biodiverzitu, adaptáciu na zmenu klímy a lesné reprodukčné materiály Kapacita podpory monitorovania a overovania antropogénnych emisií CO₂ programu Copernicus Vývoj služby monitorovania morského prostredia Copernicus Vývoj služby Copernicus Land Monitoring Service Integrované kruhové riešenia v budovách a stavebnom sektore Biologické vedy a ich konvergencia s digitálnymi technológiami na vyhľadávanie, pochopenie a udržateľné využívanie biologických zdrojov Využitie digitálnej revolúcie v sektore lesného hospodárstva Fotosyntéza prehodnotená: klimatická núdza, výzva „žiadne znečistenie a nulové emisie“ a priemyselné využitie Udržateľné biodegradovateľné nové bioplasty: inovácia pre udržateľnosť a možnosti ukončenia životnosti plastov Morský mikrobióm pre zdravý oceán a udržateľné modré biohospodárstvo Budovanie kapacít v oblasti mládeže Kooperačné partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – európske mimovládne organizácie Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy “VET” Siete Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy Siete pre vnútorné záležitosti EÚ Siete pre otázky zahraničnej politiky Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti mládeže – európske mimovládne organizácie Európska mládež spolu (small) Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: predsedovia Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: centrá excelentnosti Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy – Príprava učiteľov Európska mládež spolu Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: moduly Erasmus Mundus dizajnové opatrenia Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy – Iniciatívy EÚ v oblasti vzdelávania Posilnenie európskeho lesníckeho výskumného a inovačného ekosystému Medzinárodná spolupráca medzi EÚ a Čínou pri uvoľnení potenciálu poľnohospodárskych zvyškov a odpadu pre obehové a udržateľné biologické riešenia Maximalizácia ekonomických, environmentálnych a sociálnych synergií pri poskytovaní surovín pre biologické sektory prostredníctvom diverzifikácie a zvýšenej udržateľnosti systémov poľnohospodárskej výroby Okrajové územia a plodiny odolné voči klíme a šetrné k biodiverzite pre udržateľné priemyselné suroviny a hodnotové reťazce Pomoc pri rozvoji projektu Iniciatívy obežných miest a regiónov “CCRI-PDA” Odolné včelárenie Podpora šľachtenia pre udržateľný, odolný a konkurencieschopný európsky sektor strukovín Výkonnosť viacúrovňového riadenia námorných politík Inteligentné riešenia pre využitie digitálnych technológií pre malé a stredné farmy, farmy a štruktúry fariem Rozšírenie výsledkov Operačnej skupiny “EIP” prostredníctvom tematických sietí, zbierania a zdieľania znalostí pripravených na prax Tematické siete na zostavovanie a zdieľanie vedomostí pripravených na prax Upscaling dát senzorov pre celoeurópske monitorovanie výroby a agroenvironmentálnych podmienok Rozvoj poradenských sietí EÚ na využívanie vody Pilotné projekty inovatívnych riešení riadenia na obmedzenie emisií dusíka a fosforu na rozhraní vidieckeho,pobrežného a mestského,priemyselného prostredia Zlepšenie prípravy projektov s viacerými aktérmi s cieľom umožniť príslušným aktérom spolupracovať tvorivým spôsobom Hodnotenie rizika nových nízkorizikových pesticídov Budovanie alternatívnych udržateľných a zdravých potravinových prostredí šetrných k bielkovinám Biologická bezpečnosť, hygiena, prevencia chorôb a dobré životné podmienky zvierat v akvakultúre Integrované a udržateľné sladkovodné biohospodárstvo: Kombinácia akvakultúry, ochrany biodiverzity, biotechnológie a iných spôsobov využitia Inovatívne riešenia na zabránenie falšovaniu potravín so značkou kvality Lepšie modely financovania zdravotníckych systémov Vakcíny 2.0 – vývoj ďalšej generácie vakcín Vývoj nových účinných terapií pre liečbu zriedkavých chorôb Predklinický vývoj ďalšej generácie imunoterapií pre choroby alebo poruchy s nenaplnenými zdravotníckymi potrebami Európske partnerstvo pre transformáciu systémov zdravotníctva a starostlivosti Vytvorenie európskeho ekosystému výmeny elektronických zdravotných záznamov “EEHRxF” Zriadenie európskeho inovačného centra pre inteligentné zdravie Výpočtové modely pre nové stratégie stratifikácie pacientov Nové metódy na efektívne využitie údajov z reálneho sveta alebo syntetických údajov pri regulačnom rozhodovaní alebo pri hodnotení zdravotníckych technológií Optimalizácia účinnosti existujúcich liekov na závažné ochorenia u pacientov s využitím biomarkerov(okrem rakoviny) Personalizovaný plán prevencie chronického zápalu Prevencia obezity počas celého života Nástroje umelej inteligencie na predpovedanie rizika chronických neprenosných chorôb alebo ich progresie Posilnenie duševného zdravia v Európe v časoch zmien Metódy hodnotenia nákladov environmentálnych stresorov súvisiacich so zdravím Nové cenové a platobné modely pre nákladovo efektívne a cenovo dostupné inovácie v oblasti zdravia Rozšírenie výpočtu viacerých strán, techniky anonymizácie údajov a generovanie syntetických údajov Predkomerčné obstarávanie výskumu a inovácií na budovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti v kontexte obnovy Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti pripojených zdravotníckych zariadení Verejné obstarávanie inovatívnych riešení na budovanie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti v kontexte ozdravenia Európske univerzity – Rozvoj novej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce (téma 2) Európske univerzity – zintenzívnenie predchádzajúcej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce (téma 1) Prípravné akcie pre dátový priestor pre zručnosti Koordinácia prvého nasadenia národných projektov EuroQCI a priprava rozsiahlej infraštruktúry testovania a certifikácie QKD Analýza pokročilých digitálnych zručností Špecializované vzdelávacie programy v kľúčových kapacitných oblastiach Prvotná sieť európskych digitálnych inovačných centier Prípravné akcie pre dátový priestor pre pôdohospodárstvo Prípravné akcie pre dátový priestor pre cestovný ruch Vytvorenie európskeho priemyselného ekosystému pre bezpečné technológie a systémy QCI Komunikácia elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov online (e-CODEX) Centrá bezpečného internetu Digitálny produktový pas (DPP)-udržateľné a obehové systémy Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) Ekosystém pre digitálne dvojičky v zdravotníctve Prevzatie digitálnych technológií v zdravotníctve Digitálne riešenia na podporu novej európskej iniciatívy Bauhaus Nasadenie pokročilých národných systémov a sietí QCI Riadenie komunity Living-in.eu Podporné centrum pre dátové priestory Dátový priestor pre mobilitu Testovacie a experimentálne zariadenie pre Edge umelú inteligenciu Prípravné akcie pre dátový priestor pre “Green Deal”  Prípravné akcie pre dátové priestory pre priemysel Federalizovaná európska infraštruktúra pre genomické údaje Prípravné akcie pre platformu Umelá inteligencia na požiadanie Sekretariát Aliancie pre priemyselné dáta, cloud a edge Prípravné akcie pre dátový priestor pre inteligentné komunity Sekretariát Aliancie pre procesory a polovodičové technológie Spolupráca občianskej spoločnosti: vzdelávanie a odborná príprava Spolupráca občianskej spoločnosti v oblasti mládeže Virtuálne výmeny s inými špecifickými regiónmi sveta Akčné granty na podporu implementácie najlepších postupov v komunitných službách proti infekcii vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) a syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS), tuberkulózy, vírusovej hepatitídy a sexuálne prenosným infekciám Trh pre federatívne služby založené na cloud-to-edge Akčné granty na podporu diagnostiky a liečby rakoviny vrátane „Genomiky verejného zdravia“ Akčné granty na zníženie rakoviny pečene a žalúdka spôsobenej infekciami Akčné granty pre podporu zmeny účelu pre projekty liečby rakoviny Akčné granty na zber údajov na pochopenie bezpečnosti, kvality a účinnosti terapií používaných v oblasti asistovanej reprodukcie a založených na hematopoetických kmeňových bunkách Akčné granty podporujúce školiace aktivity, implementáciu a osvedčené postupy Akčné granty na podporu implementácie najlepších postupov v komunitných službách proti infekcii vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) a syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS), tuberkulózy, vírusovej hepatitídy a sexuálne prenosným infekciám Akčné granty na vytvorenie inteligentnej karty „Cancer Survivor Smart Card“ Akčné granty na projekt „Kapacita a mapovanie schopností EÚ na liečbu rakoviny“– sieť komplexných onkologických centier Granty na podporu iniciatívy zdravého životného štýlu „HealthyLifestyle4All“ Akčné granty na podporu zlepšenia prístupu k očkovaniu proti ľudskému papilomavírusu(HPV) Akčné granty na vývoj pilotného projektu pre ekosystém infraštruktúry EÚ na sekundárne využitie zdravotných údajov na výskumné, politické a regulačné účely Granty na akcie podporujúce prevenciu rakoviny prostredníctvom využívania Európskeho kódexu proti rakovine a iných spoločných akcií Virtuálne výmeny so západným Balkánom Zariadenie infraštruktúry pre alternatívne palivá – Práce – LNG Európski demonštranti pre integrované riešenia zdieľanej automatizovanej mobility pre ľudí a tovar Ukážka inovatívnych foriem skladovania a ich úspešného fungovania a integrácie do inovatívnych energetických systémov a gridových architektúr Interoperabilné riešenia pre flexibilné služby využívajúce distribuované skladovanie energie Ukážka multi-koncového terminálu vysokonapäťového jednosmerného prúdu od viacerých dodávateľov so schopnosťou formovania siete Podpora činnosti spotrebiteľov na trhu s energiou Ukážka inovatívneho rotora, lopatiek a riadiacich systémov pre zariadenia na prílivovú energiu Riešenie skladovania tepelnej energie Nástroje na modelovanie, optimalizáciu a plánovanie energetických systémov Prístupy k odstraňovaniu oxidu uhličitého Dekarbonizácia priemyslu pomocou zachytávania, využitia a skladovania uhlíka Inovatívna výroba biometánu ako nosiča energie a paliva Riešenia pre udržateľnejšiu geotermálnu energiu Stabilná vysokovýkonná perovskitová fotovoltaika Nové prístupy ku koncentrovanej solárnej energii Veterná energia v prírodnom a sociálnom prostredí Fyzika a aerodynamika atmosférického prúdenia vetra na výrobu energie Partnerstvo EÚ-Afrika v oblasti klimatických zmien a udržateľnej energie Podpora európskych technologických a inovačných platforiem (ETIP) a technologických oblastí Európskeho strategického plánu energetických technológií (SET) Integrácia energetického sektora: Integrácia a kombinovanie energetických systémov do nákladovo optimalizovaného a flexibilného energetického systému Nový tandem, vysoká účinnosť fotovoltaických technológií zameraných na nízkonákladovú výrobu materiálov Vývoj hydroenergetických zariadení pre skrytú vodnú energiu Demonštrácia rozsiahlych kombinovaných technológií tepla a energie na prechod k využívaniu biogénnych zvyškov a odpadov Podpora činnosti Európskych geologických služieb Inovácia v oblasti plávajúcej veternej energie optimalizovaná pre hlboké vody a rôzne morské oblasti (Stredozemné more, Čierne more, Baltské more, severovýchodný Atlantický oceán) Uhlíkovo negatívna udržateľná výroba biopalív Nákladovo efektívne mikro-kogeneračné a hybridné vykurovacie systémy Spoľahlivosť a odolnosť elektrického systému podľa návrhu: vysokonapäťové systémy a riešenia na báze jednosmerného prúdu Demonštrácia zariadení s energiou vĺn na zvýšenie skúseností v skutočných morských podmienkach Zníženie nákladov na zachytávanie CO2 Zvýšenie flexibility energetického systému na základe služieb sektorovej integrácie pre spotrebiteľov Pilotné linky pre alternatívne a inovatívne fotovoltaické technológie Inovatívne základy, plávajúce subštruktúry a spojovacie systémy pre plávajúce fotovoltaické a oceánske energetické zariadenia Zavedenie systémov obnoviteľnej energie na trhu Aspekty udržateľnosti a vzdelávania v oblasti technológií obnoviteľnej energie a obnoviteľných palív Hybridná katalytická premena obnoviteľnej energie na uhlíkovo neutrálne palivá Nová generácia technológií obnoviteľnej energie Integrácia zachytávania, využitia a skladovania uhlíka “CCUS” v centrách a klastroch vrátane zdieľania znalostí aktivít Posilnenie know-how miestnych energetických ekosystémov súvisiacich s digitalizáciou Podpora nasadenia demonštrátorov majákov pre “Nový európsky Bauhaus” v kontexte misií Horizon Europe Zmena pôdy na zdravú pôdu: budovanie kapacít, dosah a znalosti