Vyhľadávač grantov itms21+ ›

Vyhľadávač grantov itms2014+ ›


Výzva: Realizácia schválených dokumentov ochrany prírody a krajiny, resp. iných schválených dokumentov manažmentu chránených území či druhov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-016-2024-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 22. 07. 2024

Výzva: Výzva na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-012-2024-ITI-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 17. 07. 2024

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v režime štátnej pomoci na Európske hlavné mesto kultúry 2026


Výzva: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-031-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 10. 07. 2024

Výzva: Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-018-2024-ITI-EFRR
 • Miesto realizácie: Územia vyšších územných celkov a udržateľného mestského rozvoja podľa schválených integrovaných územných stratégií pre integrované územné investície
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 10. 07. 2024

Výzva: Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

 • Kód výzvy: PSK-MH-007-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 09. 07. 2024

Výzva: Podpora internacionalizácie MSP 2

 • Kód výzvy: PSK-MH-004-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 09. 07. 2024

Výzva: Modernizácia služieb trhu práce

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-035-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce, 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 09. 07. 2024

Výzva: Príležitosť pre všetkých

 • Kód výzvy: PSK-MSVVM-012-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Rozšírenie pilotného projektu SmartHUB na ďalšie pracoviská MV SR

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-621-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024
 • Dátum uzavretia: 30. 09. 2024

Výzva: Systém individuálnych vzdelávacích účtov – časť I: Elektronická platforma individuálnych vzdelávacích účtov (EPIVU)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVM-011-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie

 • Kód výzvy: PSK-MSVVM-010-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P4 Záruka pre mladých
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: SSC, Modernizácie ciest I. triedy, preložky, obchvat

 • Kód výzvy: PSK-MD-005-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Prešovský, Košický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj
 • Priorita: 3P1 Doprava
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

 • Kód výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Národný projekt „Zelené obce Slovenska 2“

 • Kód výzvy: PSK-MZP-017-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Kód výzvy: PSK-MZP-015-2024-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 06. 2024

Výzva: Siete podpory pre každý krok

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-033-2024-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 27. 06. 2024

Výzva: Stabilizácia personálu, ktorý poskytuje starostlivosť pacientom s indikovanou paliatívnou liečbou

 • Kód výzvy: PSK-MZ-005-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 25. 06. 2024

Výzva: Podpora rozvoja udržateľnej mobility BSK


Výzva: Personalizácia služieb verejnej správy a podpora omnikanálového modelu komunikácie


Výzva: Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov udržateľného mestského rozvoja


Výzva: Financovanie projektov technickej pomoci oprávneného prijímateľa MIRRI SR a oprávnených partnerov VÚC


Výzva: Zavedenie systematického a dlhodobého monitorovania duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu (“NP Dáta o duševnom zdraví“)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVM-009-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 20. 06. 2024

Výzva: Finančné nástroje PSK – KF (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)


Výzva: Finančné nástroje PSK – EFRR (Znižovanie energetickej náročnosti bytových budov)


Výzva: Lepšie využívanie údajov


Výzva: Dofinancovanie úspešných subjektov z priamo riadených programov EÚ – testovacie a experimentálne zariadenia


Výzva: Podpora sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v podpore dojčenia a vzťahovej väzby a vykonávanie klinických auditov v oblasti Baby friendly hospital initiative (BFHI)


Výzva: Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev prostredníctvom integrovaných územných investícií


Výzva: Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu


Výzva: Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti


Výzva: Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy


Výzva: DPMP Trolejbusy-2F a DPMK MUZ-2F


Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva (v znení aktualizácie č. 1)


Výzva: Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií

 • Kód výzvy: PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 29. 04. 2024

Výzva: Odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 3P1 Doprava
 • Dátum vyhlásenia: 24. 04. 2024

Výzva: Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav

 • Kód výzvy: PSK-UV-005-2024-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 12. 04. 2024

Výzva: Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK

 • Kód výzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj
 • Priorita: 2P3 Udržateľná mestská mobilita
 • Dátum vyhlásenia: 10. 04. 2024
 • Zmena č. 1 výzvy, BSZ (ZIP, 7,34 MB) – vyhlásená: 28. 06. 2024, dátum účinnosti zmeny č. 1: 29. 06. 2024
 • Zmena č. 1 , SZ (ZIP. 1,55 MB) – vyhlásená: 28. 06. 2024, dátum účinnosti zmeny č. 1: 29. 06. 2024

Výzva: Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK (G alokácia MD SR) – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline – realizácia – druhá fáza

 • Kód výzvy: PSK-MD-001-2024-FA-EFRR
 • Miesto realizácie: Žilinský samosprávny kraj
 • Priorita: 2P3 Udržateľná mestská mobilita
 • Dátum vyhlásenia: 09. 04. 2024

Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – zdravotnícke zariadenia


Výzva: Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof


Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO – druhá fáza


Výzva: Budovanie stokovej siete a čistiarne odpadových vôd v obci Hrubý Šúr – druhá fáza


Výzva: Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania


Výzva: Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy


Výzva: NISPEZ V – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom

 • Kód výzvy: PSK-MSVVM-008-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj a Trnavský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 18.03.2024

Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy


Výzva: Finančné stimuly pre zamestnanosť – ESF+

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-004-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie:
  Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 12. 03. 2024
 • Dátum uzavretia: 13. 05. 2024

Výzva: Zabezpečenie prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží

 • Kód výzvy: PSK-MZP-012-2024-DV-KF
 • Miesto realizácie:
  Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 – Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 11. 03. 2024

Výzva: Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou

 • Kód výzvy: PSK-MZP-010-2024-DV-KF
 • Miesto realizácie:
  Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 – Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 07. 03. 2024

Výzva: Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-011-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 05. 03. 2024
 • Dátum uzavretia: 06. 05. 2024

Výzva: Vybudovanie Informačného systému Analytického centra Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ISAC)

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-612-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 05. 03. 2024
 • Dátum uzavretia: 20. 05. 2024

Výzva: Zručnosti pre trh práce

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-032-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 27. 02. 2024
 • Dátum uzavretia: 27. 04. 2024

Výzva: Financovanie projektov technickej pomoci oprávnených prijímateľov – mestá území udržateľného mestského rozvoja


Výzva: Financovanie projektov technickej pomoci oprávnených prijímateľov – Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj


Výzva: Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-030-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 26. 02. 2024
 • Dátum uzavretia: 26. 04. 2024

Výzva: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2


Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa


Výzva: Sanácia environmentálnych záťaží – druhá fáza

 • Kód výzvy: PSK-MZP-011-2024-FA-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 19. 02. 2024

Výzva: Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách (v znení aktualizácie č. 1)


Výzva: Krok za krokom II

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-021-2024-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce, 4P4 Záruka pre mladých
 • Dátum vyhlásenia: 02. 02. 2024

Výzva: Triedený zber komunálnych odpadov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 31. 05. 2024

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MF SR – platobný orgán


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MF SR – Koordinačný orgán pre finančné nástroje


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR – Regionálne centrá


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa DataCentrum


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR – implementačná úroveň


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR (RO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MŽP SR (SO)


Výzva: Sme si rovní II.

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-029-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 19. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 19. 03. 2024

Výzva: Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-015-2024-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P8 Potravinová a materiálna deprivácia (Podpora pre najodkázanejšie osoby podľa špecifického cieľa stanoveného v článku 4 ods. 1 písm. m) nariadenia o ESF+ (ESO.4.13))
 • Dátum vyhlásenia: 18. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 18. 03. 2024

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MPSVaR SR (SO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MH SR (SO)


Výzva: Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-610-2024-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 12. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 15. 03. 2024

Výzva: Finančné nástroje – FST

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-2024-FN-FST
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj
 • Priorita: 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu
 • Dátum vyhlásenia: 10. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 08. 03. 2024

Výzva: Finančné nástroje – EFRR

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-2024-FN-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 10. 01. 2024
 • Dátum uzavretia: 08. 03. 2024

Výzva: Spoločne hľadáme prácu III.

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-027-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie:
  Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 8. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 12. 2. 2024

Výzva: Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-026-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce, 4P4 Záruka pre mladých
 • Dátum vyhlásenia: 11. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 12. 2. 2024

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-008-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Bratislavský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2023

Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2023

Výzva: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

 • Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
 • Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2023

Výzva: Rozvoj jednotných kontaktných miest (JKM) Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-023-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P4 Záruka pre mladých (Zamestnanosť mladých ľudí)
 • Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2023

Výzva: Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-022-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P4 Záruka pre mladých (Zamestnanosť mladých ľudí)
 • Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2023

Výzva: Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier (ďalej len „KEC“) a regionálnych centier udržateľnej energetiky (ďalej len „RCUE“)

 • Kód výzvy: PSK-SIEA-004-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
 • Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2023

Výzva: Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov (ďalej „NP Kapacity pre regióny“)

 • Kód výzvy: PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
 • Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2023

Výzva: Podpora opatrovateľskej služby

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-028-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie:
  Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 28. 2. 2024

Výzva: Zavádzanie housing-led prístupov so sprievodnými opatreniami na zabezpečenie dostupného bývania


Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation – 2. fáza

 • Kód výzvy: PSK-MH-002-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR (SO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa – MŽP SR – Manažér kontroly DNSH


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MD SR (SO)


Výzva: Zelená domácnostiam


Výzva: Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-017-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 13. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 12. 2. 2024

Výzva: Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-018-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 12. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 12. 2. 2024

Výzva: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-003-2023-NP-FST
 • Miesto realizácie: Trenčiansky kraj
 • Priorita: 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu
 • Dátum vyhlásenia: 11. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa – MPSVaR SR – Gestor HP


Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Európske hlavné mesto kultúry 2026


Výzva: Online procesy – ezdravie

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-609-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 06. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 02. 2024

Výzva: OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-608-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 06. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 03. 2024

Výzva: Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-016-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-007-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 1. 12. 2023
 • Dátum uzavretia: 15. 2. 2024

Výzva: Inštitút sociálnej ekonomiky II

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-012-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