Euroklastre na obnovu Európy Technológie bezpečnostného výskumu s aktívnym zapojením občianskej spoločnosti: transdisciplinárne metódy na hodnotenie vplyvu spoločnosti a vytváranie vplyvu Moderná biometria používaná vo forenzných vedách a polícii Vylepšený prístup k údajom výskumu zločinu a terorizmu Železnica – štúdie Železnica – štúdie Železnica – práce Rámec hodnotenia pre bezpečnostné technológie Znalostné siete pre výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti Boj proti organizovanej environmentálnej kriminalite Škálovateľné technológie na zachovanie súkromia pre cezhraničné výpočty v Európe zahŕňajúce osobné údaje Predchádzanie domácemu a sexuálnemu násiliu a boj proti nemu Námorné prístavy – práce Železnica – práce Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – štúdie Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – práce Cesty, železničné cestné terminály a multimodálne logistické platformy – práce Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – práce Vnútrozemské vodné cesty a prístavy – štúdie Železnica – štúdie Cesty, železničné cestné terminály a multimodálne logistické platformy – štúdie Zariadenie na infraštruktúru alternatívneho paliva – jednotkové príspevky Zariadenie na infraštruktúru alternatívneho paliva – jednotkové príspevky Námorné prístavy – štúdie Miestne zelené dohody Misie sociálnej ekonomiky pre odolnosť komunity Zariadenie na alternatívne palivo – LNG Zariadenie na infraštruktúru alternatívneho paliva – Nulové emisie Prípravné štúdie cezhraničných projektov na obnoviteľné zdroje energie Odolnosť infraštruktúr v prípade pandémií Obrana proti online krádeži identity Prevencia sexuálneho zneužívania detí Boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami Národné kontaktné body v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti Boj proti dezinformáciám a falošným správam a zvyšovanie dôvery v digitálny svet Vylepšené hodnotenie rizík katastrof, adaptívnych schopností a vytvárania scenárov na základe dostupných historických údajov a prognóz Lepšie pochopenie vystavenia riziku a informovanosť verejnosti v oblastiach vystavených mnohonásobným nebezpečenstvám Integrované zníženie rizika katastrof pri extrémnych klimatických udalostiach: od systémov včasného varovania po dlhodobé prispôsobovanie a budovanie odolnosti Umelá inteligencia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti Vylepšené zabezpečenie hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom a otvorenou špecifikáciou pre pripojené zariadenia Dynamické metodiky kontinuity podnikania a obnovy založené na modeloch a predikciách pre viacúrovňovú kybernetickú bezpečnosť SMP-CONS-2021-CPC Pokročilá detekcia hrozieb a nezákonného tovaru v poštových a expresných kuriérskych tokoch Stredisko EÚ pre MSP v Číne – fáza IV Vylepšená detekcia skrytých predmetov na osobách a v tele osôb SMP-CONS-2021-ADR #BeInclusive – Oslava ocenenia športovej rozmanitosti #BeInclusive – Športová cena za inšpiratívnu zmenu #BeInclusive – športové ocenenie na prelomenie bariér Elektrická energia, plyn, inteligentné siete a siete CO₂ Elektrická energia, plyn, inteligentné siete a siete CO₂ – Štúdie Vylepšené hraničné kontroly s cieľom uľahčiť cestovanie cez vonkajšie hranice a lepšie skúsenosti pre cestujúcich aj zamestnancov hraničných orgánov Rozvoj mechanizmu stanovovania priorít pre programovanie výskumu v oblasti normalizácie súvisiacej s prírodnými nebezpečenstvami a, alebo sektormi CBRN-E Rýchlo nasadené mobilné laboratóriá na zvýšenie informovanosti o situácii v prípade pandémií a nových infekčných chorôb Terorizmus a iné formy závažnej kriminality zvládnuté pomocou cestovných spravodajských služieb Legálne odpočúvanie pomocou nových a vznikajúcich technológií – 5G a viac, kvantové počítače a šifrovanie Zvýšená bezpečnosť, zaistenie výkonnosti európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a európskych colných orgánov Koordinácia výskumu a inovácií európskeho kultúrneho dedičstva medzi členskými štátmi Poskytovanie podpory v meniacom sa svete práce a sociálnej ochrany Stanovenie kľúčových hybných síl trendov nerovnosti Riešenie zlých výsledkov vzdelávania v oblasti základných zručností a predčasného ukončenia školskej dochádzky na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Európe Integrácia nových technológií do vzdelávania a odbornej prípravy Smerom k novému normálu? Vplyv zamestnanosti a sociálnych vecí na zmenu dodávateľských reťazcov a klesajúcu intenzitu obchodu Aktualizácia nezávislých znalostí o súčasnej Číne v Európe Vylepšená bezpečnosť a správa hraníc, morského prostredia, činností a dopravy prostredníctvom zvýšenej kapacity sledovania vrátane vysokej nadmorskej výšky a leteckej podpory s dlhou životnosťou Mobilizácia siete národných kontaktných miest v klastri 2 Zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva pomocou pokročilých digitálnych technológií Kultúrny a kreatívny priemysel ako hybná sila inovácií a konkurencieschopnosti Nové spôsoby participatívneho riadenia a udržateľné financovanie múzeí a iných kultúrnych inštitúcií Ekonomické modely a moderná demokracia Feminizmy pre nový vek demokracie Demokratická politika v susedných krajinách EÚ Politika a správa vecí verejných v post-pandemickom svete Zelené technológie a materiály pre kultúrne dedičstvo Budúcnosť liberálnej demokracie v Európe Podpora skupiny pre e-infraštruktúru (e-IRG) Podpora digitálne kvalifikovanej pracovnej sily pripravenej na “EOSC” Podpora rozvoja a koordinácie aktivít partnerstva “EOSC” Nasadenie základných komponentov “EOSC” pre FAIR Inovatívne a prispôsobiteľné služby pre “EOSC” Umožnenie objavovania a interoperability federatívnych výskumných objektov vo vedeckých komunitách FAIR a otvorené zdieľanie údajov na podporu výskumu rakoviny Interdisciplinárne digitálne dvojice na modelovanie a simuláciu zložitých javov v službách komunít výskumnej infraštruktúry Posilnenie dvojstrannej spolupráce v oblasti výskumných infraštruktúr s Afrikou: zlepšenie znalostnej základne o zmene klímy v Afrike Medzinárodná spolupráca MSCA 2021 Podpora národných kontaktných miest (NCP) pre výskumné infraštruktúry Doktorandské siete MSCA 2021 Európske postgraduálne štipendiá MSCA 2021 Európska rada pre výskum – koncepčný grant – 1 Nadnárodná spolupráca medzi národnými kontaktnými bodmi Marie Skłodowska-Curie (NCP) 2021 Globálne postgraduálne štipendiá MSCA 2021 Vývoj, obstarávanie a zodpovedné riadenie nových antimikrobiálnych látok Budovanie európskeho partnerstva pre pripravenosť na pandémiu Propagácia dôveryhodnej značky mHealth v Európe: používanie technických špecifikácií pre kvalitu a spoľahlivosť aplikácií pre zdravie a pohodu Podpora digitálneho posilnenia postavenia a gramotnosti občanov v oblasti zdravia Vylepšená podporná, paliatívna, a starostlivosť o pacientov s rakovinou na sklonku života Zdravie a kvalita vnútorného ovzdušia Mobilizácia siete národných kontaktných bodov pre zdravie Posilnenie inovácií a zavádzanie biohospodárstva do všetkých sektorov a na všetkých úrovniach správy Podpora Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach Koordinácia výskumu a inovácií európskeho kultúrneho dedičstva medzi členskými štátmi Riešenie rodových, rasových a iných predsudkov v umelej inteligencii K molekulárnemu a neurobiologickému porozumeniu duševnému zdraviu a duševným chorobám v prospech občanov a pacientov Plán osobnej prevencie Rámcová dohoda o partnerstve pre výskumné a vzdelávacie siete Granty pre sieť EÚ v oblasti mladých preživších po rakovine Granty týkajúce sa úloh zberu informácií v súvislosti s aktualizáciou Európskeho informačného systému o rakovine na monitorovanie a posudzovanie programov skríningu rakoviny Granty pre medzišpecializačný program odbornej prípravy v oblasti onkológie Granty na opatrenia týkajúce sa látok ľudského pôvodu (SoHo) – Zvýšiť odolnosť, zabezpečiť kontinuitu dodávok a prístup k bezpečným a vysokokvalitným liečebným postupom, najmä v časoch krízy Granty na projekt týkajúci sa kvality a bezpečnosti radiačnej technológie pri diagnostike a liečbe rakoviny Sieť “Enterprise Europe Network” Akčné granty na poskytovanie finančných príspevkov organizáciám zastupujúcim záujmy spotrebiteľov v členských štátoch alebo ponúkajúcim pomoc spotrebiteľom v členských štátoch vo forme alternatívneho riešenia sporov Iniciatíva dostupného bývania Granty mimoriadneho významu pre spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa Granty na podporu stabilných poradenských služieb v oblasti dlhu Adaptácia na zmenu podnebia Rozsiahla obnova domov Európska komunita odborníkov v odbore „rozsiahla obnova budov“ Inovatívne systémy financovania investícií do udržateľnej energie Riešenie zásahov týkajúcich sa budov pre zraniteľné okresy Operačné granty – rámcové partnerstvá Strategické projekty v oblasti životného prostredia Príprava technickej pomoci SIP Prevádzkové granty SGA Technická podpora plánov a stratégií prechodu na čistú energiu v obciach a regiónoch Strategické projekty v oblasti prírody Inovatívne obchodné modely a zmluvné schémy pre inteligentné a odvetvovo integrujúce energetické služby Viacúrovňový dialóg o klíme a energii na zabezpečenie správy energie Príprava technickej pomoci SNAP Financovanie udržateľnej energie a podpora energetickej hospodárnosti v rámci kritérií a štandardov udržateľného financovania EÚ Správa životného prostredia Spravovanie a informovanie o klíme Podpora trvalo udržateľného využívania energie v celom hodnotovom reťazci v priemysle a službách Strategické integrované projekty – aktivity v oblasti klímy Uskutočnenie odporúčaní energetických auditov na energetickú transformáciu spoločností Vytváranie podmienok pre globálne zlepšenie inteligentnej pripravenosti európskych budov Technická pomoc na posunutie hraníc trhu s investíciami do udržateľnej energie – Pomoc pri rozvoji projektu (PDA) Riešenia zvýšeného dopytu po chladení v budovách v nasledujúcich rokoch Iniciatíva BUILD UP Skills Komunitou vedený prechod na čistú energiu v uhoľných regiónoch, regiónoch s rašelinou a ropnými bridlicami Zmiernenie klimatickej zmeny Príprava technickej pomoci pre CLIMA SIP Cirkulárna ekonomika, zdroje z odpadu, vzduchu, vody, pôdy, hluku, chemikálií Správa prírody Príroda a biodiverzita K účinnej implementácii kľúčových právnych predpisov v oblasti udržateľnej energie Rozsiahla obnova budov Rozvoj podporných mechanizmov pre energetické spoločenstvá a ďalšie iniciatívy vedené občanmi v oblasti udržateľnej energie Nástroje na podporu prijatia a dostupnosti a využiteľnosti informácií o pozorovaní životného prostredia na európskej a globálnej úrovni Poľnohospodárstvo EÚ v rámci bezpečného priestoru a planetárnych hraníc Modely regionálneho riadenia v biohospodárstve Revitalizácia európskych miestnych spoločenstiev pomocou inovatívnych obchodných modelov založených na biologických výrobkoch a sociálnych inováciách Tematické siete na zostavenie a zdieľanie poznatkov Rozvoj výsledkov skupiny EIP za hranice prostredníctvom tematických sietí, zhromažďovania a zdieľania poznatkov pripravených na prax Potenciál dronov ako viacúčelových vozidiel – riziká a pridané hodnoty Zlepšenie porozumenia a zapojenia do biologických systémov prostredníctvom odbornej prípravy a rozvoja zručností Spoločný európsky dátový priestor s cieľom poskytnúť prístupnejšie a využiteľnejšie údaje o pozorovaní životného prostredia na podporu priorít „Európskej zelenej dohody“ Mobilizácia siete národných kontaktných bodov v klastri 6 Environmentálne a sociálne krížové plnenie morských politík Posilnenie biohospodárskych inovácií a ich nasadenie v rámci sektorov a na všetkých úrovniach riadenia Posudzovanie vplyvov digitálnych technológií v poľnohospodárstve – náklady, prínosy a potenciál z hľadiska udržateľnosti Dátová ekonomika v oblasti poľnohospodárstva Rozvoj trhov a využitie digitálnych technológií a infraštruktúry v poľnohospodárstve – súčasný stav a prognóza: digitálne a dátové technológie pre poľnohospodársky sektor v rýchlo sa meniacom regulačnom, obchodnom a technologickom prostredí Podpora výmeny poznatkov medzi všetkými aktérmi “AKIS” v členských štátoch prostredníctvom interaktívneho zásobníka poznatkov v celej EÚ Priprava verejného obstarávania vo fáze pred komerčným využitím pre koncových používateľov na základe pozorovania životného prostredia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania jej následkov Prehĺbenie fungovania podpory inovácií Zlepšenie národnej organizácie “AKIS” v procese spoločnej tvorby v celej EÚ Užívateľsky orientované riešenia založené na pozorovaní životného prostredia s cieľom monitorovať kritické ekosystémy, stratu a zraniteľnosť biodiverzity v Európskej únii Prípravná akcia pre partnerstvo potravinového systému Horizon Europe Odhady nelegálnych migrantov v Európe – sieť zainteresovaných strán Vzdelávanie pre mladých ľudí v Európe v oblasti biohospodárstva vrátane sektorov založených na biológii Mapovanie a zlepšenie dátovej ekonomiky pre potravinové systémy Rozvoj poradenských sietí Európskej únie pre spotrebiteľské a výrobné reťazce Podpora vedy o potravinových systémoch a združovanie výskumných pracovníkov v celom európskom výskumnom priestore Modelovanie využívania pôdy a obhospodarovania pôdy v kontexte zmeny podnebia Zvyšovanie povedomia o obehovom a udržateľnom biohospodárstve na podporu členských štátov pri vývoji stratégií a akčných plánov v oblasti biohospodárstva Podpora strategického poradenstva a synergií medzi národnými a európskymi programami v oblasti výskumu a inovácií Reforma a zlepšenie systému EÚ pre výskum a inovácie Vývoj minibalíkov európskych projektov Vývoj balíkov európskych projektov Šírenie európskych literárnych diel AKTUALITY – Partnerstvá pre žurnalistiku Podpora prechodu na klimatickú neutralitu v mestách Podpora celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánov pri príprave na prechod na klimatickú neutralitu v mestách Vytvorenie inovačnej komunity pre solárne palivá a chemikálie Založenie medzinárodného spoločenstva vedeného EÚ o bezpečných a trvalo udržateľných konštrukčných materiáloch na podporu zakomponovania kritérií trvalej udržateľnosti počas životného cyklu výrobkov a procesov Bezpečné a udržateľné konštrukčné polymérové ​​materiály Lepšie pripravené regionálne a miestne orgány na prispôsobenie sa zmene podnebia Podpora prechodu na udržateľnosť MSP „Inovovať a transformovať“ Príprava na nasadenie “demonštrantov majákov” a zvýšenie rozsahu riešení a prierezové zapojenie občanov a zainteresovaných strán Posunutie hraníc poznania robotiky Pokročilé optické komunikačné komponenty Prípravné akcie priemyselných areálov – Podpora udržateľnej stratégie pre priemyselnú budúcnosť Európy Rozvoj publika a filmové vzdelávanie Európsky spoločný rozvoj Televízny a online obsah Podpora dostupnosti, udržateľnosti a bezpečnosti dodávok základných chemikálií a materiálov v Európe Identifikácia dostupnosti druhotných surovín v budúcnosti Pokročilé materiály na skladovanie vodíka Strategické digitálne technológie(Innovation Radar, Tech Due Diligence a Venture Building) Výskumné infraštruktúry pre udržateľný a inkluzívny globálny hodnotový reťazec a zotavenie Európy po sociálno-ekonomických krízach Výskumné infraštruktúry na lepšie využitie obrazových údajov na riešenie výziev v tematických výskumných oblastiach Výskumné infraštruktúry reagujúce na klimatické riziká pre životné prostredie Výskumné infraštruktúry pre udržateľné a odolné poľnohospodárstvo a agroekologické zmeny Služby výskumnej infraštruktúry umožňujúce vývoj materiálov pre obehové hospodárstvo Smerovanie k zvýšenému podielu recyklovaných plastov vo výrobkoch s pridanou hodnotou Zaistenie kruhovitosti kompozitných materiálov Európska továreň na technologické a sociálne inovácie Rozvoj klimaticky neutrálnych surovín Budovanie inovatívnych hodnotových reťazcov od surovín po udržateľné výrobky Inovácia zodpovedného získavania primárnych surovín v EÚ, základ zelenej dohody Koordinácia doplnkových akcií pre misie Vývoj energeticky účinnejších elektricky vyhrievaných katalytických reaktorov Databáza biomateriálov pre aplikácie v zdravotníctve Udržateľný priemysel Budovanie partnerstiev medzi EÚ a Afrikou na hodnotových reťazcoch udržateľných surovín Výskumné infraštruktúry zamerané na podporu výskumu rakoviny Výskumné infraštruktúry prehlbujúce hraničné znalosti Európska noc výskumníkov 2022-2023 Budovanie inovatívnych hodnotových reťazcov od surovín po udržateľné výrobky Bezpečné a udržateľné koncepčné kovové povrchy a upravené povrchy Antimikrobiálne, antivírusové a protiplesňové nanopovlakovanie Trhy a vytváranie sietí Inovatívne nástroje a obchodné modely Európske platformy na podporu začínajúcich umelcov Talent a zručnosti Siete európskych kín Výzvy EIC Pathfinder 2021 – Vedomie zvnútra Výzvy EIC Pathfinder 2021 – Vznikajúce technológie v bunkovej a génovej terapii Výzvy EIC Pathfinder 2021 – Nástroje na meranie a stimuláciu aktivity v mozgovom tkanive Výzvy EIC Pathfinder 2021 – Vytvorené živé materiály Výzvy EIC Pathfinder 2021 – Nové cesty k výrobe zeleného vodíka Európske siete a operátori VOD Európske festivaly Projekty európskej spolupráce veľkého rozsahu Projekty európskej spolupráce stredného rozsahu Projekty európskej spolupráce malého rozsahu Paneurópske kultúrne subjekty Európske siete kultúrnych a tvorivých organizácií Inovačné laboratórium Filmy v pohybe Posilnenie synergií medzi EIC a Startup Europe Technológie na získavanie a skladovanie energie Lekárska technológia a zariadenia: od laboratória po pacienta EIC Transition Open 2021 ERC – “Granty pre pokročilých výskumníkov” Partnerstvá pre inovácie – Aliancie pre vzdelávanie a podniky Partnerstvá pre inovácie – Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností (implementácia „plánu“) Budovanie kapacít v oblasti mládeže Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie ECHE – zjednodušený postup Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie ECHE – úplný postup Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy – európske mimovládne organizácie Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti mládeže – európske mimovládne organizácie Partnerstvo pre výnimočnosť – Centrá excelentnosti odborného vzdelávania Partnerstvá pre spoluprácu Európska mládež spolu Neziskové európske športové podujatia Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: Moduly Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: “Chairs” Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania: centrá excelentnosti Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy: Siete Malé partnerstvá Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy: Príprava učiteľov Partnerstvo pre dokonalosť – Akadémie učiteľov Erasmus+ Dizajnové opatrenia Erasmus Mundus EIC Pathfinder Open 2021 Budovanie kapacít a nadnárodná spolupráca pre národné kontaktné body (NCP) Cena EÚ pre ženy – inovátorky Cena za stratégiu obstarávania inovácií Ocenenie za vedenie vo verejnom obstarávaní Cena Spoločenské výzvy Ocenenie Európske hlavné mesto inovácií Zjednotené kohorty proti mutáciám COVID-19 Vakcíny a terapeutické klinické štúdie na podporu prevencie a liečby COVID-19 Výskumné infraštruktúry pre rýchle výskumné reakcie na COVID-19 a ďalšie epidémie infekčných chorôb FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu európskej pripravenosti na COVID-19 a iné infekčné choroby EIC Accelerator Open 2021 – 2.kolo Inovácie Green Deal pre hospodárske oživenie – 2. kolo Strategické digitálne a zdravotné technológie – 2.kolo Cena EIC Horizon : „Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza“ Inovatívne riešenie, ktoré umožní sledovanie všetkých komerčných nákladných vlakov od všetkých železničných spoločností pokrývajúcich celú európsku sieť. Cena EIC Horizon za „Včasné varovanie pred epidémiami“ Paneurópska výrobná pomoc a školenie pre malé a stredné podniky CEF Transport MAP Spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných konzorcií PCCC POLCOP Transparentné a prístupné more a oceány: smerom k digitálnemu dvojčaťu oceánu Vývoj produktov a služieb pre koncových používateľov pre všetky zúčastnené strany a občanov podporujúcich prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie Kapacity a služby európskych výskumných infraštruktúr na riešenie výziev v rámci Európskej zelenej dohody Podpora vedeckej regulácie pri riešení kombinovanej expozície priemyselným chemikáliám a farmaceutickým výrobkom: od vedy po politiky založené na dôkazoch Inovatívne, systémové riešenia s nulovým znečistením na ochranu zdravia, životného prostredia a prírodných zdrojov pred perzistentnými a mobilnými chemikáliami Obnova biodiverzity a ekosystémových služieb Testovanie a demonštrácia systémových inovácií na podporu stratégie Z farmy na vidličku Ekologické letiská a prístavy ako multimodálne uzly pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu Budovanie a obnova spôsobom efektívnym z hľadiska energie a zdrojov Ukážka systémových riešení územného nasadenia obehového hospodárstva Uzatvorenie priemyselného uhlíkového cyklu na boj proti zmene podnebia – Priemyselná realizovateľnosť katalytických trás pre udržateľné alternatívy k fosílnym zdrojom Zrýchlenie zeleného prechodu a prístupu k energii Partnerstvo s Afrikou Vývin a demonštrácia elektrolyzéra s výkonom 100 MW, ktorý zvýši vzťah medzi obnoviteľnými zdrojmi energie a komerčnými / priemyselnými aplikáciami Inovatívne technológie obnoviteľnej energie na pevnine a na mori a ich integrácia do energetického systému Občianske konanie v oblasti zmeny podnebia v záujme trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia prostredníctvom vzdelávania, občianskej vedy, pozorovacích iniciatív a občianskej angažovanosti Behaviorálne, sociálne a kultúrne zmeny pre Zelenú dohodu Európske kapacity pre diskusiu o občanoch a účasť na Zelenej dohode Balíky inovácií odolné voči zmene klímy pre regióny EÚ Ku klimaticky neutrálnym a sociálne inovatívnym mestám “Prevencia a boj proti extrémnym požiarom pomocou integrácie a demonštrácie inovatívnych prostriedkov “ Trestná činnosť proti životnému prostrediu Terfin Obchodovanie so strelnými zbraňami Špecifická dohoda o grante – Európske mikroprocesorové technológie s nízkym výkonom 2020 Siete miest 2020 – 2. kolo Partnerstvo miest 2020 – 2. kolo Európsky zbor solidarity 2020 Celoeurópska vyspelá výrobná pomoc a školenie pre MSP Protiopatrenia UAS Rozvíjanie umelej inteligencie na diagnostiku a liečbu rakoviny detí Veľké inovačné fondy Obnovenie trhových podmienok – viac programov Obnovenie trhových podmienok – jednoduché programy Podpora európskych MSP pri účasti na verejnom obstarávaní mimo EÚ VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V RAKÚSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V BULHARSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) NA CYPRE VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V ČESKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V NEMECKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V DÁNSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V ESTÓNSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V GRÉCKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V ŠPANIELSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) VO FÍNSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) VO FRANCÚZSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V CHORVÁTSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V MAĎARSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V ÍRSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V TALIANSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V LITVE VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V LUXEMBURSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V LOTYŠSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V MALTA VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V NÓRSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V POĽSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V PORTUGALSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V RUMUNSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) VO ŠVÉDSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) V SLOVINSKU VÝBER PARTNEROV NA VYKONÁVANIE PRIAMYCH ČINNOSTÍ EURÓPY (2021 – 2025) NA SLOVENSKU Behaviorálny model faktorov ovplyvňujúcich nedodržanie liečby pacientom Skrátenie cesty k diagnostike zriedkavých chorôb pomocou genetického skríningu novorodencov a digitálnych technológií Optimálna liečba pacientov so solídnymi nádormi v Európe prostredníctvom umelej inteligencie Platforma na urýchlenie objavenia a validácie biomarkerov na podporu vývoja liečiv pre neurodegeneratívne choroby Modelovanie vplyvu monoklonálnych protilátok a vakcín na zníženie antimikrobiálnej rezistencie Vracajúce sa údaje účastníkom štúdie v súlade s povoleným etickým rámcom GDPR Výzva s obmedzením na maximalizáciu dosahovania cieľov IMI2 JU a vedeckých priorít Pilotný projekt: Inkluzívny prístup na internet pre osoby s kognitívnym postihnutím Námorné priestorové plánovanie (najvzdialenejšie