 • Kód výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 30. 11. 2023

Výzva: Mapovanie a monitoring biotopov a druhov


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚVO (SO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MŠVVaŠ SR (SO)


Výzva: Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-014-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 28. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa SIEA (SO)


Výzva: Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-606-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 27. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 29. 1. 2024

Výzva: Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-007-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 24. 1. 2024

Výzva: Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-006-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P1 Adaptabilný a prístupný trh práce
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 24. 1. 2024

Výzva: Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-019-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Trenčiansky kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 24. 11. 2023
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2024

Výzva: Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum – projekt PFA


Výzva: Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-013-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 20. 11. 2023

Výzva: Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-006-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2023

Výzva: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-008-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 14. 11. 2023

Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MZ SR (SO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ÚSVRK (SO)


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ONÚ OLAF


Výzva: Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-005-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 9. 11. 2023

Výzva: Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-010-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 9. 11. 2023

Výzva: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko- psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-009-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 8. 11. 2023

Výzva: Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-005-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023

Výzva: Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie 

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-004-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 11. 2023

Výzva: Centrá excelentnosti OVP (CEOVP)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-003-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu
 • Dátum vyhlásenia: 2. 11. 2023

Výzva: Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-605-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2023
 • Dátum uzavretia: 15. 1. 2024

Výzva: SK4ERA II – Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II 

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-002-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 30. 10. 2023
 • Usmernenie č.1 (8 MB)
 • Usmernenie č.2 (8,55 MB)

Výzva: Národný projekt „Vybudovanie environmentálneho centra Dropie a podpora certifikovaných poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety“

 • Kód výzvy: PSK-MZP-005-2023-NP-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 25. 10. 2023

Výzva: Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení (PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+)


Výzva: Sanácia environmentálnych záťaží

 • Kód výzvy: PSK-MZP-004-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 23. 10. 2023
 • Usmernenie č. 1 k výzve (PDF, 360 kB) – účinné od 24. 6. 2024
 • Usmernenie č. 1 k výzve (ZIP, 5,92 MB) – účinné od 24. 6. 2024

Výzva: Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline


Výzva: Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-603-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 6. 10. 2023
 • Dátum uzavretia: 10. 11. 2023

Výzva: Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie


Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov


Výzva: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 • Kód výzvy: PSK-MZP-002-2023-DV-KF
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 2P2 Životné prostredie
 • Dátum vyhlásenia: 29. 9. 2023

Výzva: Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc


Výzva: Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy


Výzva: Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR – ÚSVROS 


Výzva: Šanca na návrat 2 

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-002-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 14. 9. 2023

Výzva: Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami 


Výzva: Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami

 • Kód výzvy: PSK-UV-004-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023
 • Zmena č.1 (PDF, 292 kB)

Výzva: Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-602-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 24. 8. 2023

Výzva: Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“

 • Kód výzvy: PSK-UV-003-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401406 – 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 15. 8. 2023

Výzva: Terénna sociálna práca a komunitné centrá

 • Kód výzvy: PSK-MPSVR-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 401405 – 4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby
 • Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2023

Výzva: Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte


Výzva: Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania


Výzva: Národný projekt Rozvojové tímy I.


Výzva: Zvýšenie spôsobilosti vládnej jednotky CSIRT

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-600-2023-NP-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2023
 • Zmena č. 1 (PDF, 572 kB)

Výzva: Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP3)

 • Kód výzvy: PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 17. 7. 2023

Zrušená – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

 • Kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 • Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • Dátum vyhlásenia: 14.  7. 2023
 • Názov dokumentu: Odpovede na často kladené otázky k výzve PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR, 18.8.2023 (PDF, 132 kB)
 • Dátum plánovaného uzavretia: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR.
  Riadiaci orgán Programu Slovensko oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR plánuje uzavrieť výzvu dňa 06.12.2023. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 • Zmena č.1 (PDF, 616 kB)
 • Zmena č.1 – prílohy (ZIP. 10,5 MB)
 • K zrušeniu výzvy dochádza z dôvodov:
  • Výzva nebola v dostatočnej miere konzultovaná s regiónmi.
  • Bola identifikovaná potreba rozhodovať o projektoch priamo v regiónoch.
  • Potreba navýšenia alokácie z dôvodu niekoľkonásobne prevyšujúceho dopytu.
  • Výzva nemala zadefinované finančné limity, nebola napríklad nastavená minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku.
  • Vyššie územné celky dostanú v novej výzve možnosť priorizovať svoje projekty.
  • V prípade nezrušenia výzvy by mohol byť podporený len približne každý šiesty žiadateľ a viac ako 80% žiadateľov by nebolo možné podporiť.
  • Nová výzva bude mať jasné pravidlá a podmienky na základe požiadaviek regiónov a o výbere projektov  budú rozhodovať Rady partnerstiev a Kooperačné rady partnerstiev v regiónoch.

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility


Výzva: Miestne občianske a preventívne služby

 • Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+
 • Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
 • Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
 • Dátum vyhlásenia: 30. 6. 2023
 • Zmena č.2 (ZIP, 1,27 MB)