regióny) Námorné priestorové plánovanie (Severné more a Baltské more) Medzisektorový rozvoj inovatívnych zoskupení prístavov v Atlantickom oceáne Vzájomné vzdelávanie a spoločné nástroje pre národné / regionálne programy podporujúce inovačné projekty začínajúcich podnikov a MSP Vypracovanie strategického programu v oblasti výskumu, inovácií a plánu na dosiahnutie úplnej digitálnej jazykovej rovnosti v Európe do roku 2030 Oceľ Uhlie Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou EIC Scalator – pilotný program Spoločné aktivity IMI-ECSEL @ Home European Youth Together Navrhnúť infraštruktúru venovanú implementácii práv dieťaťa a ochranných mechanizmov v online doméne Rozšírený Grant ERC Vytváranie sietí existujúcich kohort EÚ a medzinárodných kohort dôležitých pre program COVID-19 Celoeurópske kohorty COVID-19 Behaviorálne, sociálne a ekonomické dopady reakcie na ohnisko nákazy Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýza umelej inteligencie (AI) na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti Výroba životne dôležitých zdravotníckych pomôcok a vybavenia Výzva na predkladanie návrhov týkajúcich sa projektov spoločného záujmu v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti trans-európskej energetickej infraštruktúry (2020 CEF ENERGY CALL) Bezpečný internet Europeana – digitálna knižnica Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta e-Identifikácia a e-Podpis e- Doručovanie Blockchain Automatický preklad Energeticky pozitívne oblasti a štvrte pre mestskú energetickú premenu Medzinárodná spolupráca s Kanadou v oblasti pokročilých biopalív a bioenergie Preukázanie inovatívnych a udržateľných riešení týkajúcich sa vodnej energie zameraných na nepreskúmaný potenciál vodnej energie malého rozsahu v strednej Ázii Medzinárodná spolupráca s USA a s Čínou v oblasti alternatívnych obnoviteľných palív zo slnečného žiarenia pre energiu, dopravu a chemické uskladnenie Medzinárodná spolupráca s Japonskom v oblasti výskumu a inovácií v oblasti moderných biopalív a alternatívnych obnoviteľných palív Účinná kombinácia koncentrovanej slnečnej energie a odsoľovania (so zvláštnym zameraním na región Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) Pilotné aktivity geologického úložiska Nízkouhlíková priemyselná produkcia využívajúca zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého Integrované miestne energetické systémy (energetické ostrovy): medzinárodná spolupráca s Indiou Priemyselná premena odpadového tepla na energiu  Európske fórum pre energetické a klimatické modelovanie (2020 – 2024) Transformácia na čistú energiu – aspekty spločensko-humanitných vied Riešenia na detekciu, identifikáciu, čelenie a ochranu pred mobilnými podvodnými systémami s posádkou, bez posádky alebo autonómnymi (vrátane tých, ktoré pracujú vo veľmi veľkých hĺbkach) Riešenia na zisťovanie, identifikáciu a ochranu pred hrozbami z mín (vrátane tých, ktoré pôsobia vo veľmi veľkých hĺbkach) Vylepšené riešenia obranného potápania na zisťovanie, identifikáciu a ochranu pred hrozbami pod povrchom Nástroje a vybavenie na modelovanie, simuláciu a virtualizáciu na školenia, cvičenia, návrh systémov, vývoj a integráciu, ako aj testovanie a validáciu Vylepšené senzory SSA na presnú identifikáciu a charakterizáciu existujúceho verejného a súkromného majetku Geostationary Earth Orbit (GEO) a Low Earth Orbit (LEO) Schopnosť Advanced Space Command and Control (SC2) spracovať a využívať údaje SSA generované zo senzorov na poskytnutie úplného vesmírneho obrazu Včasné varovanie pred hrozbami balistických rakiet prostredníctvom počiatočnej detekcie a sledovania balistických rakiet pred odovzdaním pozemným radarom Inovatívne a budúce obranné riešenia Programovateľné a vedené strelivo Platforma pre schopnosti nepriamej paľby na diaľku Námorný dozor vytvorený sieťami senzorov založený na pevných alebo polo pevných platformách bez posádky Multifunkčné schopnosti vesmírneho sledovania – zvyšovanie povedomia o mori Integrované riešenie na zvýšenie povedomia o situácii na mori Vývoj budúcej generácie a modernizácia súčasných obrnených platforiem vrátane tých, ktoré sú schopné pôsobiť v extrémnom podnebí a geografickom prostredí Schopnosť detekovať, klasifikovať, sledovať, identifikovať a čeliť bezpilotným strojom v obranných scenároch Softvérom definovaná sieť na obranné použitie vrátane vývoja produktov a technológií Ľahko nasaditeľné a vzájomne prepojené počítačové nástroje pre obranné použitie Lekárske protiopatrenia proti CBRN látkam, ako je preventívna a terapeutická imunoterapia Schopnosti hodnotenia, detekcie, včasného varovania a dohľadu nad CBRN rizikami Obranné schopnosti podporované umelou inteligenciou Ochranné systémy pre lietadlá s pevným a otočným krídlom Aktualizácia alebo vývoj bojových helikoptér ďalšej generácie Schopnosti riadenia multiplatformných misií EÚ pre systémy vzdušného boja Nástroj Widening Fellowship Individuálne štipendiá Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov Spolurozhodovanie orgánov týkajúce sa medzinárodných operácií Podpora medzinárodných obchodných zástupcov európskych kinematografických filmov Automatická podpora distribúcie inonárodných filmov Prevencia, detekcia, odstránenie a zmierňovanie kombinovaných fyzických a počítačových hrozieb pre kritickú infraštruktúru v Európe Strategické obstarávanie inovatívnych pokročilých systémov na podporu bezpečnosti pred komerčným využitím Celoeurópske siete odborníkov z praxe a iných aktérov v oblasti bezpečnosti Chemikálie: spravodajská činnosť, detekcia, forenzná analýza Manažment informácií a toku údajov v boji proti (počítačovej) trestnej činnosti a terorizmu Technológie na posilnenie boja proti zločinu a terorizmu Ľudské faktory, sociálne, spoločenské a organizačné aspekty na riešenie problémov v boji proti zločinu a terorizmu Kybernetická bezpečnosť v elektrickom a energetickom systéme (EPES): ochrana proti počítačovým útokom a útokom na súkromie a narušeniu dát Digitálna bezpečnosť a súkromie pre občanov, malé a stredné podniky a mikropodniky Inteligentný manažment bezpečnosti a ochrany súkromia Chemický, biologický, rádiologický a jadrový (CBRN) klaster Prednormatívny výskum a demonštrácie pre spoločnosti odolné voči katastrofám Technológie pre prvú pomoc Ľudské faktory a sociálne, spoločenské a organizačné aspekty spoločností odolných voči katastrofám Ukážka aplikovaných riešení na zvýšenie pohraničnej a vonkajšej bezpečnosti Technológie na zvýšenie hraničnej a vonkajšej bezpečnosti Ľudské faktory a sociálne, spoločenské a organizačné aspekty ochrany hraníc a vonkajšej bezpečnosti Ľudské faktory: etické, spoločenské, právne a organizačné aspekty využívania umelej inteligencie na podporu presadzovania práva Quantum Flagship – ERA-NET Cofund Environmentálna udržateľnosť „U-space“ možnosti a služby umožňujúce mestskú leteckú mobilitu Integrovaný manažment trajektórie Optimalizované využitie vzdušného priestoru Zníženie vplyvu letectva na životné prostredie prostredníctvom optimalizácie veľkosti a doletu lietadla a leteckej siete Hodnotenie letísk a leteckých dopravných systémov pre vrtuľníky Vývoj viacpolohového ventilu s pridruženým ovládačom na protipožiarnu ochranu nákladu Kovovo – vzduchové batérie absorbujúce kyslík pre dlhodobú inertizáciu nákladu Proces opravy termoplastického trupu integrovaného na výrobnej linke Podpora verejných orgánov pri riadení energetického prechodu Zmenšovanie nedostatku energie v domácností Úloha spotrebiteľov pri zmene trhu prostredníctvom informovaného rozhodnutia a kolektívnych akcií Budúca generácia posudzovania a certifikácie energetickej hospodárnosti Zlepšenie inteligentnosti existujúcich budov prostredníctvom inovácií pre staré vybavenie Stimulácia dopytu udržateľných energetických zručností v stavebníctve Nová generácia inteligentných energetických služieb, ktoré zhodnotia energetickú účinnosť a flexibilitu na strane dopytu Agregácia – pomoc pri rozvoji projektu Národné okrúhle stoly pre implementáciu iniciatívy Smart Finance for Smart Buildings Financovanie investícií do energetickej účinnosti – financovanie inteligentných budov Vypracovanie výskumnej mapy týkajúcej sa umelej inteligencie na podporu presadzovania práva Inovatívne zadržovacie prvky pre dlhé termoplastické zvárané spoje Monitorovanie izolácie pre IT uzemnené a vzdušné elektrické systémy Analytická a experimentálna charakterizácia aerodynamických a aeroakustických účinkov vrtúľ pre riešenia pohonných krídel Pasívny aktivovaný vstup pre vetranie motora UHBR Charakteristika výkonu mimo návrhu UHBR NaCelle. Modelovanie kontinuálneho správania prúdových čerpadiel s odvzdušňovacími motormi Optimalizácia technológie tepelnej bariéry výfukového tlmiča a technológie nasávania vzduchu Vývoj a validácia metódy na predpovedanie nelineárnych aerodynamických charakteristík zdvíhacích plôch Automatizovaná termografia na kontrolu zváraných bezpečnostných komponentov motora Inovačné testovanie ľahkých kovových a termoplastických častí mechanických konštrukcií lietadla Ukážka aditívnej výroby na skúšobnom výrobku pre aplikáciu na zadnú hranu s konceptom posuvnej podložky Hodnotenie NDT techník na hodnotenie kritických procesov a výrobných nedostatkov a defektov pre zliatiny titánu Zaobchádzanie s proteínovými liekmi a obavy o ich stabilitu Protónová verzus fotónová terapia rakoviny pažeráka – stratégia trimodality Plasticita nádorov Spoločné inovácie akadémie a liečba tuberkulózy Inovácie na urýchlenie vývoja a výroby vakcín Včasná diagnóza, predikcia rádiografických výsledkov a vývoj racionálnych, personalizovaných liečebných stratégií na zlepšenie dlhodobých výsledkov pri psoriatickej artritíde Pravidlá na posudzovanie udržateľnosti životného cyklu palivových článkov a vodíkových systémov Pokročilá charakterizácia trenia a poškodenia povrchu prevodov Vývoj nových digitálnych mikrofónnych snímačov MEMS pre aerodynamické tunely s letovými skúškami Škálovateľnosť a obmedzenia koncepcií pre Hybrid Electric až po veľké komerčné lietadlá Udržateľnosť architektúry hybridných elektrických lietadiel Vyspelé vysokovýkonné elektrické systémy pre prevádzku vo veľkých výškach Riešenia na uskladnenie elektrickej energie a multifunkčné riešenia pre letecké aplikácie Výmena kobaltu v odvzdušňovacích ventiloch systému environmentálneho riadenia Výskum a modelovanie efúzie vodíka v elektrochemicky pokovovaných ultravysokopevných oceliach používaných na konštrukcie podvozkových zariadení Bezpečné prepojenia komponentov HVDC pre človeka Decentralizovaný modul konverzie výkonu HVDC pre inovatívne optimalizované elektrické rozvodové siete lietadiel Termoplastické koleso pre elektrický systém kontroly životného prostredia Aerodynamická experimentálna charakterizácia novej metodiky experimentálneho testovania elektrického pohonu Koncepcia prevádzky pilotného systému monitorovania v komerčnom letectve Vývoj a vykonávanie nových skúšobných metód pre termosetové panely vyrábané v automatizovanom nanášaní pásov prostredníctvom suchých jednosmerných vlákien (UD) alebo nelisovaných textílií (NCF) Vývoj a validácia existujúcich a nových technológií recyklácie pre kľúčové výrobky FCH Vypracovanie usmernení o ekodizajne pre výrobky FCH PNR pre roztoky palív na báze vodíka pre osobné lode Prekonanie technických a administratívnych prekážok pri umiestňovaní viacpalivových vodíkových čerpacích staníc (HRS) Dekarbonizácia ostrovov využívajúcich obnoviteľné energie a vodík HT protónové vodivé keramické materiály pre vysoko efektívnu a flexibilnú prevádzku Palivový článok pre primárnu energiu v dátových centrách Ukážka rozsiahlej spoločnej elektrolýzy pre priemyselný priemysel Power-to-X Cyklické testovanie skladovania obnoviteľného vodíka v malej soľnej jaskyni Elektrolyzérový modul na výrobu obnoviteľného vodíka na mori Podzemné skladovanie obnoviteľného vodíka vo vyčerpaných plynových poliach a iných geologických skladoch Flexi-fuel stacionárny SOFC Diagnostika a riadenie SOE Vysoko efektívna výroba vodíka využívajúca elektrolýzu tuhého oxidu Vývoj katalyzátora pre zlepšenie ekonomickej životaschopnosti technológie LOHC Rozšírenie inovatívnej technológie vodíkových kompresorov pre plnohodnotnú čerpaciu stanicu vodíka Rozšírenie prípadov použitia vlakov FC prostredníctvom inovatívnych návrhov a zjednodušeného administratívneho rámca Preukázanie tekutého vodíka ako paliva pre segmenty vodného sektora Demonštrácia FC autobusov pre regionálnu osobnú dopravu Štandardný modul FC pre aplikácie Palubné skladovacie nádrže na kvapalný vodík Vývoj vodíkových nádrží pre architektúru elektrických vozidiel Prepojenie kultúry a audiovizuálneho obsahu prostredníctvom digitálneho obsahu Projekty kultúrnej spolupráce na západnom Balkáne „Posilnenie kultúrnej spolupráce a konkurencieschopnosti kultúrnych a kreatívnych odvetví na západnom Balkáne Podpora televízneho programovania audiovizuálnych európskych diel Online propagácia európskych audiovizuálnych diel Filmové vzdelávanie Podpora európskych sietí festivalov Akcia 2 Podpora pre festivalovú Akciu 1 Podpora distribúcie inonárodných filmov – schéma selektívnej distribúcie Podpora rozvoja európskych videohier Podpora sietí kín Podpora rozvoja audiovizuálneho obsahu – jednotlivé projekty Neziskové podujatia Európskeho športu Partnerstvá spolupráce Experimenty s európskou politikou Vzdelávanie Európske Univerzity Sektorové zručnosti – ALLIENCES Podpora združení Jean Monnet Projekty Jean Monnet Siete Jean Monnet Modul Jean Monnet Centrum excelentnosti Jean Monnet Predseda Jean Monnet Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Strediská odbornej prípravy Inovácia v riadenej doprave Podpora vykonávania multimodálneho dopravného ekosystému IP4 (iTD4.7) Pokročilé nástroje a vybavenie: spolupracujúce roboty a nositeľné mobilné stroje (TD3.8) Vývoj technológií pre správu aktív železničných systémov (TD3.6) Zóny prechodu tratí nasledujúcej generácie (TD3.4) Štúdia o alternatívnych nosičoch a o komunikačných protokoloch Modelovanie špecifikácie systému pohyblivých blokov a budúcej architektúry (TD2.3) + algoritmy RAIM, hodnotiaca správa a podpora štandardov minimálnej prevádzkovej výkonnosti železníc (TD2.4) Inovatívne technológie pre karbodieselové a jazdné zariadenia budúcnosti (TD1.3 + TD 1.4) Projekty Európskej pamäte Družobné partnerstvá miest – 1. kolo Siete miest 2020 – 1. kolo Projekty občianskej spoločnosti Sieťové a koncové zariadenia na overenie platnosti novej generácie TCMS (TD1.2) Podpora vývoja novej generácie hnacích systémov (TD1.1) Hluk a vibrácie (WA5) Vývoj architektúry systému železníc a koncepčný model údajov (CDM) Pokročilé funkcie smerom k autonómnym vlakom Formulácia nákladného vlaku budúcnosti Zlepšenie ekosystému IP4 Výskum optimalizovanej a budúcej železničnej infraštruktúry Ukončenie aktivít týkajúcich sa adaptabilnej komunikácie, pohyblivého bloku, lokalizácie vlaku zabezpečeného proti poruche (vrátane satelitu), nulového testovania na mieste, formálnych metód a kybernetickej bezpečnosti Validácia nových technológií pre TCMS Demonštranti novej generácie hnacích systémov, inteligentnej údržby, virtuálnej validácie a ekologických HVAC a technického výskumu regionálnych batérií a vodíkových pohonov (BEMU / HMU) (IP1 / IP3) Etika technológií s vysokým sociálno-ekonomickým dopadom Etika organoidov Praktická občianska veda a skromné inovácie Inovátori budúcnosti: preklenutie rodovej priepasti Rodové násilie vrátane sexuálneho obťažovania vo výskumných organizáciách a na univerzitách Vedecké vzdelávanie mimo učebne Zhodnotenie a prehodnotenie úlohy vedeckej komunikácie Podpora rozvoja územne zodpovedného výskumu a inovácií Podpora výskumných organizácií pri implementácii plánov rodovej rovnosti Výskum inovačných potrieb a školenie zručností v doktorandských programoch Smerom k udržateľnej mestskej leteckej mobilite Multifunkčné a inteligentné časti motora novej generácie s dôrazom na výrobu, údržbu a recykláciu Environmentálne spravodajstvo Účinky automatizácie na pracovnú silu v doprave, budúce pracovné podmienky a požiadavky na zručnosti FET Proactive: vznikajúce paradigmy a komunity Koordinácia a podpora integrovaného systému nákladnej dopravy a logistiky Prístup zdola nahor na vybudovanie vedomostnej základne SwafS Zodpovedná otvorená veda: etika a integrita Kultúra zajtrajšej európskej mobility: Opätovné objavovanie kolesa? Pokročilé výskumné metódy a nástroje na podporu výskumných pracovníkov v oblasti dopravy / mobility, plánovačov a tvorcov politiky Digitalizácia dopravného systému: zdieľanie údajov Zlepšenie vplyvu a rozšírenie zapojenia zainteresovaných strán do podpory výskumu a inovácií v oblasti dopravy Prvé riešenie pre udržateľnú dopravu a mobilitu: Iniciatíva EÚ zameraná na urýchlenie prístupu na trh v celej EÚ, rozširovanie a vykorisťovanie Vylepšené procesy výroby a údržby v lodeniciach Smerom k udržateľnej mestskej leteckej mobilite Multifunkčné a inteligentné časti draku lietadla a motora novej generácie s dôrazom na výrobu, údržbu a recykláciu Inovatívne architektúry a systémy elektrických sietí, optimalizácia globálnej energie, elektrickej energie, údajov a komunikácie pre letectvo Účinky automatizácie na pracovnú silu v doprave, budúce pracovné podmienky a požiadavky na zručnosti Posilnenie koordinácie medzi činnosťami členských štátov v oblasti výskumu infraštruktúry s osobitným zameraním na biodiverzitu a zmiernenie vplyvov na životné prostredie a úplnú automatickú modernizáciu a údržbu infraštruktúry. Kombinácia čistej výroby biopalív a fytoremediačných roztokov z kontaminovaných krajín na celom svete Nové skúšobné zariadenia na urýchlenie vývoja energetických technológií v oceánoch Základná veda a rovnováha rastlín na mori Vývoj technológií obnoviteľných palív novej generácie z CO2 a obnoviteľnej energie Pokročilé techniky vŕtania a dokončovania vrtov na zníženie nákladov na geotermálnu energiu Vývoj novej generácie technológií obnoviteľnej energie Smerom ku globálnej environmentálnej regulácii nadzvukovej leteckej dopravy Mestá ako prepojené multimodálne uzly odolné voči klíme pre inteligentnú a čistú mobilitu: nové prístupy k demonštrovaniu a testovaniu inovatívnych riešení Stanovenie spoločnej európskej výskumnej a inovačnej stratégie pre budúcnosť cestnej dopravy Elektrifikované vozidlá novej generácie pre mestské a prímestské použitie Zníženie vplyvu hybridných ľahkých úžitkových vozidiel na životné prostredie Pokročilé ľahké materiály a ich výrobné procesy pre automobilové aplikácie Hybridizácia batériových systémov pre stacionárne skladovanie energie Batérie novej generácie pre stacionárne skladovanie energie Zníženie výdavkov na veľké batérie pre vodnú dopravu Nová generácia a realizácia batériových zdrojov pre akumulátorové elektrické vozidlá a plug-in hybridy Rozsiahla cezhraničná demonštrácia prepojených a vysoko automatizovaných funkcií riadenia osobných automobilov Efektívne a bezpečne prepojené a automatizované  ťažké úžitkové vozidlá v logistickej prevádzke Podpora zavádzania elektronického zdravotníctva v afrických krajinách s nízkymi a nižšími strednými príjmami s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti zdravia Posilnenie ľudského kapitálu výskumných infraštruktúr Inovačné výzvy Spoločná inovačná platforma pre technológie výskumnej infraštruktúry Testovanie nového modelu integračných činností Integračné činnosti pre začínajúce spoločenstvá Zvyšovanie inovácie pre aktívne a zdravé starnutie Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre riešenia digitálneho zdravia a starostlivosti Urýchlenie zavádzania počítačových simulácií na testovanie liekov a zdravotníckych pomôcok Medzinárodná spolupráca v inteligentných životných prostrediach pre starnúcich ľudí Personalizovaná včasná predikcia rizika, prevencia a intervencia založená na technológiách umelej inteligencie a veľkých dát Zvýšenie ponuky služieb portálu EOSC Výzva na predkladanie návrhov na projekty týkajúce sa spoločného záujmu v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskej dopravnej siete – CEF Transport Blending Facility 2019 Výzva na predkladanie návrhov na projekty týkajúce sa spoločného záujmu v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskej dopravnej siete -ERTMS Výzva na predkladanie návrhov na projekty týkajúce sa spoločného záujmu v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskej dopravnej siete -COHESION Výzva na predkladanie návrhov na projekty týkajúce sa spoločného záujmu v rámci Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskej dopravnej siete – GENERAL Integrácia a konsolidácia existujúceho celoeurópskeho mechanizmu prístupu k verejným výskumným infraštruktúram a komerčným službám prostredníctvom portálu EOSC Budovanie medzinárodného partnerstva medzi európskymi a africkými inovačnými centrami Posilňujúci a inkluzívny internet novej generácie 5G PPP – Inteligentné pripojenie cez 5G Platforma umelej inteligencie na požiadanie Výskum a inovácie podporujúce sľubné aplikácie robotiky Robotika v oblasti aplikácií a jej koordinácia a podpora 5G PPP – inovácie 5G pre vertikály so službami tretích strán Cloud Computing: Smerom k inteligentnému cloud computingu Pokrok vo fotonických technológiách a fotonických zložkách riadených aplikáciou a inovačným ekosystémom Narušujúce fotonické technológie Neuromorfné výpočtové technológie Medzinárodná spolupráca v oblasti vysokorýchlostného počítania Umelá inteligencia pre inteligentnú nemocnicu budúcnosti Posilnenie vidieckeho hospodárstva prostredníctvom medzi-odvetvových platforiem digitálnych služieb Inovačné centrá fotoniky Monitorovanie ekosystémov prostredníctvom výskumu, inovácií a technológií Riešenie poklesu divých opeľovačov a jeho účinkov na biodiverzitu a ekosystémové služby Posilnenie medzinárodnej spolupráce: zdokonalené riešenia prírodných vôd na zabezpečenie vody a ekologickú kvalitu v mestách Trvalo udržateľný manažment v ťažobnom priemysle Inovačné aktivity pre oblasť surovín: prieskum a pozorovanie Zeme na podporu trvalo udržateľnej ťažby Podpora implementácie systému GEOSS v Arktíde v spolupráci s programom Copernicus Integrované GEOSS klimatické aplikácie na podporu adaptačných a zmierňujúcich opatrení Parížskej dohody Vývoj novej generácie modelov pozemských systémov Polárne podnebie: pochopenie polárnych procesov v globálnom kontexte v arktických a antarktických regiónoch Riadenie viacerých rizík pre rozhodovanie na základe informácií o riziku v EU Zníženie rizika lesných požiarov: smerom k integrovanému prístupu k riadeniu požiaru v EU Pochopenie súvislostí medzi klímou, vodou, energiou a potravinami a racionalizácia politík týkajúcich sa vody Odolnosť európskych pobrežných miest a osád Pokrok v oblasti klimatických služieb Inovatívne prírodné riešenia pre uhlíkovo neutrálne mestá a zlepšenú kvalita ovzdušia Na ceste ku komplexnej európskej stratégii horského výskumu Posilnenie aktivít spoločného výskumu Belmont Fóra v oblasti klímy, životného prostredia a zdravia Koordinácia európskeho polárneho výskumu Vedecká podpora pri navrhovaní spôsobov a politík zmierňovania ERA-NET Akcia spolufinancovania surovín Akcia ERA-NET Cofund zameraná na zvýšenie kapacít mestskej premeny Plasty v životnom prostredí: porozumenie zdrojom, doprave, distribúcií a dopadom znečistenia plastmi Spoločný európsky rámec na harmonizáciu postupov monitorovania a posudzovania znečistenia plastmi Akcia ERA-NET v oblasti spolufinancovania zameraná na ochranu a obnovu degradovaných ekosystémov a ich biodiverzity vrátane zamerania na vodné systémy Vývoj a odskúšanie obehových systémov v odvetviach plastov, textilu a výroby nábytku Porozumenie prechodu na obehové hospodárstvo a jeho dôsledky na životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť Zlepšenie triedenia, separácie a recyklácie kompozitných a viacvrstvových materiálov Inovačné prístupy k mestskému a regionálnemu rozvoju prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu Aplikácie EGNSS podporujúce spoločenskú odolnosť a ochranu životného prostredia Riadenie vesmírnej dopravy Rozvoj experimentálnych a participatívnych demokracií prostredníctvom experimentov Riešenie radikalizácie prostredníctvom sociálneho začlenenia Spoločnosť a inovácie: porozumenie kontextom, procesom a dôsledkom Žiadosti o EGNSS pre pilotov verejných orgánov Využívanie vedeckých údajov Satelitné komunikačné technológie SRC – Elektrický pohon a udržiavanie staníc v kozmickom priestore – prírastkové technológie SRC – Vesmírna robotika Technológie pre európsku nezávislosť a konkurencieschopnosť Vytváranie európskych mediálnych krajín a europeizácia Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a rozširujúci sa rozsah vonkajšej angažovanosti EÚ Technologické transformácie, zručnosti a globalizácia – budúce výzvy pre spoločnú prosperitu Kultúra za hranicami – Uľahčenie inovačnej a výskumnej spolupráce medzi európskymi múzeami a pamiatkami Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a jeho prijímania na zvrátenie nerovností Projekty zamerané na vytváranie klastrov pre nové priemyselné hodnotové reťazce Evidencia Copernicus: Koncept využívania misie pre VODU Evidencia Copernicus: nová koncepcia inovatívneho a holistického riešenia pre kalibráciu a validáciu Sentinels Evidencia Copernicus: Výskumné činnosti na podporu vývoja služieb Copernicus Trvalo udržateľné postupy zamerané na integráciu novoprijatých migrantov do spoločností Podpora vytvárania sietí národných think-thankov na výskum a inovácie, ktoré pomáhajú pri formovaní a zdieľaní spoločnej perspektívy politiky v oblasti výskumu a inovácií v celej Európe Príbehy o migrácii a jej vplyve: minulosť a súčasnosť Mapovanie a prekonávanie problémov integrácie detí migrantov Centrá európskeho výskumu a inovácií Inkluzívne a inovatívne postupy integrácie nedávno prichádzajúcich migrantov do miestnych spoločenstiev Zriadiť observatórium digitálnej dostupnosti ako fórum na zhodnotenie vývoja trhu a technológií, monitorovať pokrok v digitálnej prístupnosti a poskytnúť príležitosti na výmenu najlepších postupov Aplikácie EGNSS podporujúce ekologickú, bezpečnú a inteligentnú mobilitu Schéma mentorstva pre školy: integrácia inovácií prostredníctvom šírenia pokročilých vyučovacích postupov založených na IKT do širokého okruhu škôl Európske kompetenčné centrum pre ochranu a zachovanie pamiatok Kurátor digitálnych aktív a pokročilá digitalizácia Transformačný vplyv rušivých technológií na verejné služby Aplikácie EGNSS podporujúce digitalizáciu Vesmírne centrá (podpora začínajúcich podnikov) Veľké dátové technológie a umelá inteligencia pre program Copernicus Copernicus: Absorpcia trhu Občianske verejné služby v miestnej a regionálnej správe Pilotný projekt využívania európskej cloudovej infraštruktúry pre verejnú správu Nové formy poskytovania verejných statkov a inkluzívne verejné služby Zdravé pôdy na výrobu zdravých potravín Udržateľné zintenzívnenie v Afrike Agri-aqua laboratória Genetické zdroje a pred-hniezdiace spoločenstvá Nové výzvy pre hospodárenie s pôdou Genóm a epigenóm umožnili šľachtenie suchozemských zvierat Epidemiológia nákazlivých chorôb zvierat, ktoré nie sú regulované EÚ Posilnenie integrovanej ochrany proti škodcom Nové a vznikajúce riziká pre zdravie rastlín Integrované prístupy v oblasti zdravia a alternatívy k používaniu pesticíd Zdravé mikrobiálne ekosystémy suchozemských hospodárskych zvierat pre trvalo udržateľnú výrobu Biodiverzita v praxi: naprieč poľnohospodárskou pôdou a hodnotovým reťazcom Poľnohospodárske trhy, medzinárodný obchod a ciele trvalej udržateľnosti Tematické siete zhromažďujúce vedomosti pripravené na prax Zníženie potravinových strát a odpadu v agropotravinárskom hodnotovom reťazci Inovačné reťazce agro-potravinárskych hodnôt a zvýšenie konkurencieschopnosti orientovanej na udržateľnosť Spájanie spotrebiteľov a výrobcov v inovačných dodávateľsko-potravinárskych reťazcoch Akcie výskumu a inovácií v oblasti lesných pôd Priemyselné mikrobiómy – učenie sa od prírody Trvalo udržateľné hodnotové reťazce z dreva Vyhliadky vodných a suchozemských prírodných biologických zdrojov na biologicky aktívne látky Angažovanosť verejnosti v oblasti biohospodárstva Podpora budúcich systémov bezpečnosti potravín Chov pre kvalitu a udržateľnosť Na ceste k európskemu plánu výskumu a inovácií v oblasti správy pôdy a pôdy Komplexná vízia mestského poľnohospodárstva Rozvíjanie dlhodobých monitorovacích a hodnotiacich rámcov pre spoločnú poľnohospodársku politiku Posilnenie európskeho agroekologického ekosystému v oblasti výskumu a inovácií Odvetvia biologického priemyslu, ktoré vedú k premene emisií oxidu uhličitého na chemikálie Defosilizácia poľnohospodárstva – riešenia a spôsoby poľnohospodárstva bez fosílnych energií Diverzifikácia výnosov vo vidieckej Afrike prostredníctvom biologických riešení Udržateľnosť výrobkov na báze biopalív – aspekty medzinárodného riadenia a aktualizácia trhu Enzýmy pre spotrebiteľské výrobky , ktoré sú priaznivejšie pre životné prostredie Uzatváracie cykly živín Uzatváracie cykly živín Pilotné okružné mestá na báze biomasy – udržateľná výroba výrobkov na báze biomasy z mestského biologického odpadu a odpadovej vody Sieť európskych biohospodárskych zoskupení na podporu riešení založených na biopalivách v sektore primárnej výroby Inovatívny textil – znovuobjavenie módy Pilotná akcia na odstránenie morských plastov a odpadu FOOD 2030 – Posilňovanie miest ako činiteľov transformácie potravinového systému Rybné hospodárstvo v úplnom kontexte ekosystému Hlavná iniciatíva – Budúcnosť morí a oceánov ERA Chairs Smerom k produktívnemu, zdravému, odolnému, udržateľnému a vysoko hodnotnému Čiernemu moru Rybné hospodárstvo v úplnom kontexte ekosystému Hlavná iniciatíva – budúcnosť morí a oceánov Spúšťací panel inovácií FET Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre 100% obnoviteľné zdroje energie Dlhodobé akcie EÚ a Afriky v oblasti výskumu a inovácií v oblasti obnoviteľnej energie Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky účinným monitorovaním pracovných modelov a celkovej zdatnosti vodičov Správa siete a dopravy pre budúcu mobilitu Posilnenie koordinácie medzi aktivitami členských štátov v oblasti výskumu infraštruktúry s osobitným zameraním na biodiverzitu a zmiernenie vplyvov na životné prostredie a úplnú automatizáciu modernizácie a údržby infraštruktúry Inteligentné mestá a komunity Inteligentné letiská Znížte náklady a zvýšte výkon a spoľahlivosť zariadení CSP Podpora zavádzania trhu Preukázanie pokročilej výroby biopalív z vodnej biomasy Ukážka inovatívnych technológií pre farmy využívajúce veternú a vodnú energiu TSO – DSO – Spotrebiteľ: Rozsiahle ukážky inovatívnych gridových služieb prostredníctvom reakcie na dopyt, ukladania a generovania v malom meradle (OZE) Dekarbonizácia energetických systémov geografických ostrovov Integrované miestne energetické systémy (energetické ostrovy) Integrované miestne energetické systémy (energetické ostrovy): medzinárodná spolupráca s Indiou Rýchla pomoc prostredníctvom prechodov na ostrovoch DC – AC / DC hybridná mriežka pre modulárny, odolný a vysoko zdieľaný rozvoj distribučnej siete Angažovanosť spotrebiteľa a reakcia na dopyt Pochopenie a zmiernenie účinkov vznikajúcich neregulovaných problémov s emisiami nanočastíc a hluku na verejné zdravie Dekarbonizácia prepravy na dlhé vzdialenosti Mestá ako prepojené multimodálne uzly odolné voči klíme pre inteligentnú a čistú mobilitu: nové prístupy k demonštrovaniu a testovaniu inovatívnych riešení Európský inovačný partner SME – pilot Smerom k novej generácii klinických pokusov – výskum metodiky pokusov Clusters Go International – údaje a aplikácie zamerané na pozorovania Zeme Clusters Go International – Podpora prvej implementácie, testovania a ďalšieho rozvoja európskych strategických klastrových partnerstiev Going International Clusters Go International – Podpora prípravných akcií na založenie a formovanie nových európskych strategických klastrových partnerstiev pre medzinárodnú spoluprácu Klastre sociálnej ekonomiky Riešenie regionálnej / miestnej nezamestnanosti prostredníctvom modelu sociálneho hospodárstva Rámec vzdelávania pre sociálnu ekonomiku Mobility pre umelcov alebo kultúrnych odborníkov Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie Podpora európskej hudobnej rozmanitosti a talentu na profesionalizáciu a školenie Projekty Európskej spolupráce Stavebné bloky odolnosti vo vyvíjajúcich sa systémoch IKT Konštrukčné štúdie Stimulovanie inovačného potenciálu SME Kompetenčné centrá HPC Priemyselné softvérové kódy pre extrémne veľké výpočtové prostredia a aplikácie HPC a dátovo orientované prostredia a aplikačné platformy Výpočtové technológie s extrémnym rozsahom a technológie založené na údajoch Twinning Synergické granty ERC Štartovacie granty ERC Sociálno-ekonomický výskum: neenergetické vplyvy a poznatky o správaní zásahov do energetickej účinnosti Podpora koordinácie európskeho inovačného spoločenstva pre inteligentné budovy Obnoviteľné a energeticky efektívne riešenia pre vykurovanie, chladenie a výrobu teplej úžitkovej vody v bytových domoch s viacerými bytmi Údaje o európskych budovách 4.0 Big data pre budovy Integrované koncepcie energeticky účinných IKT v budovách Národná dikusia na implementáciu iniciatívy Smart finance pre Smart buildings Sebahodnotenie a samooptimalizácia budov a zariadení pre lepšiu energetickú hospodárnosť Smerom k vysoko energeticky efektívnym a dekarbonizovaným budovám Podpora európskeho plánu interoperability elektronického zdravotníctva pri zavádzaní Koordinácia a podpora lepších údajov a bezpečnej cezhraničnej digitálnej infraštruktúry, ktorá vychádza z európskych kapacít pre genomiku a personalizovanú medicínu Koordinovať a podporovať rozsiahlu výskumnú iniciatívu týkajúcu sa technológií budúcich batérií Samoregeneračné funkcie pre dlhotrvajúcu chemológiu batériových článkov Nové metodiky pre autonómny objav pokročilých chemických zložení batérií Centrá excelentnosti v oblasti exascale computingu Internet vecí novej generácie Interaktívne technológie Blockchain pre internet novej generácie Technológie veľkých dát a analýza v extrémnom meradle Softvérové technológie Smerom k rozvinutým európskym sieťovým centrám excelentnosti AI Modul Power Semiconductor Device používajúci zariadenia na báze karbidu kremíka pre relatívne vysokofrekvenčné aplikácie motorového pohonu s rýchlosťou približne 100 kW 23 Integrácia elektro-mechanického pristávacieho zariadenia pre malé lietadlá (SAT) Systém parného cyklu – výkon výmenníka tepla 3D modelovanie s rôznymi novými chladičmi s nízkym obsahom GWP Zlepšenie knižníc MODELICA a využitie technológie Deep Learning Inovatívny DC konvertor pre hybridizáciu zdrojov HVDC Automatická testovacia lavica haptického systému pre aktívne receptory Inovatívne spracovanie na zlepšenie letových postupov Šedá nádoba na vodu so zníženým rastom biofilmu Inovatívny ventil s konštantným tlakom a s vysokým prietokom pre vypúšťanie inertného plynu z tlakových nádob Vylepšené digitálne georeferencované dátové modely pre použitie v pilotnej kabíne Filtračné zariadenie VOC pre systém inertizácie Nízkoprofilové elektronicky ovládateľné antény pre pripojenie v lietadle Inovatívne miniaturizované snímacie zariadenie pre schopnosť prijímania spektra s veľkou vlnovou dĺžkou ako nástroj kontroly kvality a údržby lietadiel Nové efektívne výrobné metódy pre vlnovodné antény 94 W Vývoj krátkych vláknom vystužených termoplastických držadiel a konzol Vývoj inovatívnych zváracích systémov pre konštrukčné spoje kompozitov na báze termoplastickej matrice Loop Heat Pipe development pre ťažké prostredie Výroba vláknami vystužených termoplastov pre spevnené, komplexné, dvojito zakrivené konštrukcie Optimalizácia tvaru zadného trupu a výstuže vrátane technológií proti námraze Vývoj nástrojov multidisciplinárneho dizajnu pre rýchly návrh koncepcie komponentov leteckých motorov Návrh a výroba multifunkčných monitorovacích liniek systému ochrany pred ľadom a elektricky ovládaného systému ochrany tienením Vývoj výrobného procesu a výrobnej jednotky na výrobu laserom spracovaného titánového panelu s 3D tlačenou subštruktúrou Inovatívne systémy riadenia vírenia turbínovej dutiny pomocou aditívnej výroby Vývoj a simulácia procesu tvarovania vonkajších plášťov krídiel Vývoj termoplastického lisovacieho nástroja Pokročilý mechanizmus riadenia rozstupu TRL4 Podpora implementácie 2030+ riešení UHBR s nízkou hlučnosťou pomocou technológie vylepšeného modelovania Pokročilé riešenia pre 2030+ redukciu šumu UHBR Core Štúdie UHBR Engine pre prevádzku a ekonomiku lietadiel Revitalizácia prípravy recyklovaných uhlíkových vlákien a CFRP prostredníctvom Eco dizajnu Inovatívny systém pohonu spätných otáčok (ITRAS) Nízka koncentrácia NOx / nízka sadza pre systém spaľovania Vývoj distribuovanej platformy CFD pre navrhovanú spoluprácu EaSI: EURES a PROGRESS – Program výmeny mobility zamestnancov MSP (MobiliseSME) Prevádzkové granty 2020 pre siete na úrovni EÚ, ktoré podpísali rámcovú dohodu o partnerstve na obdobie rokov 2018 – 2021 a sú aktívne v oblasti sociálneho začlenenia a znižovania chudoby alebo mikrofinancovania a financovania sociálneho podniku. Neintruzívny merací systém bez jadier: návrh, vývoj a testovanie Rušivé riadenie aktívneho prietoku pre aplikovanie v leteckých motoroch Vývoj systému pre aplikáciu Tilt Rotor Inovatívna kinematická analýza na začlenenie viacerých funkcií do pohyblivého povrchu Šrotovanie termoplastických materiálov vystužených uhlíkom Demontáž a recyklácia inovatívnych konštrukcií z rôznych zliatin Al-Li Experimentálne a numerické hodnotenie rozložených konfigurácií hluku pohonu Krídla s veľmi veľkým pomerom strán Koniec života (EoL) pre biomateriály Vývoj zariadení na kombinovaný proces recyklácie nevytvrdeného materiálu Vývoj multifunkčného systému pre zostavovanie komplexných aerostruktúr s pomocou softvéru neurónovej siete Vývoj snímačov SHMS a dynamických polí Inovatívny systém generovania hluku na testovanie redukcie hluku v kabíne Teoretické a experimentálne vyhodnotenie modifikácie deformačného poľa indukovaného nedostatkami v zaťažených kompozitných štruktúrach Viacúčelová lavička pre funkčný test Tiltrotor zariadenia Modulárny vývoj platformy pre finálnu montáž Tilt Rotor Inovatívny systém merania hmotnosti pre aplikovanie Tilt Rotora Inovatívne prístupy k interiérovej regulácii hluku pre civilné naklápacie rotory novej generácie Cena Európa Nostra 2019 Aktívne riadenie prietoku na zdvíhacích plochách rotora otáčania Inovatívne merania letových údajov na podporu aerodynamickej analýzy objektu predvadzajúceho vrtuľníka Vývoj adaptabilného nástroja na dimenzovanie FEM vrátane vplyvu EMC a výroby a EMC / LSP testovania demonštrantov Aplikácia materiálov na báze grafénu v leteckých konštrukciách na odmrazovanie na ochranu pred údermi blesku, protipožiarne zábrany a prevenciu absorpcie vody Zvýšenie účinnosti pulzných prúdových servopohonov na riadenie separácie prietoku Testovanie kupónov a prvkov. Výroba skúšobných výrobkov pre morfovacie technológie Vývoj metodiky na optimalizáciu krídlového kompozitného panelu vzhľadom na požiadavku certifikácie poškodenia pneumatík Overenie pokročilého zjednodušeného konceptu HLFC s premenlivou pórovitosťou Vývoj metodiky (test, meranie, analýza) na charakterizovanie správania kompozitných štruktúr pri dynamickom zaťažení Nízka rýchlosť obsluhy a inovatívna integrácia motora nového konfiguračného lietadla Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta Verejné otvorené údaje E-Justice Elektronické verejné obstarávanie Elektronické zdravotníctvo Kybernetická bezpečnosť Zosilnenie európskej prítomnosti pri medzinárodných ICT normalizáciách Média ďalšej generácie Inovácia základných 5G technológií Umelá Inteligencia pre výrobný priemysel Trénovanie a vzdelanie v kvantovej technológii Medzinárodná spolupráca na kvantových technológiách Kvantové počítanie/výpočty – doplnková výzva Umelá Inteligencia na snímanie zdravia Inovácia veľkých dátových centier I4MS (fáza 4) – chápanie digitálnych zmien konania Vyhradená výzva s cieľom maximalizovať vplyv IMI2 JU a vedeckých priorít Centrálne úložisko snímok digitálnej patológie na podporu a rozvoj nástrojov umelej inteligencie Observatóriá zdravotných výsledkov Integrované projekty v rámci podprogramu pre opatrenia v oblasti klímy Správa kontroly klímy Adaptácia na zmenu klímy Zlepšenie prístupu k pacientom, vysvetlenie a zachovanie zdravotných informácií – integrovaný informačný projekt o digitálnom zdraví Zmiernenie klimatických zmien Prípravné projekty Stanovenie medzinárodných štandardov na základe analýz výsledkov hlásených pacientov a ich údajov o kvalite života súvisiacich so zdravím v klinických štúdiách rakoviny Urýchlenie výskumu a inovácií liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch Podpora vývoja inžinierstva T buniek Rýchlo k inováciám Grant ERC Individuálne štipendiá Posilnenie SME a prenesenie SME “cez údolie smrti” Formovanie bio-hospodárstva prostredníctvom participatívneho prístupu Metódy a komunikácia na uplatňovanie princípov hmotnostnej bilancie spoločnej východiskovej suroviny biomasy k produktom Pomoc vlastníkom značiek prejsť na bio-výrobu Vývoj bio vlákien alebo funkčných molekúl na zlepšenie účinnosti textilných výrobkov Vývoj trvalo udržateľných materiálov na bio báze pre veľkoobjemové spotrebné výrobky Vývoj vysoko výkonných bio materiálov pre rôzne a náročné používanie Produkcia vysoko výkonných biologických alternatív škodlivých produktov alebo procesov na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia a životného prostredia Demonštrovať biologické pesticídy a biostimulačné činidlá na udržateľné zvýšenie produktivity poľnohospodárstva Výroba funkčných zložiek a prísad na báze bioproduktov pre špičkové trhy Modelovať zloženie bio-reziduálnych prúdov a jeho vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovania Zvýšenie operácií biorafinérií prostredníctvom intenzifikácie procesov a nových konečných produktov Premena rastlinných olejov a tukov na bezpečné produkty s vysokou pridanou hodnotou pre rôzné aplikovanie v rámci potravinovej a osobnej starostlivosti Vývoj povrchových alebo objemových úprav pre vylepšenie materiálov na báze dreva Aplikovanie mikroorganizmov alebo enzýmov na riešenie problémov s plastmi na konci životnosti Nové technológie na zlepšenie nákladovej efektívnosti a udržateľnosti krokov predbežnej úpravy v rámci operácií biorefinovania Aplikovanie technologických kombinácií na zhodnotenie všetkých zložiek surovín na biomasu Použitie dreviny alebo odrody na vytvorenie nových bio – hodnotových reťazcov Zhodnotenie organického podielu tuhého komunálneho odpadu prostredníctvom integrovanej bio-rafinérie na komerčnej úrovni Produkcia komponentov pre rôzne materiály, vrátane potravín a krmív z mikrorias Zvýšenie premenu lignínu na hodnotné zlúčeniny pre použitie v špecifických sektoroch trhu Dostupnosť periférnych a hraničných regiónov na TEN-T CNC siete/uzly Lokality kultúrneho dedičstva a rizikové budovy Adaptácia na klimatické zmeny a prevencia rizík Nízko-uhlíková mobilita a kvalita životného prostredia Energeticky účinná renovácia verejných budov v mestách Sociálne podnikanie Industry 4.0 Moderná výroba Umožnenie inovácií v službách letovej prevádzky Automatizácia a CWP Zvýšenie kapacity siete z plne dynamického vzdušného priestoru Inovácia v manažmente sietí Zvýšená úroveň automatizácie pre ATM Meteorológia na letiskách Inovácia v prevádzke letiska Automatizácia letiskových operácií CNS pre ATM Úloha ATM v intermodálnej doprave Právne a regulačné výzvy vyšších úrovní automatizácie Behaviorálna ekonomika v ATM Zrýchlenie zmeny v ATM Bezpečnosť a odolnosť U-space RPAS pre riadenie rizikových letov Integrácia RWC pre IFR RPAS vo vzdušnom priestore triedy D-G Životné prostredie a meteorológia pre ATM Správa digitálnych informácií Komplexnosť a dátová veda pre výkon ATM Kognitívna podpora Princípy digitalizácie a automatizácie pre ATM Kontrola IFR RPAS v TMA Európsky program obstarávania pre výskum a vývoj energie z vlny Kohézny fond ERA-NET a posilnená spolupráca v oblasti digitalizácie energetických systémov a sietí Budúca architektúra ATM Cena za vplyv Horizontu Validácia ATM pre digitalizovanú ATM Meranie a riadenie výkonnosti ATM Inovácia v CNS na umožnenie digitalizovaných operácií Zvyšujúca sa kapacita pre veľkokapacitné prevádzky pri rozvoji komunikácie Operátora/ Pilota Štúdie dizajnu Digitálny vývoj separačných miním na tratiach a TMA Dlhodobý vývoj synchronizácie vzduch – zem- vzduch Aplikácia ADSB Správa a informovanie v oblasti životného prostredia Zmierňovanie zmeny klímy Správa a informovanie v oblasti životného prostredia Príroda a biodiverzita Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov Odolné stavebné bloky v rozvíjajúcich sa systémoch IKT Optimalizované využívanie európskych výskumných reaktorov Využívanie prístupových práv Euratomu – experimentálna kapacita reaktora Julesa Horowitze Optimalizované palivá na výrobu lekárskych rádioizotopov Zlepšenie žiarenia s nízkymi dávkami v lekárstve Výskumný plán pre lekárske aplikácie ionizujúceho žiarenia Integrácia výskumu radiačnej ochrany v EÚ Pokrok v jadrovom vzdelávaní Rozvoj činností pred likvidáciou v rámci európskeho programu a nakladanie s rádioaktívnym odpadom Podpora inovácií pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky Smerom k spoločnému európskemu úsiliu v oblasti jadrových materiálov Výskum bezpečnosti a inovácie pre delenie a transmutáciu Výskum a inovácia v oblasti bezpečnosti pre pokročilé jadrové systémy Podpora výskumu bezpečnosti malých modulárnych reaktorov Inovácie pre reaktory II. a III. generácie Bezpečnostné rezervy pre konštrukčný základ – vonkajšie riziká Posúdenie bezpečnosti pre modernizáciu dlhodobých prevádzok (LTO) reaktorov generácie II a III Prevádzkové otázky a fenomén starnutia komponentov a štruktúr Solárna energia v priemyselných procesoch Konverzia slnečného svetla na skladovateľnú chemickú energiu Vývoj technológií novej generácie bio-palív a alternatívnych obnoviteľných palív pre leteckú a lodnú dopravu Vývoj riešení obnoviteľných zdrojov, ktoré poskytujú energetickému systému flexibilitu Nízko uhlíková priemyselná výroba s využitím zachytávania, využívania a skladovania uhlíka Integrované riešenia pre flexibilnú prevádzku elektrární na fosílne palivá prostredníctvom napájania do elektrickej siete alebo skladovania energie Sociálno-spoločenské a humanitné aspekty prechodu na čistú energiu Rozšírenie spoločenstva krajín Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov Cena za obnoviteľný geograficko – energetický ostrov EIC: Prechod na inovačné aktivity FET: Vznikajúce paradigmy a komunity Bezpečnosť inteligentných a bezpečných miest vrátane verejných priestranstiev Prevencia, odhaľovanie, reakcia a zmierňovanie kombinovaných fyzických a kybernetických hrozieb pre kritickú infraštruktúru v Európe Celoeurópska sieť odborníkov a iných aktérov v oblasti bezpečnosti Správa informácií a toku údajov na boj proti (kybernetickej) trestnej činnosti a terorizmu Ľudské faktory a sociálne, spoločenské a organizačné aspekty riešenia problémov v boji proti zločinu a terorizmu Ľudské faktory, sociálne, spoločenské a organizačné aspekty riešenia problémov v boji proti zločinu a terorizmu Digitálna bezpečnosť, súkromie, ochrana údajov a zodpovednosť v kritických sektoroch Digitálna bezpečnosť a súkromie pre občanov, malé a stredné podniky a mikropodniky Demonštrovanie nových koncepcií riadenia pandemických kríz Chemický, biologický, rádiologický a jadrový (CBRN) klaster Prednormatívny výskum a demonštrácia pre spoločnosti odolné voči katastrofám Technológie pre personál prvej pomoci Ľudské faktory, sociálne, spoločenské a organizačné aspekty spoločností odolných voči katastrofám Demonštrácia aplikovaných riešení na zvýšenie bezpečnosti hraníc a vonkajšej bezpečnosti Technológie na zvýšenie bezpečnosti hraníc a vonkajšej bezpečnosti Ľudské faktory a sociálne, spoločenské a organizačné aspekty hraničnej a vonkajšej bezpečnosti Programy na budovanie kapacít a podporu implementácie energetických auditov Obchodný prípad priemyselného zhodnotenia tepla/chladu Posúdenie a certifikácia energetickej účinnosti nasledujúcej generácie Zlepšenie inteligentnosti existujúcich budov prostredníctvom inovácií pre staršie zariadenia Stimulácia dopytu po udržateľných energetických zručnostiach v stavebníctve Integrované služby pri renovácií domov Bioklimatické prístupy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov v Afrike a Európe Podpora verejných orgánov pri implementácii Energetickej únie Sociálno-ekonomická koncepcia konceptualizácie a modelovania energetickej efektívnosti a dopytu po energii Umožnenie ďalšej generácie inteligentných energetických služieb valorizovať energetickú účinnosť a flexibilitu na strane dopytu energetického zdroja Agregácia – pomoc pri rozvoji projektov Posilňovanie financovania energetickej efektívnosti Dekarbonizácia skladových zásob v EÚ: Inovatívne prístupy a cenovo dostupné riešenia Znižovanie výdavkov domácností za energie Úloha spotrebiteľov pri zmene trhu prostredníctvom informovaného rozhodnutia a kolektívnych opatrení Smerom k ďalšej generácii očkovacej látky proti chrípke na ochranu občanov – Spolupráca medzi EÚ a Indiou Analýza zozbieraných údajov (big data) na účely včasného zistenia hrozieb infekčných chorôb spôsobených klimatickou zmenou a inými faktormi Informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie spotreby čerstvého ovocia a zeleniny na vnútornom trhu v kontexte vyvážených a správnych stravovacích návykov Vyzvanie pre akčné granty na podporu národných a nadnárodných projektov na posilnenie spolupráce v súdnictve v občianskoprávnych a trestných veciach Podpora pre distribúciu inonárodných filmov – automatická podpora distribúcie Informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viaceré z týchto krajín: Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, región juhovýchodnej Ázie alebo južná Ázia Informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: Kanada, USA, Mexiko alebo Kolumbia Informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, a systémy kvality vymedzené v článku 5 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 Ľudské faktory, sociálne, spoločenské a organizačné aspekty spoločenstiev odolných voči katastrofám Rozvoj a testovanie zdieľaných, prepojených a kooperačných vozových parkov v mestských oblastiach pre mobilitu Cena EIC Horizon pre “spustenie európskeho nízkonákladového vypúšťania do kozmu” Cena EIC Horizon za “palivo zo slnka: umelá fotosyntéza” Cena EIC Horizon pre “inovatívne batérie pre e-vozidlá” Nástroj pre MSP – fáza 2 Nástroj pre MSP – fáza 1 Motor budúcnosti Európska sieť otvorených inovácií v oblasti vyspelých technológií Prelomenie jazykových bariér Cena Európskeho hlavného mesta inovácií (iCapital) Budovanie kapacít pre súdne spory týkajúce sa demokracie, právneho štátu a porušovania základných práv Obmedzená výzva na predkladanie návrhov vnútroštátnych orgánov o odstránení rodových rozdielov počas životného cyklu – vyváženie pracovného a súkromného života žien a mužov – lepšie zdieľanie starostlivosti Mechanizmus civilnej ochrany Únie v plnom rozsahu Schengen Obmedzenie regulácií emisií z lodí, vplyv na morské prostredie a zmierňovanie ich následkov Podpora spoločenských akcií zmerených na udržateľnú mestskú dostupnosť a pripojiteľnosť Cena EIC Horizont “včasné varovanie pre epidémie” Cena EIC Horizont “Cenovo dostupné high technológie pre humanitárnu pomoc” Chemogenomická knižnica s otvoreným prístupom a chemické sondy pre genotyp Optimalizácia liečby obezity v budúcnosti Vybudovanie vedomostnej základne SwafS Otvorené vzdelávanie a spolupráca v oblasti vedeckého vzdelávania Vzájomné učenie inovačných agentúr EDGE výpočet Komponenty a systémy na validáciu/ simuláciu spojených automatických vozidiel Elektronické komponenty a systémy pre európske vedenie ECSEL Projekty podporujúce klastre pre nové priemyselné hodnotové reťazce Platforma na podporu prírodných riešení spoločenských výziev: follow up projekt Podpora dokumentárnych štandardov Udržateľná nano výroba Cena EIC Horizon “sociálne dobro” Podpora realizácie plánov SET Podpora otvorenia databáz výskumu s nízkouhlíkovou energiou v Európe Integrovaný digitálne prepojený dopravný systém spĺňajúci potreby občanov Budúci pohon a integrácia smerom k hybridnému / elektrickému lietadlu (vlajková loď InCo) Letecké operácie ovplyvňujúce zmenu klímy (vlajková loď InCo) Štruktúrovanie Výskumu a Inovácií smerom k vodnej preprave s nulovými emisiami Vlajková loď InCo “Mestská mobilita a trvalo udržateľná elektrifikácia vo veľkých mestských oblastiach v rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách” Nízkonákladové pohony pre diaľkové vozidlá Používateľmi nabíjaná centrálna infraštruktúra Sieť línií Li-ion buniek Li-ion bunkové materiály a dopravné modelovanie Výskum a inovácia pre pokročilé Li-iontové bunky Pokročilé batérie Redox Flow pre stacionárne skladovanie energie Vylepšené, vysoko výkonné a bezpečné batérie pre elektrické vozidlá (RIA) Fond vnútornej bezpečnosti polície Podpora rozsiahleho zavádzania otvorených platforiem v doméne „Aktívne a zdravé starnutie“ Pilotné projekty s veľkou mierou individuálnej integrovanej starostlivosti založenej na výsledkoch Zvýšenie jednoznačnej identifikácie medicínskych produktov Implementácia digitálnych inovácií vo veľkom meradle pre zdravie a starostlivosť v starnúcej populácii Zber údajov a umelá inteligencia na sledovanie zdravotného stavu a kvality života po liečbe rakoviny Výzva na predkladanie návrhov na predchádzanie a boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti a na monitorovanie, prevenciu a boj proti nenávistným prejavom na internete Obmedzená výzva na predkladanie návrhov vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov a oslovení zainteresovaných strán o nových právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany údajov Výzva na zlepšenie informovanosti o právach občanov EÚ a začleňovaní mobilných občanov EÚ a na podporu koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi príslušnými vo volebných záležitostiach Prevencia civilnej ochrany a znečisťovania morí Pripravenosť v oblasti civilnej ochrany a znečistenia morí Cena Horizontu za kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (CHP) a Inštalácia v nemocnici s použitím 100% obnoviteľných zdrojov energie Výskum a podpora vedy pre občanov Podpora rozvoja územného výskumu a inovácií Rodová perspektíva vedy, techniky a inovácií (STI) v dialógu s tretími krajinami Systém udeľovania / osvedčovania rodovej rovnosti vo výskumných organizáciách a univerzitách v Európe Podpora výskumných organizácií pri realizácii plánov rodovej rovnosti Potreba výskumu a inovácií v oblasti doktorandských programov Zavádzanie praktík RRI v oblasti financovania výskumu a inovácií Veľké dátové riešenia pre energiu Digitálne výrobné platformy pre inteligentné továrne Inteligentné čokolvek a všade EU študent e-karta Europeana – digitálna knižnica e- Fakturácia e- Doručovanie e-Identifikácia a e-Podpis Automatický preklad PJ.05 W2 Digitálne technológie pre letiskové veže Erasmus Mundus Joint Master Degrees-Partnership with Japan  Družobné mestá Siete medzi mestami Projekty občianskej spoločnosti Projekty komplexnej siete Informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie udžateľného aspektu produkcie ryže Informačné a propagačné programy zamerané na akúkoľvek tretiu krajinu (krajiny) Informačné a propagačné programy týkajúce sa hovädzieho a teľacieho mäsa zamerané na akúkoľvek tretiu krajinu (krajiny) Regeneračná medicína: od nových poznatkov po nové aplikácie Inovácia v oblasti verejného obstarávania: nová generácia (NGS) pre rutinnú diagnostiku Projekt ľudský expozóm (Human Exposome): súbor nástrojov pre posúdenie a riešenie dopadu životného prostredia na zdravie Pilotné akcie na vybudovanie základov atlasu ľudských buniek Smerom k ďalšej generácii očkovacej látky proti chrípke na ochranu občanov – Spolupráca medzi EÚ a Indiou Opatrenia na podporu medzinárodného konzorcia pre personalizovanú medicínu PJ.04 W2 Správa letiska PJ.07 W2 Optimalizované operácie používateľov vzdušného priestoru Podpora rozvoja audiovizuálneho obsahu Podpora medzinárodných obchodných zástupcov európskeho kinematografického filmu – schéma “Obchodní zástupcovia” Informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych agropotravinárskcyh výrobkov EÚ Kombinované programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 PJ.09 W2 Služby riadenia digitálnej siete PJ.01 W2 Rozšírené prílety a odlety PJ.18 W2 4D Letecké koridory PJ.10 W2 Riadenie rozdelovania a kontrolné nástroje PJ.13 W2 IFR RPAS (Systémy diaľkovo pilotovaných lietadiel) PJ.14 W2 Integrovaný CNSS PJ.17 W2 SWIM infraštruktúra VLD.01 W2 GBAS / SBAS presné priblíženia vrátane dráh s variabilným priblížením VLD.02 W2 Riadenie letiska, bezpečnostné siete letiska a ATSAW VLD.03 W2 Zlepšenie priepustnosti dráhy na letisku VLD.04 W2 Prevádzka moderných rotorov a letectva VLD.05 W2 Virtuálne centrum Podpora jednoduchých programov – systémy kvality Únie Podpora fungovania globálnej výskumnej spolupráce pre prípravu na infekčnú chorobu (GloPID-R) PJ.19 W2 Obsahová integrácia, riadenie výkonnosti a vývoj obchodných prípadov PJ.20 W2 Master Planning PJ.02 W2 Tranzitné letiská a kapacita pristávacej dráhy Podpora filmových festivalov 2019 Podpora filmových divadelných sietí 2019 Činnosti na podporu medzinárodného konzorcia personalizovaného lekárstva Európsky program excelentnosti v oblasti klastrov Európa pre občanov granty na akcie 2019 Sport 2019 Ukážky plánu logistického ekosystému s nulovými emisiami Rozšírenie a predvedenie viacmotorového systému palivových článkov pre lodnú dopravu Kyberneticko-fyzikálna platforma pre hybridné palivové články Multi-megawattový vysokoteplotný elektrolyzér pre valorizáciu energetického vektora v energeticky náročnom priemysle Podzemné skladovanie HRS Kombinovaný elektrolyzér HRS a systém Power-to-Gas Nepretržitá dodávka zelenej alebo nízkouhlíkovej H2 a CHP prostredníctvom polygenerácie založenej na pevných oxidačných bunkách Nové aniónové výmenné membránové elektrolyzéry Systematické overenie schopností vstrekovať vodík na rôznych úrovniach prímesí do vysokotlakových plynovodov za prevádzkových podmienok Nové materiály, architektúry a výrobné procesy pre články s pevným oxidom Vývoj vysoko efektívneho a flexibilného systému palivových článkov na báze CHP Zvýšenie životnosti a spoľahlivosti stacionárnych systémov PEM a SOFC implementáciou a integráciou pokročilých diagnostických a kontrolných nástrojov H2 Údolie Odborná príprava respondentov Prídavky vodíka v domácom a komerčnom konečnom použití zemného plynu Nová úloha vodiča vo vysoko automatizovaných vozidlách Financovanie boja proti terorizmu Pašovanie Hluk a vibrácie Architektúra systému S2R a koncepčný model údajov Inteligentné data a efektívna prevádzka železničnej nákladnej dopravy Inteligentná finalizácia správy Dokončenie aktivít pre vylepšené automatizačné systémy (vrátane nákladnej ATO GoA4), integrity vlaku a objektového radiča (IP2 a IP5) Vývoj nových technologických koncepcií smerom k novej generácii železničných koľajových vozidiel zahrňujúcich karosériu automobilov, bežiace zariadenia, brzdy, dvere, modulárne interiéry a vzduchotechniku Podpora vývoja technických demonštrácií pre ďalšiu generáciu brzdových systémov Pokročilé karosérie pre železnice, ľahký materiál, inovatívne dvere a modularitu vlakov Nástroje, metodológie a technologický vývoj ďalšej generácie prevádzkového zariadenia Podpora rozvoja platformy demonštrátorov pre riadenie dopravy Doplnkové cestovné odborné služby Preventívna údržba podvozku lokomotívy Pokročilá detekcia prekážok a systém narušenia trate pre autonómny nákladný vlak Umelá inteligencia (AI) pre železničný sektor Integrované riadenie mobility (I2M), energia, hluk & vibrácie Budúce trakčné napájanie pre železnice a verejnú dopravu Výzva na predkladanie návrhov na podporu národných rómskych platforiem Technológie na zvýšenie hraničnej a vonkajšej bezpečnosti Demonštrácia aplikovaných riešení na zvýšenie hraničnej a vonkajšej bezpečnosti Technológie pre prvých respondentov Prednormatívny výskum a demonštrácie pre spoločnosti odolné voči katastrofám Demonštrácia nových konceptov pre riadenie pandemických kríz Digitálna bezpečnosť a ochrana súkromia pre občanov, malé a stredné podniky a mikropodniky Digitálna bezpečnosť, súkromie, ochrana údajov a zodpovednosť v kritických sektoroch Ľudské faktory a sociálne, spoločenské a organizačné aspekty riešenia problémov v boji proti zločinu a terorizmu Technológie na posilnenie boja proti zločinu a terorizmu Správa informácií a toku údajov na boj proti (kybernetickej) trestnej činnosti a terorizmu Celoeurópske siete odborníkov a iných aktérov v oblasti bezpečnosti Riadenie informačných a dátových tokov v boji proti (počítačovej) kriminalite a terorizmu Bezpečnosť pre inteligentné a bezpečné mestá vrátane verejných priestorov Prevencia, odhaľovanie, reakcia a zmiernenie kombinovaných fyzických a kybernetických hrozieb pre kritickú infraštruktúru v Európe Informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti Informačné a propagačné programy zamerané na akékoľvek tretie krajiny týkajúce sa stolových olív, vymedzené v časti VII písmene b) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 Chemický, biologický, rádiologický a jadrový (CBRN) zhluk Ľudské a sociálne faktory, spoločenské a organizačné aspekty hraničnej a vonkajšej bezpečnosti Výzva na predkladanie návrhov na podporu nadnárodných projektov v oblasti súdnej odbornej prípravy týkajúcej sa občianskeho práva, trestného práva alebo základných práv Výzva na predkladanie návrhov na podporu účinného vykonávania nediskriminácie Výzva na podporu boja proti všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám Výzva na podporu národných alebo nadnárodných projektov elektronickej justície Menšie partnerstvá v športe 2019 Výmena odborníkov v oblasti výskumu a inovácií Rozšírenie služieb EURAXESS FET-Open: Vytváranie základov pre radikálne nové technológie v budúcnosti FET Innovation Launchpad Infraštruktúra nabíjania zameraná na používateľa Logistické riešenia, ktoré sa zaoberajú požiadavkami “ekonomiky na požiadanie” a logistické operácie so zdieľaným spojením a nízkymi emisiami. Inovácia v oblasti verejného obstarávania Podpora uvádzania európskych audiovizuálnych diel v televíznych programoch Podpora na rozvoj audiovizuálneho obsahu – financovanie balíkov projektov